Arbeidsrettssak forlikt – enighet om avlønning av midlertidig ansatte

Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop
Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop

SAFE har i forhandlinger med Norsk olje og gass oppnådd enighet om avlønning av timelønnede midlertidig ansatte.

Saken oppstod etter at ESS endret sin praksis hva angår avlønning av timelønnede midlertidig ansatte. ESS sin endrede praksis medførte at disse arbeidstakerne fikk en lavere timelønn enn fast ansatte. En slik praksis anså SAFE ikke bare å være tariffstridig, men også en trussel mot ønsket om flest mulig fast ansatte i næringen. At flere andre selskaper på sokkeloverenskomsten endret sin avlønning i tråd med ESS sin nye praksis, gjorde saken enda mer alvorlig.

SAFE-klubben i ESS tok opp saken med bedriften i tvistemøte i mai 2018, uten å oppnå enighet. Etter senere resultatløse forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass og YS og NHO, ble det tatt ut søksmål for arbeidsretten. Etter at SAFE-klubben i ESS startet saken, har Industri Energi og LO reist et tilsvarende søksmål for arbeidsretten, og disse sakene ble forent til felles behandling i arbeidsretten. Det er disse sakene som det nå er inngått en forhandlingsløsning om.

Enigheten mellom partene er i hovedtrekk slik:

I virksomheter innen boring og forpleining (omfattet av avtale nr.284) som lokalt har innført rotasjonsordning 2-4, skal midlertidig ansatte som ansettes på timebasis innenfor samme område heretter ha arbeidsplikt tilsvarende redusert årstimeverk 1460 og være omfattet av virkeområdet for den lokale avtalen om 2-4. Beregning av timelønn for denne gruppen skal da foretas etter følgende formel:

Årslønn ved 2-4 arbeidsplan inklusive sokkeltillegg, men uten feriepenger (linje 1 i lønnstabell)/1460 = timelønn.

Videre er det slik at virkningstidspunkt i henhold til forhandlingsløsningen er satt til 1. januar 2020. Dette betyr at samtlige bedrifter som er omfattet av avtale nummer 284 og som har betalt timelønnede midlertidig ansatte med en lavere timesats, skal etterbetale eventuell differanse med virkning fra samme dato.

Slik SAFE vurderer enigheten, så har vi oppnådd tilnærmet full seier. Vi har fått fastslått den fremtidige forståelsen av tariffavtalen som er slik SAFE hele tiden har hevdet at den skal praktiseres. Vi har sikret likebehandling mellom fast ansatte og timelønnede midlertidig ansatte. Vi har fått etterbetaling fra 1. januar for samtlige bedrifter som har praktisert tariffavtalen i strid med SAFE sin forståelse, og ikke bare for de ansatte i ESS.

Riktignok har vi ikke fått gjennomslag for krav om etterbetaling fra mai 2018 da SAFE skrev den første uenighetsprotokollen vedrørende avlønning for timelønnede midlertidig ansatte. Dette har gjort saken vanskelig for SAFE da vi vurderte om vi skulle godta forhandlingstilbudet eller om vi skulle la Arbeidsretten avgjøre saken. Etter en totalvurdering av hva som var oppnådd gjennom forhandlinger opp mot den risikoen som lå ved en fortsatt prosess i Arbeidsretten, valgte SAFE å godta forhandlingsløsningen. En viktig grunn til denne vurderingen var også at Industri Energi allerede hadde godtatt samme forhandlingsløsning.

Hadde derimot IE ikke signert protokoll, så hadde vi sammen tatt saken videre til Arbeidsretten. IE sin enighets protokoll ville også kunne medført at SAFE sine medlemmer kunne risikere å måtte vente med etterbetaling til det forelå en dom i Arbeidsretten, da  med tanke på når etterbetalingstidspunktet skulle være fra, dersom SAFE valgte å ta saken videre alene.

SAFE vil takke ESS klubben som gjorde oss oppmerksom på tariffbruddet som bedriften ESS og Norsk olje og gass drev med, sier nestleder Roy Aleksandersen.

Skriv ut siden