SAFElement 04.03.2019

Hva jobber HMS-utvalget med nå?

Først og fremst er det SAFEs HMS-konferanse i juni som får mest oppmerksomhet.

I tillegg jobbes det med handlings- og aktivitetsplan for HMS-utvalget for 2019 – 2020, ny IA-avtale diskuteres, skader og uhell knyttet opp mot bonussystemer i bedriftene er en utfordring. Dette er noe av det som prioriteres på denne siden av sommeren.  Riksrevisjonsrapporten om Petroleumstilsynet skal få en grundig gjennomgang i HMS-utvalget. Det er og satt av plass til dette temaet på HMS-konferansen.

«Fullt forsvarlig» som er navnet på HMS-konferansen, arrangeres 12. og 13. juni på Quality Hotel Residence på Sandnes. Tema og program er under utarbeidelse, og av innspill og temaer som nå diskuteres i utvalget, er:

  • HMS (kultur) i endring
  • Føringer i kontrakter er bonusstyrt. Får du HMS- hendelser, mister leverandøren bonus. Den økonomiske rammen for en slik bonus er høy, og dermed er den selvsagt en «gulrot» for leverandøren. Samtidig er den helt avhengig av at ingen skader seg. Spørsmålet blir da: hvem tør i så fall å skade seg?
  • Yrkesskader, hva blir konsekvensen når en ikke melder skader. Hva med eksponering, hvordan skal en få kartlagt omfanget? For smal bemanning gir flere yrkesskader og uførhet. Er det ingen, eller mindre muligheter for tilrettelegging av arbeidet, eller må alle yte mer enn 100 prosent?
  • KPI styring (målstyring), hva betyr det egentlig, hva gjør det med arbeidsdagen vår?
  • Opplevelsen og gjennomføring av den norske modellen, er det ufarlig å si ifra? Blir man ivaretatt når man har varslet om noe?
  • Tør Ptil (Petroleumstilsynet) å si ifra? Her vil Riksrevisjonens rapport bli diskutert.
  • Partsamarbeid er et av forslagene til tema, og verneombudene må synliggjøres, respekteres, og man må ha tid til å utføre vervet. Er det slik i dag?
  • Psykisk helse og arbeidsmiljø, eventuelt følgeforskning. Tillitsvalgtes/verne-ombudets rolle og bidrag.
Fra verneombudskonferansen i SAFE i slutten av november 2018.
Fra verneombudskonferansen i SAFE i slutten av november 2018.

Endelig program med tema og innledere sendes ut i god tid før konferansen.

Ny IA-avtale

I HMS-utvalgets siste møte ble ny IA-avtale diskutert.

Toril Torlei, medlem i utvalget og HMS-sekretær i SAFE-klubben i Equinor, gjennomgikk de nye reglene for IA. Den viktigste forskjellen er at per nå, er alle bedrifter omfattet av avtalen. Man kan altså ikke velge. IA- avtalens møtearenaer og virkemidler skal øke partsamarbeidet internt i bedriftene. Det skal sikres   bedre to- og trepartsamarbeid. Målet med IA er at sykefraværet nasjonalt skal ned med 10 prosent.

Toril Torlei og Halvor Erikstein
Toril Torlei og Halvor Erikstein

Kapstad-dommen

Halvor Erikstein, yrkeshygieniker i SAFE, gikk igjennom Kapstadsaken og dommen i saken.

Utvalget diskuterte yrkesskadeforsikring og problemstillinger rundt nødvendigheten av å få saken opp på den politiske agendaen.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF) www.alfnorge.no/ ønsker et nasjonalt kompetansesenter for yrkesskadde. HMS-utvalget jobber videre med både temaet og denne konkrete saken.

Roy Erling Furre
Roy Erling Furre

Innspill og forslag til HMS-utvalget

Har du innspill og forslag som du ønsker at HMS-utvalget skal behandle, ta kontakt med Roy Erling Furre, leder av HMS-avdelingen i SAFE.

roy@safe.no

Tariffkonferansen 2019

Årets tariffkonferanse i SAFE avholdes19. mars på Scandic Stavanger Airport (rett ved Sola flyplass), 19. mars.  Endelig program sendes delegatene når program foreligger.

Påmelding sendes til anita@safe.no så snart som mulig og senest innen 11. mars 2019.

Årets første kurs for tillitsvalgte er avholdt

Langt over 20 deltakere var påmeldt kurset som gikk av stabelen 26. og 27. februar. Værforholdene i Nordsjøen gjorde at helikoptertrafikken ble satt på vent, og det samme måtte flere deltakere også gjøre. Forhåpentligvis får de en ny mulighet på neste kurs.

21 deltakere var imidlertid på plass, og to dager med grunnleggende tillitsvalgtopplæring vil nok gjøre dem enda bedre rustet til å ta de nødvendige sakene for sine medlemmer. Tilbakemeldingene fra deltakerne var i hvert fall meget gode i så måte!

Tellef Hansen
Tellef Hansen

Kurset hadde   foredragsholderne Tellef Hansen, tidligere De Facto, med et faglig kunnskapsnivå som er i en klasse for seg, og form som inspirerer deltakerne til ekstra innsats. Fra SAFE stilte både leder Hilde-Marit Rysst og nestleder Roy Aleksandersen opp med temaene tillitsvalgt- og verneombudsrollen og tariffavtaler og forhandlingshistorikk.

Oddleiv Tønnessen
Oddleiv Tønnessen

Oddleiv Tønnessen, klubbleder gjennom nesten en mannsalder i Ess, tok grep om historikken bak forbundet vårt.

Mette Møllerop ga deltakerne en innføring i emnet presentasjonsteknikk og kommunikasjon,

Nytt kurs kommer i løpet av våren.

Skriv ut siden