Brudd på Hovedavtalen mellom SAFE og NR

Advokat Bjørn Inge Waage Foto: Roy Aleksandersen
Advokat Bjørn Inge Waage Foto: Roy Aleksandersen

To år etter streiken på Flyterigg avtalen kommer endelig saken vedrørende lønnsforhold under arbeidsstans opp i Arbeidsretten. Uenighetene går på trekk i lønn i forbindelse med arbeidsstansen og når den ansatte skal tilbake på lønn. Alle kan følge saken via denne lenken.

Det var satt av to dager i Arbeidsretten til å behandle saken, 17. og 18. september. Prosessfullmektig for SAFE var advokat Bjørn Inge Waage. SAFE har i Arbeidsretten måtte presisere at Hovedavtalen eies av to parter. Det som partene gjennom forhandlinger har signert på, kan ikke NR alene endre på. Det som står i Hovedavtalen må partene forholde seg til, også NR, sier nestleder Roy Aleksandersen, som var partsrepresentant for SAFE.

– Trekk i lønn ved arbeidsstans er avtalt mellom til å være 1/11 av månedslønn pr dag vedkommende skulle vært i arbeid. NR har ensidig valgt å endre denne brøken til 1/10. Ei heller kan medlemsbedrifter utsette avreise for de ansatte etter en arbeidskonflikt uten å måtte kompensere. Ansatte skal tilbake på lønn når arbeidsstansen er over. Dom faller den 7. oktober.

Bakgrunn for saken:

Sommeren 2018 gikk SAFE til streik etter at NR (Norsk Rederiforbund) og SAFE ikke ble enige om rammene i lønnsoppgjøret. Den 19. juli ble skissene som Riksmekleren la frem godtatt av begge parter og streiken ble formelt avblåst klokken 17:24 (tidspunktet for når begge parter hadde signert på avtalen). Klubblederne og tariffavdelingen i SAFE tolket det da som at arbeidsplikten trådte inn og stilte seg således til disposisjon for arbeidsgiver umiddelbart.

Steinar Nesse og Oddleiv Tønnessen fra streikeledelsen i SAFE
Steinar Nesse og Oddleiv Tønnessen fra streikeledelsen i SAFE

Det ble ikke utbetalt lønn for den tid streiken varte. I denne perioden var arbeidstakerne gitt noe streikestøtte, men ingen normallønn. Arbeidstakerne var i de fleste tilfeller enten streikevakt eller hjemme i påvente av utfallet av streiken. De var dermed beredt på å reise ut på sine vakter i henhold til gjeldene vakt/turnus gitt av arbeidsgiver. Dette ble løst noe ulikt fra selskap til selskap. Noen selskap tok umiddelbar kontakt med sine ansatte og ba om at de reiste ut på jobb igjen, med dertil lønn. Andre varslet ikke umiddelbart at streiken var over, ei heller sendte alle arbeidstakere på jobb igjen.

Stig -Rune Refvik, forbundssekretær i SAFE, har fulgt saken tett.

– Det har således oppstått en uavklart situasjon for når den enkelte arbeidstaker igjen skulle motta lønn, forklarer han. Er det fra tidspunktet streiken er avblåst? Dette har vært den klart mest brukte praksis og norm ved tidligere avsluttede streiker. Eller er det ved oppmøte heliport? Eller på det tidspunkt arbeidsgiver mener at du er disponibel? Eller de igjen får satt i gang drift og således trenger arbeidstakers tjeneste? Ingen av de siste forslagene vært praktisert tidligere. SAFE har mottatt en rekke uenighetsprotokoller fra de klubbene som var rammet av streiken. De ble tvistet lokalt og videre sentralt, uten at vi oppnådde enighet om tolkningen av Hovedavtalen 17.8 (Lønnsforhold under arbeidsstans: Det utbetales ikke lønn for den tid arbeidsstansen varer. Lønnen beregnes til 1/11 av månedslønn pr. dag vedkommende skulle vært i arbeid. Så lenge nedstengningsarbeidet pågår, regnes arbeidsstansen ikke å gjelde i lønnsmessig forstand for de som er i arbeid.)

– Ingen selskap vil betale fra tidspunktet streiken ble avblåst. Det hevdes fra arbeidsgiver at en ikke er berettiget lønn før ved oppmøte på heliport. SAFE ønsker således en avklaring for hvilket tidspunkt en mener at de ansatte er berettiget å gå tilbake på lønn. Utfallet vil kunne påvirke tidspunktet for når «alle» nordsjøarbeidere har krav på lønn etter en streik. Det vil således ha nokså store økonomiske konsekvenser, sier Refvik.

Forbundssekretær organisasjon, Stig-Rune Refvik. Foto: Mette Møllerop
Forbundssekretær organisasjon, Stig-Rune Refvik. Foto: Mette Møllerop
Skriv ut siden