Stortinget vedtok enstemmig at Riksrevisjonen gransker Kielland-ulykken på nytt

Kian Reme og Marie Smith-Solbakken Foto: Mette Møllerop
Kian Reme og Marie Smith-Solbakken Foto: Mette Møllerop

Sent natt til torsdag 20. juni vedtok Stortinget at Kielland-saken skal granskes på nytt. Et historisk og gledelig utfall, sier Kielland-nettverkets leder, Kian Reme og forsker i Kielland-saken, Marie Smith-Solbakken.

Forslaget som lå til grunn fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen var dette: Stortinget ber Riksrevisjonen om å undersøke hvordan myndighetene har ivaretatt sitt ansvar når det gjelder:
– Gransking og klargjøring av årsakene til at Alexander L. Kielland-ulykken inntraff, og om granskingen har kartlagt ansvarsforholdene rundt ulykken tilstrekkelig.
– Oppfølging av anbefalinger fra granskingsarbeidet, herunder implementering av tiltak for å forebygge og forhindre nye ulykker.
– Oppfølging av de etterlatte og overlevende.

Vedtaket var enstemmig

– Det er en milepæl som er nådd, og gleden over at granskningen nå gjenopptas, er stor, sier Kian Reme og Marie Smith-Solbakken.

Kielland-nettverket har laget et grundig dokument med 89 spørsmål som er overlevert Riksrevisjonen.

Dette kan leses her:

Våre spørsmål til Riksrevisjonen

Også Kiellandrapporten er tilgjengelig:

KIELLAND-rapport

Riksrevisjonen uttaler

I en pressemelding fra Riksrevisjonen sier riksrevisor Per-Kristian Foss dette:

– Alexander L. Kielland-ulykken er den største industrielle ulykken som har rammet Norge, og vi tar oppdraget fra Stortinget på største alvor. Til tross for omfattende granskingsarbeid, er det mange som sitter igjen med ubesvarte spørsmål.

Dette skal vi undersøke
Som hovedregel bestemmer vi selv hva vi skal undersøke, men Stortinget kan i særskilte tilfeller pålegge oss oppgaver. Dette er en slik oppgave.

Stortinget har gitt oss et bredt mandat, og har bedt oss om å se på tre deler ved myndighetenes ansvar

  1. granskingen av årsaker og ansvarsforhold
  2. anbefalinger og forebyggende tiltak
  3. oppfølging av de overlevende og etterlatte

– Vi skal gå i dybden på disse problemstillingene og håper det vil bidra til å belyse noen av de ubesvarte spørsmålene i denne saken. Målet vårt er som alltid å levere konklusjoner til Stortinget som bygger på et solid faktagrunnlag, sier Foss.

Slik skal undersøkelsen gjennomføres
Innen rammene av Stortingets mandat, er det opp til oss å utforme undersøkelsen. Den skal gjennomføres som en såkalt forvaltningsrevisjon – en større, systematisk undersøkelse, der målet er å vurdere hvordan de ansvarlige myndighetene har ivaretatt ansvaret sitt.

Vi vil samle inn data fra relevante kilder og analysere og vurdere den informasjonen vi har. Resultatet sammenfattes så i en rapport, som blir overlevert til Stortinget. Hvordan resultatet behandles videre, er det opp til Stortinget selv å bestemme.

Vi er nå i gang med å legge grunnlaget for undersøkelsen. Arbeidet starter opp til høsten, og det vil trolig ta rundt et år. Det betyr at resultatet sannsynligvis blir overlevert til Stortinget i løpet av høsten 2020.

Skriv ut siden