SAFElement 12.03.2019

Det er rom for reallønnsvekst, sier leder for tariffavdelingen i SAFE.

I år er det mellomoppgjør, og det er rom for reallønnsvekst, sier leder for tariffavdelingen i SAFE, Reidun Ravndal. Den kostnadsmessige konkuranseevnen er de siste årene blitt kraftig forbedret. Operatørbedriftene «går» så det griner, og i år forventer SAFE at operatørene åpner lommebøkene og deler med alle som står bak verdiskapningen. SAFE krever «vår» del av kaken.

TBU står for «Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene» og er et statlig utvalg som beregner lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen og utviklingen i konkurranseevnen for norsk økonomi. Rapporten gir også en oversikt over utviklingen og tilstanden i internasjonal og norsk økonomi.

Hensikten med TBU-rapporten er å legge til rette for at partene i arbeidslivet har best mulig forståelse av situasjonen i norsk økonomi i forbindelse med lønnsoppgjørene. Utvalget har i oppgave å legge frem det beste tallmessige bakgrunnsmaterialet som mulig, og presentere det i en slik form at uenighet mellom partene om økonomiske forhold kan unngås.

YS-P: Samordnet oppgjør 2019 mot SAFE sin stemme

Reallønnsveksten de siste fem årene har hatt et snitt på 0,1 prosent per år. Konjunkturoppgangen i norsk økonomi fortsetter, sysselsettingen øker, arbeidsledigheten er lav. Det er markant økning i oljeinvesteringene og etterspørsel etter «kvalifisert» arbeidskraft er stigende.

I 2018 var årslønnsveksten på 2,8 prosent og årsvekst i KPI  på 2,7 prosent. Strømprisen har skutt i været, så KPI for de siste 12 måneder per januar er på 3,1 prosent.

Anslaget på KPI for 2019 er på 2,2 prosent. Overhenget for industrien er på 1.1.

Reidun Ravndal, leder for tariffavdelingen i SAFE. Foto: Mette Møllerop
Reidun Ravndal, leder for tariffavdelingen i SAFE. Foto: Mette Møllerop

(KPI: Konsumprisindeks (KPI) utarbeides hver måned av Statistisk sentralbyrå og beskriver den månedlige prisutviklingen for en gjennomsnittshusholdning i landet. Indeksen gir uttrykk for prisendringen fra den 15. i en måned til den 15. i neste måned. Tilsvarende beregnes prisendringen for siste 12 måneder.)

Den kostnadsmessige konkuranseevnen er de siste årene blitt kraftig forbedret. Operatørbedriftene «går» så det griner, og i år forventer SAFE at operatørene åpner lommebøkene og deler med alle som står bak verdiskapningen. SAFE krever «vår» del av kaken.

Fra tariffkonferansen i mars 2018. Foto: Mette Møllerop
Fra tariffkonferansen i mars 2018. Foto: Mette Møllerop

Det er rom for betydelig reallønnsvekst i 2019. Hvor listen bør legges er det opp til tariffområdet å bestemme.

Brexit og handelskrigen mellom USA og Kina defineres imidlertid som «usikkerhetsmoment» og «mørke skyer». Spareblusset må altså på i tilfelle… «Munnhellet» er at i gode tider må vi spare for å ivareta eventuelle dårlige tider,  og i dårlige tider er det lite eller ingenting å fordele.

Endringer i AFP-ordningen og ordning for sliterne har ikke partene fått gjort mye med, men målet er at alt skal være på plass før lønnsoppgjøret 2020. SAFE trykker på, og vi tror  NHO prøver å tvinge igjennom et samordnet oppgjør også for 2020 med de konsekvenser det medfører.

Fagforeningen i Vår Energi i SAFE besøkte Goliat

Leder Bjørn Sætervik og nestleder Jan-Inge Nesheim var på sitt første besøk på Goliat i begynnelsen av mars.

Etter alle avisoppslag, Petroleumstilsynets pålegg og rapporter, og ikke minst Riksrevisjonens rapport, var  klubbledelsen spent på situasjon og tilstand ombord på plattformen.

Ledelse og mannskap har lagt ned et stort arbeid for å få plattformen opp på et sikkerhetsmessig forsvarlig nivå, sier Sætervik og Nesheim. Det arbeides hardt for å få jobben gjort så raskt som mulig, og målet er at det meste skal være på plass i løpet av dette året. På grunn av behov for økt arbeidskapasitet, måtte bemanningen økes. Derfor har man også godkjent «hotbedding» i denne perioden.

Noen prosjekter vil nok ta lengre tid og dermed gå over i 2020, men progresjon og frister overholdes.

De ansatte er stolte av jobben de har gjort, sier Bjørn Sætervik og Jan Inge Nesheim.

Det er flott å se synlige resultater av innsatsen deres.

Det stilles andre krav til plattformer som brukes i arktiske strøk i forhold til plattformene sør i landet.

Ikke minst er snømåking et synlig bevis på andre former for vedlikehold. Snø, snøstormer og minusgrader er en utfordring for ansatte som jobber ute, og varmehytter og høykvalitetsklær er helt nødvendig for å få jobben gjort.

 

Bjørn Sætervik og Jan Inge Nesheim
Bjørn Sætervik og Jan Inge Nesheim

Vi ser at plattformen ble bestilt i oppgangstider. Her er det plukket utstyr fra øverste hylle.

Hva som er nødvendig, og hva som er «kjekt å ha», kan en  stille spørsmål ved.

Har flott utstyr gått på bekostning av sikkerheten?

Nei, det har det ikke, men det vil medføre et ressurskrevende vedlikehold.

De to tillitsvalgte har rundt 210 medlemmer i foreningen, og er den desidert største i Vår Energi. De roser medlemmer og ansatte på Goliat for en positiv innstilling i en periode som uten tvil har vært svært krevende for alle.

Det er flere positive, synlige trekk ved utviklingen: lite støy, veldig rent og ryddig, frikjøpte hovedverneombud og en solid vernetjeneste, er eksempler som trekkes fram. Også samarbeidet mellom plattformledelse og tillitsvalgte er godt.

Det kommer forøvrig mer Goliat-stoff på safe.no og i SAFE magasinet

Skriv ut siden