Tariffavtalenes trygge langsiktighet

Tariffavtalenes trygge langsiktighet

Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop|Island Frontier. Foto: Hilde-Marit Rysst

Trygge og forutsigbare lønns- og arbeidsforhold er det viktigste for enhver arbeidstaker. Tariffavtalene er garantistene for denne tryggheten.

Trygge og forutsigbare lønns- og arbeidsforhold er det viktigste for enhver arbeidstaker. Tariffavtalene er garantistene for denne tryggheten.

Avtalen bygger på langsiktighet. Den bygger på respekt for et signert regelverk hvor ingen av partene kan inngå lokale avtaler som undergraver eller gir dårligere betingelser enn gjeldende avtale.

Foruten å være ulovlig, vil en inngått lokalavtale med dårligere betingelser enn tariffavtalen skape presedens, både for andre bedrifter og ved senere forhandlinger.

En dårlig, kortsiktig løsning uansett hvor «edelt» motivet måtte være, kan bli permanent ved neste forhandling.

Kort hukommelse?

I et innlegg på Industri Energis hjemmeside sier forbundsleder Frode Alfheim følgende:

Forbundet SAFE har rettet kritikk mot den inngåtte avtalen mellom klubben vår og Rowan. SAFE har også rettet kritikk mot det som er en felles tvisteprotokoll mellom Island Offshore og klubbene til Industri Energi og SAFE.

Kritikken går grovt forklart ut på at avtalene bryter med tariffavtalen på området, flyteriggavtalen. Men i tariffavtalen, under punkt 3.6 «Arbeidstidsordninger ved verksted og i opplag» står det:

 Ved lange verkstedsopphold og under opplag kan det etter avtale med de tillitsvalgte benyttes en annen arbeidstidsordning enn fastsatt i denne avtale. Avtalen skal bl.a. inneholde bestemmelser om arbeidstid, hjemreiseordninger etc. Oppnås ikke enighet kan spørsmålet bringes inn for organisasjonene.

Først til Island Offshore

I intervju med SAFE magasinet 3-17 viser Alf Rune Kalland, klubbleder i SAFE-klubben til nettopp punkt 3.6 i tariffavtalen, og slår fast:

Vi har altså åpning for å avtale andre arbeidstidsordninger og turnusordninger – ikke andre lønnsvilkår.

På dette grunnlaget ønsket SAFE og DSO en uenighetsprotokoll med Island Offshore. Klubbstyret i Industri Energi ønsket ikke det. Etter kritikk fra SAFE og DSO og en prat med Industri Energi sentralt, snudde klubbstyret.

– Det sier seg selv at vi ikke er uenige i, eller retter kritikk mot, en uenighetsprotokoll vi selv tok initiativet til, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Alf Rune Kalland, klubbleder i SAFE i Island Offshore.

Ingen god håndtering

SAFE-klubben er ikke glad for måten Industri-Energi-klubben har håndtert saken på.

-Jeg syns det er ille at de ikke sjekket med Industri Energi sentralt om dette var greit før de satte i gang. Da det ble gjort, fikk de raskt beskjed om at det var ikke greit. Dermed snudde de og skrev under uenighetsprotokollen med oss i SAFE og DSO.

Til tross for en signert uenighetsprotokoll søkte fire av fem styremedlemmer i Industri Energi-klubben på stillingene!

Det bør forbundsleder og et samlet forbundsstyre i Industri Energi huske?

http://www.safemagasinet.no/201712/permitterte-lyste-deretter-stillingene/

https://safe.no/rasering-av-tariffavtalene/

 

Hva står i avtalene?

Det kan være greit å legge ut de bestemmelsene som er aktuelle for nettopp disse sakene. I Hovedavtalen mellom Norges Rederiforbund og SAFE (tilsvarende Industri Energi), står følgende:

Kapittel II – Forhandlingsrett og forhandlingsplikt

2.1 «Oppstår det tvist om forståelsen av en tariffavtale eller krav som bygger på en tariffavtale, blir saken å avgjøre av Arbeidsretten, hvis partene ikke blir enige etter reglene i pkt.2.2 – 2.4.»

Dette er videre regulert i Arbeidstvistloven, og her er det overhodet ingen tvil om hva som gjelder i forholdet mellom en tariffavtale og en lokalavtale.

Arbeidstvistloven          

  • 6.Tariffavtalens ufravikelighet

Bestemmelse i arbeidsavtale som strider mot en tariffavtale som begge parter er bundet av, er ugyldig.

  • 8.Fredsplikt
(2) Interessetvist må ikke søkes løst ved streik, lockout eller annen arbeidskamp før vilkårene i §§ 18 og 25 er oppfylt. Gjelder interessetvisten revisjon av tariffavtale, må dessuten gyldighetstiden for denne være utløpt.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-01-27-9

Arbeidsretten har en dom i en tilsvarende sak

Vi har valgt å ta med en ganske lik sak fra Arbeidsretten, som dessuten er fersk, fra desember 2017. Partene er LO og Norsk Kabinforbund på den ene siden, NHO og SAS på den andre.

Dom i sak nr. 34-2017

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kabinansattes forbund med Norsk Kabinforening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Scandinavian Airlines System Denmark – Norway-Sweden (SAS)

http://www.arbeidsretten.no/sak.php?s=34-2017

Saken gjelder: Tvist vedrørende brudd på fredsplikt.

«RETTSFORLIK

  1. SAS beklager at NKF i forbindelse med In-Shape-prosessen har opplevd press på overenskomstfastsatte lønns- og arbeidsvilkår i avtaleperioden.
  2. SAS forplikter seg til ikke å utøve slikt press på NKF. Videre drøftinger og forhandlinger om kostnadsreduserende tiltak skal først skje i forbindelse med tariffoppgjøret K-18. Partene er enige om å utarbeide en detaljert forhandlingsplan for K-18.
  3. SAS erstatter NKFs påførte utgifter i saken med kroner 228 000,-.
  4. Hver av partene bærer sine egne saksomkostninger i anledning saken.»

Det bør med andre ord være liten tvil om hva gjeldende avtaleverk sier!

– På dette grunnlaget stiller SAFE spørsmål ved at Industri Energi opprettholder en lokalavtale som bryter med tariffavtalen på det området som dreier seg om lønnbetingelser, altså ikke arbeidstid, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst og klubbleder i SAFE i Island Offshore, Alf Rune Kalland.