Behold kontrollsentralen og kompetansen på Sola!

Behold kontrollsentralen og kompetansen på Sola!

Foto: Halvor Erikstein|Henrik Fjeldsbø Foto: Atle Espen Helgesen/Industri Energi|Stian Kvam i Pilotforbundet|Stig-Rune Refvik

Avinor vurderer å flytte kontrollsentralen fra Sola til Røyken på Østlandet, på grunn av arealbehov. SAFE, sammen med flere fagforeninger, reagerer sterk på nyheten og mener at helikoptersikkerheten og beredskapen blir svekket. – Det er nesten som å sende en ambulanse fra Oslo til Stavanger når det haster, det går ikke.

Avinor vurderer å flytte kontrollsentralen fra Sola til Røyken på Østlandet, på grunn av arealbehov. SAFE, sammen med flere fagforeninger, reagerer sterk på nyheten og mener at helikoptersikkerheten og beredskapen blir svekket. – Det er nesten som å sende en ambulanse fra Oslo til Stavanger når det haster, det går ikke.

Stig-Rune Refvik, SAFE sin forbundssekretær HMS, sier at spørsmålet rundt flyttingen og konsekvensene er diskutert i flere fora, også i Petroleumstilsynet sitt sikkerhetsforum, uten at noen av partene har blir overbevist om at det er en klok beslutning. De involverte fagforeningene forventer en ryddig gjennomgang, ikke en hastebeslutning tuftet på økonomisk grunnlag med flere negative konsekvenser.

Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS i SAFE
Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS i SAFE

– Frykten for tapt kompetanse over tid og lite gjennomtenkte løsninger kan både på kort og lang sikt, påvirke sikkerheten, sier Refvik. Vi forventer en større involvering av partene knyttet til helikoptervirksomheten i Nordsjøen. Vi vet i dag at kompetansen til de som jobber på sentralen er uvurderlig i samhandling med Hovedredningssentralen (HRS) ved større ulykker. De som er ansatt på sentralen i dag har identisk utstyr på begge sentralene, de kan i løpet av få minutter være en aktiv del av f. eks større hendelser offshore. Det er en av flere grunner til at vi håper på at kontrollsentralen forblir i Stavanger.

Erik Lødding, Avinors leder for strategi og samfunnskontakt, skriver til SAFE at det er både arealbehov på Sola kontrollsentral, og behov for en sømløs overgang fra dagens tekniske infrastruktur til neste generasjonssystemer, altså en oppgradering.

– Med de økonomiske krav som stilles til selskapet, er det nødvendig å vurdere flere lokaliseringsalternativer, sier Lødding. Utredningen er således ikke en ensidig vurdering om å flytte til Røyken. Alternativene for lokalisering som Avinor Flysikring AS utreder, er enten å bli værende ved dagens lokasjon, flytte til en annen lokasjon i Stavanger, eller samlokalisere med kontrollsentralen i Røyken.

Erik Lødding Foto: Avinor
Erik Lødding Foto: Avinor

Refvik mener at kostnaden ved en eventuell oppgradering av sentralen på Sola er liten, sammenlignet med kostnaden ved en eventuell ulykke. I tillegg har lokalkunnskap stor betydning. Dette synet støttes av Henrik Fjeldsbø, leder i LO helikopterutvalg.

Henrik Fjeldsbø Foto: Atle Espen Helgesen/Industri Energi
Henrik Fjeldsbø Foto: Atle Espen Helgesen/Industri Energi

– Jeg tror ikke dette er godt vurdert, jeg er bekymret. Denne beslutningen har komplekse konsekvenser. Det kan ikke være kun Avinor som bestemmer dette, sier Fjeldsbø. Sola kontrollsentral har en viktig rolle å spille med tanke på organisering av helikoptertrafikk og ved større hendelser som krever helikopterevakuering. Det er nesten som å sende en ambulanse fra Oslo til Stavanger når det haster, det går ikke.

Fjeldsbø tror at Avinor må redusere kostnader på grunn av koronasituasjonen.

– Det er det vi hører, sier Fjeldsbø, at de må redusere kostnader og at korona er en stor del av det. Det en dårlig ide å bruke korona som beslutningsgrunnlag for en flytting, fordi korona er forbigående. Ingen av pilotene som vi har snakket med syns dette er positivt heller.

Stian Kvam, nestleder og leder for flysikkerhet/hms i Pilotforbundet, ser på flyttingen som en svekkelse av sikkerheten på norsk sokkel.

– Hvis dette fører til at de mister kompetanse lokalt, er det en svekkelse av sikkerheten på norsk sokkel. På generell basis er vi opptatt at det er viktig å beholde kompetansen. Vi i Pilotforbundet syns det er trist for de arbeidsfolkene dette berører, at de må gjøre en endring i livet og må kanskje flytte på seg.

Stian Kvam i Pilotforbundet
Stian Kvam i Pilotforbundet

Selv om Avinor sier at de sektorene som i dag kontrollerer helikoptertrafikken til og fra sokkelen vil forbli spesialiserte sektorer og operere som i dag, uavhengig av lokasjon, mener SAFE at i daglige operasjoner blir helikoptersikkerheten umiddelbart dårligere. Olje og gass arbeidere, de som flyr helikopter eller andre som har behov for hjelp på havet, trenger dette kontrollsenteret på Sola.