Medlemsfordeler

Grasrotorganisasjon Du blir en del av energiansattes egen organisasjon hvor medlemmene utvikler og leder organisasjonen. SAFE betegner seg som en «grasrotorganisasjon». Selv om forbundsstyre og arbeidsutvalg står for den daglige driften, er det medlemmene som i siste instans kan avgjøre kursen gjennom uravstemning. Medlemmene er dermed organisasjonens øverste myndighet. Nest øverst står kongressen som velger organisasjonens ledelse, peker ut prioriterte arbeidsområder og foretar nødvendige endringer av SAFE sine lover og målsettinger.

Kunnskap = styrke

Ute på arbeidsplassene har klubber og tillitsvalgte ansvaret for å ivareta medlemmenes interesser. Disse deltar i møter, kurser og seminarer etter behov. Vårt mål er at alle SAFE sine tillitsvalgte skal være godt skolerte og holdes faglig oppdaterte, slik at de kan imøtegå hverdagens utfordringer. Vi ønsker også at medlemmene deltar på kurs og seminarer. En organisasjon med faglig oppdaterte og kunnskapsrike medlemmer er en sterk organisasjon.

Innflytelse som medlem

Du får direkte innflytelse på dine sosiale og lønnsmessige arbeidsforhold. SAFE oppfordrer klubbene, tillitsvalgte og medlemmene til å holde møter lokalt, slik at lønn og saker som har tariffmessig betydning kan diskuteres, fremmes som forslag og derigjennom bidra til forbedring av tariffavtalen. Det holdes felles tariffkonferanse hvor alle klubber/foreninger er representert. I tillegg til den tariffmessige biten, blir organisasjonen bedre kjent med hverandre og får en god innsikt i de tariffmessige problemstillinger hvert enkelt tariffområde måtte ha. Det styrker samholdet i organisasjonen.

Juridisk bistand

Etter anbefaling fra din klubb tilbyr SAFE advokatbistand i saker knyttet til ansettelsesforhold med videre. Har du spørsmål/problemer vedrørende ditt arbeidsforhold? Kontakt klubben for bistand. Ved behov vil SAFE sine advokater bistå i saken, selvsagt vederlagsfritt.

Advokatforsikring

SAFE har fremforhandlet et meget godt tilbud på Advokatforsikring til medlemmene. Vår Advokatforsikring har markedsledende vilkår og er på flere områder bedre enn hva andre tilbyr.

Du kan lese mer om vår Advokatforsikring HER

 Fra 1. juni 2016 er ordningen utvidet til også å gjelde medlemmer bosatt i Sverige. Les mer HER

Pensjonspraten

SAFE tilbyr aktivt betalende medlemmer  over 57 år «Pensjonspraten» en samtale med en pensjonsekspert.

For mer informasjon og påmelding trykk HER

Du får et godt forsikringstilbud i SAFE

SAFE vil presisere at så godt som alle forsikringer MÅ inngås av den enkelte med Gjensidige, hvis medlemmet ønsker å benytte seg av disse tilbud. Det er tilbud som vi mener er svært gode og vil bli tilpasset den enkeltes livssituasjon. Vi har alltid ment at frivillige ordninger er til medlemmets beste, og at dette må være en sak mellom den enkelte og de profesjonelle forsikringsselskap.

Som medlem av SAFE har du tilgang til bank- og forsikringsavtalen og de tilbud som er forhandlet frem mellom YS og Gjensidige.

Les mer på om medlemsfordelene hos Gjensidige og YS Medlemskort – egen konto for YS-medlemmer. Forsikringsselskapet Gjensidige har også kampanjer og tilbud på skadeforebyggende utstyr for hjemmet, lesSikkerhetsbutikken.

Det er kun Advokatforsikring og SAFE Grunnforsikring som er inkludert i medlemskontingenten. Grunnforsikringen er obligatorisk og omfatter alle yrkesaktive, betalende medlemmer mellom 18 og 67 år, samt lærlinger. Medlemmets ektefelle/samboer mellom 18 og 67 år er også automatisk omfattet. Ved medlemmets og/eller ektefelle/samboers dødsfall vil de etterlatte raskt få utbetalt et beløp tilsvarende 1 G. Hvis du misligholder ditt medlemskap ved ikke å betale kontingent, vil denne rettighet kunne bortfalle for deg og dine etterlatte.

Forskringsbevis for SAFE Grunnforsikring finner du HER

Kontaktperson: Anja Fjelde anja@safe.no 922 30 063

Regler for medlemskap Aktivt medlemskap: Aktivt medlemskap gjelder fra du melder deg inn til den dag du melder deg ut. For å være aktiv medlem må du betale kontingenten hver måned, hvis ikke annen melding er gitt til SAFE. Dersom du er deltidsansatt og betaler redusert (1/2) kontingent til forening/klubb, betaler du tilsvarende  redusert kontingent til SAFE. Forhold som nevnt i § 14.6 kan også innvilges redusert kontingent. Kontingent til SAFE fastsettes av kongressen/landsmøte.

Ny arbeidsgiver? Husk å oppdater din profil i medlemssystemet: Hvis du skifter arbeidsgiver husk på å gi SAFE og klubben din melding om at medlemskapet skal overføres, slik at vi får gjort de nødvendige rutiner i forbindelse med opprettholdelse av ditt medlemskap.

Fritak for kontingent Lærlinger er obligatorisk fritatt for både kontingentinnbetaling og betaling for obligatorisk deltakelse i Advokatforsikringsordningen. Når det gjelder øvrige fritak av kontingent vises det til punktet om passivt medlemskap.

Passivt medlemskap:

 1. I henhold til SAFE-vedtektenes § 16.5 kan du opprettholde ditt medlemskap ved å be om passivt medlemskap dersom dokumentasjon foreligger, ved følgende forhold:

a. Arbeidsløshet

b. Verneplikt

c. Skole/kurs, utdanning uten lønn

d. Permittering/permisjon uten lønn

Du blir i ovennevnte tilfeller fritatt for kontingentinnbetaling. Advokatforsikringen blir automatisk videreført. Det koster kr 50 pr. måned, men du kan reservere deg fra å delta i denne.

Dersom du velger å takke nei til å fortsette med Advokatforsikring, gjenopptas forsikringen med en karenstid på 6 mnd. fra gjenopptagelsesdato.

Du opprettholder de samme fordelene som et aktivt medlem.

Blir du sykemeldt skal NAV sørge for at trekket blir vedlikeholdt. Det er arbeidsgiver som skal gi beskjed om dette til NAV ved oversendelse av inntekts- og skatteopplysninger. Den enkelte bør påminne sin arbeidsgiver om å melde fra om dette.

2. Du kan også be om å opprettholde ditt medlemskap ved å bli registrert som passivt medlem i henhold til SAFE-vedtektenes § 16.6, dersom du gir skriftlig melding om dette. Passivt medlemskap gjelder da ved følgende forhold:

a. Pensjonering

b. Uførhet

c. Arbeidsavklaring

For medlemmer som kommer inn under pkt. 2 a, b og c blir Advokatforsikringen automatisk videreført. Årlig kontingent blir da kr 900. Du kan reservere deg fra å delta i Advokatforsikringsordningen.

Den årlige kontingenten vil da bli kr 300. Dersom du velger å takke nei til å fortsette med Advokatforsikringen, vil det ved senere tiltredelse i ordningen være en karenstid på 6 mnd. fra gjenopptagelsesdato. Innbetalt premie blir ikke tilbakebetalt.

Kontakt oss gjerne:

Nils Petter Rønningen nils.petter@safe.no, 908 74 633 Anja Fjelde anja@safe.no 922 30 063

 

SAFE Utdanningsfond

SAFE tildeler hvert år tilskudd til de som ønsker å ta seg videreutdanning/omskolering eller kortere yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering. Næringen er inne i en særdeles utfordrende situasjon,noe som har ført til ekstraordinært mange søknader.

Vi deler derfor fondet inn i fire og deler ut støtte fire ganger per år med lik sum til samtlige søkere som oppfyller de til enhver tid gjeldende kriterier. Det vil medføre at støtten for 2017 antagelig vil ligge noe lavere til hver enkelt enn det vi tidligere har innvilget.

Følgende utbetalingsdatoer er fastsatt for 2017:  20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november.

Regler og søknadsskjema

Kontakt: Anita Fløisvik anita@safe.no 986 09 337

Hva får du igjen for medlemskapet?

 • Du blir en del av SAFE, energiansattes egen organisasjon.
 • Du får direkte innflytelse på dine sosiale og lønnsmessige arbeidsforhold.
 • Du får nødvendig juridisk hjelp i ditt arbeidsforhold.
 • Du får Advokatforsikring i privatrettslige forhold dersom du er  bosatt i Norge eller Sverige.
 • Du får frivillig forsikringstilbud gjennom forsikringsselskapet Gjensidige.
 • SAFE Utdanningsfond
 • SAFE Grunnforsikring – erstatning til etterlatte inkludert i medlemskapet.Les mer
 • SAFE avholder jevnlig ulike typer kurs og konferanser.
 • Medlemsbladet SAFE magasinet sendes deg, etter ditt valg enten i posten eller elektronisk.
 • SAFE har YS som sin hovedorganisasjon, der har vi også mange medlemsfordeler.
 • Blant disse er 50 øre rabatt  pr liter drivstoff hos Esso