BP får pålegg av Ptil etter tilsyn med elanlegget på Valhall

BP får pålegg av Ptil etter tilsyn med elanlegget på Valhall

Ptil varlser BP om pålegg etter at et tilsyn av det elektiske anlegget på Valhall avdekket et alvorlig avvik knyttet til mangelfull nødkraftforsyning. To mindre alvorlige avvik og tre forbedringspunkter ble også funnet. Tilsynsaktiviteten var knyttet til operatørens arbeid med å sikre etterlevelse av petroleumsregelverkets krav til elektriske anlegg. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med møte og […]

Ptil varlser BP om pålegg etter at et tilsyn av det elektiske anlegget på Valhall avdekket et alvorlig avvik knyttet til mangelfull nødkraftforsyning. To mindre alvorlige avvik og tre forbedringspunkter ble også funnet.

Tilsynsaktiviteten var knyttet til operatørens arbeid med å sikre etterlevelse av petroleumsregelverkets krav til elektriske anlegg. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med møte og samtaler med driftspersonell, verifikasjoner i anlegget offshore og funksjonstester av sikkerhetssystemer. width=

Tilsynet la spesielt vekt på de deler av selskapets styringssystem som omfatter ansvarshavende for elektriske anlegg sin rolle, ansvar og oppgaver under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg.
Det ble avdekket et alvorlig avvik knyttet til mangelfull nødkraftforsyning. Det ble videre identifisert to avvik og tre forbedringspunkter.

På bakgrunn av dette har Ptil varslet BP følgende pålegg:

Med hjemmel innretningsforskriften § 38 om nødkraft og nødbelysning, andre ledd, pålegges BP Norge AS å innfri krav om at nødkraft skal være tilgjengelig på nødtavlen etter bortfall av hovedkraft slik at driftsproblemer for nødkraftforbrukerne ikke oppstår. Frist for å etterkomme pålegget settes til 9.3.2012.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i Ptils saksbehandling hvor man ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.