SAFElement 6. juni 2019

Juni startet med et vellykket landsmøte.

Det ble et faglig godt landsmøte med viktige innledninger, gode innlegg og diskusjoner som styrker valg av retning videre for forbundet.

På landsmøtets første dag ble regnskap, budsjettforslag og beretning lagt fram og diskutert. Landsmøtet kunne konstatere at økonomien er i god rute, medlemstallene øker, og forbundets aktivitetsnivå er høyt.

Etter lunsj var temaet framtid for olje- og gassindustrien.  Karl Eirik Schøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, innledet om betydningen norsk oljeindustri har hatt for velferdsutviklingen i landet.

Jeg hadde stor glede av å følge «Lykkeland», historien om en drøm hvor drømmen ble virkelig: at Norge skulle bli verdens rikeste land, og verdensledende på teknologi, sa Schjøtt-Pedersen.

Summen av velferdsordninger som ble bygget opp, er noe av grunnlaget FN trekker fram når det slås fast at Norge er verdens beste land å bo i.

Datidens politikere var framsynte. De sikret at rikdommen kom alle til gode.

Schjøtt-Pedersen takket oljens fagfolk og ingeniører for at gullet i havet kunne hentes opp og sikre fundamentet for velferdsstaten og velferdskommunene.

Han trakk fram miljøbevegelsens krav om å lukke døra for videre oljeproduksjon. Norsk oljeproduksjon utgjør to prosent på verdensbasis. Legger vi ned, blir de to prosentene overtatt av andre. Norsk oljeproduksjon har lavere utslipp enn de øvrige. På verdensbasis blir ikke utslippene lavere om vi legger ned.

Oljenedturen var tøff, særlig på Vestlandet. Det var ikke bare lave oljepriser som var årsak. Også et høyt kostnadsnivå spilte inn.  Nå er kostnadsnivået redusert, man har bygd ut felt som er blitt lønnsomme å bygge ut. De økte investeringene eliminerer ikke nye funn. Dersom det oppstår usikkerhet rundt rammebetingelser, vil det kunne føre til at ting settes på vent.

Schøtt-Persen trakk også fram klimakrisen og Parisavtalen. Her ble også problemstillinger rundt karbonlagring, omgjøring av gass til flytende hydrogen og utvikling av fornybar energi, tatt opp.

Med teknologikompetanse i verdensklasse, vil ny virksomhet stå på skuldrene av den gamle.

Ingen skam å jobbe i olja

Bente Nyland, direktør i Oljedirektoratet, satte ord på den «mobbingen» oljearbeidere opplever i forbindelse med det grønne skiftet.

Jeg har vært i denne industrien i 35 år, og jeg har vært stolt av jobben min hele tida, sa hun.

Hun trakk fram land med oljeindustri, som Brasil, som kommer hit for å lære om norsk oljeindustri.

Vi klarte å snu en negativ trend, nå er industrien på vei opp igjen. I tillegg produseres stadig mer gass.

Prosjekter som ikke ble sett på som lønnsomme, hentes nå ut fra «lagre» og kommer i produksjon.

Mer enn halvparten av ressursene på sokkelen er igjen. Mange av disse er i nord. Prognosene våre viser at produksjonen kan være på nedadgående etter 2025. Videre prognoser vil være basert på teknologi, smart tenkning og bruke mulighetene.

Nyland viste til en sokkel i endring.

Vi har fått et stort mangfold av selskaper. De store selskapene endrer porteføljen, mellomstore og små selskaper står for en større andel av produksjonen.

Nyland mener mangfold er bra blant annet fordi man får testet seg mot andre selskap.

Hvem er framtidas oljearbeidere?

Ny teknologi skaper nye verdier.  Olje- gasseventyret er knapt halvveis, sa Nyland. Vi er ønsket. Europa ønsker mer gass. At vi kan levere i framtida, er avhengig av kompetente medarbeidere.

Alexander Kielland

Professor ved Universitetet i Stavanger, Marie Smith-Solbakken, og Kian Reme, leder av Kielland-nettverket, oppsummerte arbeidet som er gjort så langt i forbindelse med granskningen av ulykken. Et av de virkelig gledelige resultatene av dette, er nyheten om at Riksrevisjonen nå blir bedt om å foreta en ny granskning. Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som har fremmet forslaget, og Stortinget vil behandle dette i løpet av juni.

Også Oddleiv Tønnessen har vært en viktig medspiller i Kielland-nettverket. Her sammen med Kian Reme, Hilde-Marit Rysst og Marie Smith-Solbakken.
Også Oddleiv Tønnessen har vært en viktig medspiller i Kielland-nettverket. Her sammen med Kian Reme, Hilde-Marit Rysst og Marie Smith-Solbakken.
Terje Enes, klubbleder i SAFE Sokkel sammen med Reme og Smith-Solbakken.
Terje Enes, klubbleder i SAFE Sokkel sammen med Reme og Smith-Solbakken.

Vi opplever at kravet om åpenhet i saken får stadig større støtte, sa Smith-Solbakken, og både hun og Kian Reme trakk fram SAFE som solid støttespiller gjennom hele prosessen.

I tillegg til SAFE sentralt, har SAFE Sokkel i Equinor støttet nettverket med 25.000 kroner.

Fagforeningsstøtte er svært viktig, poengterte de, og det jobbes med å få LO-forbund med på laget. Industri Energi har så langt ikke ønsket å delta, men det jobbes mot andre LO-forbund.

Plassoppsigelse og mekling

SAFE har sendt plassoppsigelse på 667 medlemmer til Riksmekler i henhold til arbeidstvistloven bestemmelser.

Plassoppsigelsen omfatter ikke lærlinger, medlemmer som er sykemeldt, medlemmer som er permittert eller medlemmer i lønnet og ulønnet permisjon. Iverksettelse av plassoppsigelsen gjelder fra og med 22. juni.

Se oversikt over bedrifter som er omfattet av plassoppsigelsen på safe.no

https://safe.no/plassoppsigelse-for-safes-medlemmer-pa-flyteriggavtalen/

Skriv ut siden