HMS-avdelingen i full aktivitet

Travle dager og full kalender for HMS-avdelingen på SAFE-huset, som deltar på forskjellige arenaer, på møter og i diskusjoner med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS og Halvor Erikstein, organisasjonssekretær og yrkeshygieniker, er aktive i Sikkerhetsforum (SF), Regelverksforum og Samarbeid for Sikkerhet (SfS). Disse kalles trepartsarena-samarbeid, med representanter for arbeidstakerne, arbeidsgiverne og myndighetene.

Kreftens ansikt – kompensasjonsordning for oljepionerene

SAFE har ført en lang kamp for å synliggjøre de helseskadelige konsekvensene som den kjemiske eksponeringen har påført oljearbeidere. Nå har Stortinget nedsatt en kommisjon som skal utarbeide en kompensasjonsordning for pionerarbeiderne eller «oljepionerene» i Nordsjøen med senskader. SAFE er med i denne kommisjonen.

Delta i den viktigste spørreundersøkelsen i vår bransje

I perioden 11. oktober til 21. november gjennomfører Petroleumstilsynet (Ptil) en spørreskjemaundersøkelse i regi av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). SAFE oppfordrer alle ansatte offshore og på landanlegg til å delta. Svarene fra RNNP-undersøkelsen danner grunnlaget for myndighetene, andre beslutningstakere og partene sine diskusjoner og konklusjoner for veien videre, både for vårt sikkerhetsregime og vår daglige drift. 

SAFE blir lyttet til: Equinor øker kapasiteten i Offshore Fagsenter (OFS) med over 500 fagarbeidere opp mot 2030

Arbeidsutvalget (AU) i SAFE, avdeling Equinor sokkel, har klart å få gjennom kravet om flere ansettelser av fagfolk på norsk sokkel. Dette er et resultat av trepartssamarbeidet med ledere fra bedriften, fagforeningene og koordinerende hovedverneombudet (KHVO) på norsk sokkel. Allerede i løpet av 2021 og 2022 blir det cirka 200 nye ansettelser, deretter 40 nye hvert år mot 2030.

Strategi- og handlinsplan: Kongressen dag to

Etter en flott kongress-middag, med fine taler og avskjedshilser til flotte pensjonister og ildsjeler som går av vervet, stilte alle friske og opplagte til dag to av kongressen.

SAFE Kongressen del II – Vær stolte!

SAFE-Kongressen del II avholdes med fysisk oppmøte i Sandnes. Kongressen ble annerledes grunnet koronapandemien, i fjor hadde SAFE del I med 170 delegater via Teams, med valg og økonomi på agendaen. Nå er endelig alle delegatene samlet på Quality Hotel Residence i Sandnes. Ha en flott kongress! 

35 SAFE-medlemmer mister jobben i Sodexo

Forpleiningsselskapet Sodexo melder i dag at 66 ansatte mister jobben, 35 av de er SAFE-medlemmer. Begrunnelsen er at flere rigger har gått til land eller blir avviklet. Klubbleder i SAFE, Tom Ove Dyrnes, sier at ansiennitetsprinsippet blir fulgt i nedbemanningsprosessen.

Topplederkonferansen 2021 – Bransjens ansvar

Topplederkonferansen er godt i gang på Solastranden Gård Maskinhuset. Temaer som kompetanse, leverandører sin rolle, sikkerhetsarbeid og læring fra hendelser og storulykker i bransjen er på agendaen. Til stede fra SAFE er Hilde-Marit Rysst, Halvor Erikstein og Stig-Rune Refvik. 

Faglig påfyll – SAFE Skolen Modul II

SAFE gjennomførte SAFE Skolen Modul II i Stavanger med fysisk oppmøte. Det var to lærerike dager, deltakere fikk lære om hva en tariffavtale er og tariffavtalens muligheter. De fikk også lære om protokoll, hvordan skrive en protokoll, saksbehandling, prosesser, rettstvister kontra interessetvister.