SAFEs landsmøte vedtok flere resolusjoner

I tillegg til resolusjonen om norsk mat på norsk sokkel som får mye positiv oppmerksomhet, ble det vedtatt flere viktige resolusjoner. Støtte til sykehusstreiken er en av dem.

Sykehusstreiken

Vi støtter synet på at en stillingsbrøk på minst 20 prosent for pensjonsopptjening diskriminerer deltidsansatte. Helsesektoren har en stor andel av ufrivillig deltid i små stillingsbrøker. Mange må ta til takke med flere småbrøker på flere forskjellige arbeidssteder i samme kommune for å komme opp i tilstrekkelig inntekt. Når den enkelte stillingsbrøk er mindre enn 20 prosent gir ikke dette rett til OTP sparing. Dette er diskriminerende når det ikke er den ansattes valg eller ønske.

YS og LO er i streik ved sykehusene for retten til pensjonsopptjening (OTP) fra første krone.

Organisasjonene mener en nedre grense for innmelding på 20 prosent stilling diskriminerer deltidsansatte og har en kjønnsskjev effekt jfr AML §13-1; «Tariffpartene har et ansvar for å rette opp diskriminerende bestemmelser i tariffavtaler uten hensyn til kostnader.»

SAFE mener som YS og LO at 20 prosentgrensen ikke tjener noe saklig formål, og er uforholdsmessig inngripende ovenfor dem som utelukkes fra pensjonsordningen.

Vi krever rettferdighet og pensjon for ufrivillig deltidsarbeidere!

CCS Karbonfangst og lagring

SAFE erkjenner at det er utfordringer i verden på grunn av utslipp av klimagasser, og hvordan de bidrar til verdens klimautfordring.

Samtidig ser vi at verdens energibehov vil øke i de neste 50 år.

Da vil norsk olje og gass være en viktig og nødvendig ressurs for å forsyne verden med energi.

Northern Lights er et samarbeid om karbonfangst, transport og lagring av co2 som Gassnova, Equinor, Shell og Total er parter i.

Dette skal behandles i stortinget i første kvartal 2020.

SAFE krever at den norske stat, med regjering og storting, vedtar og legger til rette for at dette blir et av Norges bidrag til en fortsatt sterk og klimavennlig industri.

Northern Lights er del av Statens demonstrasjonsprosjekt «Fullskala CO2-håndteringskjede i Norge». Northern Lights omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et geologisk reservoar i nordlige del av Nordsjøen. Konsekvensutredningen omfatter et landanlegg for mottak, mellomlagring og eksport i Øygarden kommune i Hordaland, en rørledning og kontrollkabel til en injeksjonsbrønn, samt et geologisk reservoar for injeksjon og permanent lagring av CO2.

Link; https://www.equinor.com/no/how-and-why/impact-assessments/northernlights.html

Tariffhopping – TIOS

Et samlet landsmøte i SAFE krever at TIOS respekterer gjeldende tariffavtaler – NR-avtalen i sin helhet. NR-avtalen er, og har hele tiden vært, den riktige avtalen som ivaretar virksomhet som jobber på levende brønner.

SAFE krever umiddelbar handling fra ansvarlige virksomheter. Vi krever at de retter seg etter gjeldende lønns- og arbeidsvilkår for deres virkeområde NR.

Et samlet SAFE med støtte fra alle områder – ISO, Brønnservice, NR, Land og Sokkel – ber om at arbeidsgiversiden viser sin klare støtte og forlanger at partene skal respektere Hovedavtalens bestemmelser. Respekter avtalen om forhandlingsrett i forbindelse med hovedoppgjør.

Andre arbeidsgivere bør gi TIOS klar melding om at de skal forholde seg til spillereglene som følger av overenskomsten og ikke drive med TARIFFHOPPING! Fagforeningen er ei heller tatt med på reelle forhandlinger.

SAFE krever at gjeldende virksomheter stilles ansvarlige og at en går til søksmål mot enhver bedrift som ikke følger spillereglene nedfelt i Hovedavtalen, hvor en med tariffhopping forsøker å gi arbeidstakerne svekkede rettigheter, lønns- og arbeidsvilkår.

Vi krever umiddelbar handling og vil ta i bruk nødvendige virkemidler for at dette etterkommes nå

Vi vil ha handling NÅ!

Skriv ut siden