Resolusjoner fra SAFE-kongressen 2017

Kongressen 2017 vedtok flere resolusjoner hvor HMS ble høyt prioritert. I tillegg vedtok kongressen en resolusjon om presset på leverandørindustrien. Alle resolusjoner ble vedtatt med akklamasjon.

SAFE-kongressen er svært bekymret for presset på leverandørindustrien. Vi ser at rammebetingelser og bemanning nå er på et uforsvarlig nivå.

SAFE krever at arbeidstakere i større grad må få medbestemmelse når det gjelder bemanning på de enkelte anbud.

NORSOK-standardene skal være fritt tilgjengelige og gratis

Norsk standard har en rekke bestemmelser som regulerer sikkerhet og arbeidsmiljø for arbeidere på norsk sokkel. Det er kostnader forbundet med å få tak i disse standardene. Videre er flere av disse standardene kun tilgjengelige på engelsk.

SAFE-kongress tar sterk avstand fra at det er innført betaling for NORSOK-standardene og at brudd på opphavsretten kan medføre streng straff.

SAFE-kongress krever at alle NORSOK-standarder som blir referert til i Petroleumsregelverket og har betydning for helse, miljø og sikkerhet, skal være gratis for fagforeninger og verneombudstjeneste samt tilgjengelig på norsk språk.

Ny kunnskap om ultrafine partikler

Ny kunnskap viser at eksponering for ultrafine partikler i eksos og kjemiske utslipp er svært helseskadelig både for blod og nervesystem. Ultrafine partikler (UFB) kan passere blod/hjernebarrieren.

SAFE-kongress krever at all eksos- og kjemikalieutslipp kartlegges også med hensyn på UFP, og at helsefaren blir tatt hensyn til.

Merking og risikovurdering av utslippskilder

SAFE-kongress krever at alle utslippspunkt for prosessutstyr, roterende utstyr og smøresystemer må risikovurderes og merkes.

Krav om reell helsekartlegging

Skiftarbeid er en stor belastning og gir nedsatt helse. Men i tillegg til den spesielle skiftordningen er arbeidstakerne i olje- og gassindustrien utsatt for en svært sammensatt kjemisk eksponering, ekstreme støynivå og hard, langvarig fysisk belastning. Hva dette betyr for helse, sykdomsutvikling, uførhet og levealder er ikke kartlagt.

Eksempelvis omhandler den «store» kreftundersøkelsen offshore bare de som fylte ut spørreskjema i 1998 og hadde vært minimum offshore i 20 døgn mellom 1965 og 1998.

De som ikke følges opp:

  • De som ikke fylte ut skjema
  • De som ikke var startet offshore i 1998
  • De som tilhører landanleggene

SAFE-kongress krever at det gjennomføres full kartlegging av alle helseutfall som kan være forårsaket av arbeidsmiljøeksponering.

Benzen enda mer kreftfremkallende enn tidligere antatt

Benzen er en svært kreftfremkallende forbindelse som finnes naturlig i oljen og gassen. Benzen kan forårsake blod- og lymfekreft etter kort tids eksponering.

På tross av de alvorlige helsefarene blir benzeneksponering fortsatt dårlig kartlagt, og mange er utsatt for høyere nivåer uten å være klar over det.

SAFE-kongress krever at all benzeneksponering blir kartlagt og ny kunnskap om helsefaren blir lagt til grunn ved risikovurderingene.