Avslag på dagpengesøknad i NAV?

Avslag på dagpengesøknad i NAV?

Flere medlemmer, først og fremst innenfor rederiområdet, har fått avslag på dagpengesøknader etter permitteringer.

Flere medlemmer, først og fremst innenfor rederiområdet, har fått avslag på dagpengesøknader etter permitteringer.

SAFE har de siste ukene fått en rekke henvendelser fra klubbledere og medlemmer som ikke forstår hvorfor man får avslag på dagpengesøknader etter å ha blitt permittert fra ulike selskaper i blant annet rederiområdet.

Per i dag sitter vi med mange titalls saker hvor medlemmer har fått avslag, forteller Stig-Rune Refvik, forbundssekretær i SAFE.
– Vi vet at bransjen og riggselskapene har store omveltninger med færre kontrakter å kjempe om. I perioder klarer de ikke å sysselsette alle sine ansatte mens de venter på nye kontrakter. Da kan det ende med permitteringer.

En kjent situasjon

Både NAV, politikere og myndigheter er kjent med situasjonen, men ikke nødvendigvis alle nyanser og ulike ordninger.
– Sett i lys av arbeidsmarkedet og svingningene med sesongbasert arbeid, nasjonale og internasjonale forhold, så er NAV et system som har vært hardt prøvd og utnyttet av ulike parter i arbeidslivet. Dette har igjen ført til innstramninger og ny praktisering av lovverket, etter departementets ønske.

SAFE kontaktet en rekke instanser og har snakket med både saksbehandlere, rådgivere og ledere i NAV, Grensetjenesten og Arbeids- og velferdsdirektoratet. De har alle opplevd et nokså stort påtrykk etter innstrammingene.

Selv om man ikke ser noen endringer i lovverket, jamfør folketrygdloven kapittel 4. Dagpenger under arbeidsløshet, har det likevel kommet rundskriv og anbefalinger som har endret tolkningen av lovverket og praksis for godkjenning og utbetaling av dagpenger, sier Refvik.
– Dessuten har NAV flyttet og samordnet sin avdeling for Arbeids og ytelser til Trondheim. Dermed har en ny gruppe fått saksansvar og nye føringer.

Tar tak i problemene

Det jobbes nå med revidering av rundskriv for dagpengesøknader i forbindelse med permittering. SAFE fikk bekreftet at man vil se på sakene som hører inn under NR-området på nytt.
– Noen saker er holdt igjen og er ikke blitt behandlet, mens de som har fått avslag og mener at de fyller vilkårene, må påklage vedtaket. Sannsynligheten for å få innvilget søknaden nå, er større. Arbeidsdirektoratet og NAV sa at de ikke kunne love noe i enkeltsaker. Samtidig sa de etter samtalene våre at de så at innstramningene nok rammet en gruppe som ikke var tiltenkt. Det er også viktig at arbeidstaker påser at arbeidsgiver gir all nødvendig dokumentasjon som kreves før en sender inn en søknad, ellers vil det fort bli et nytt avslag.

Dagpengesøknad

Sesongarbeidere

Noe av utfordringen er at arbeidsmarkedet endrer seg. NR-området får flere sesongarbeidere.
– Alle går ikke lenger 2/4, og etter den kraftige nedgangen har vi fått overflødighet. Vi har blant annet poolordninger, og disse er ikke NAV godt nok informert om. Problematikken med ekte og uekte grensearbeidere skal nå være bedre kjent og forstått hos NAV, men se gjerne på vilkårene her.

Retningslinjer for grensearbeider

Ellers vil arbeidsdirektoratet invitere med SAFE når ny runde med revisjon eller endringer blir vurdert opp mot denne problematikken.
– Vi får større mulighet til å påvirke prosessen, og vi kan gi bedre informasjon til arbeidstaker og arbeidsgiver i forkant og underveis, slik at den ansatte ikke blir satt i en «rettsløs» tilstand, hvor en ikke har krav på dagpenger eller kan melde seg arbeidsledig i hjemlandet.

Lov om folketrygd

Permitteringsguide