Endelig skal Kreftregisteret forske på kreft blant offshore-oljearbeidere

Foto: Halvor Erikstein
Foto: Halvor Erikstein

SAFE har i mange år stått på for kampen for oljearbeidere som får helseskader av eksponering til kjemikalier offshore. Halvor Erikstein har undersøkt og skrevet mye om «den hvite dampen og den rare lukten» som oljearbeidere puster inn på jobb. Kreftregisteret vil sette i gang en ny kartlegging av hvilke helseskader disse kjemikaliene har medført oljearbeidere, det melder NRK. 

Fortsatt er det ingen gjennomførte undersøkelser for de som jobber på landanlegg.

Halvor Erikstein, yrkeshygiener og organisasjonssekretær HMS i SAFE Foto: Rebecca Bjerga
Halvor Erikstein, yrkeshygiener og organisasjonssekretær HMS i SAFE Foto: Rebecca Bjerga

– En slik kartlegging vil forhåpentlig føre til at det tas større hensyn til å redusere eksponering og bedre arbeidsmiljø. Det kan også hjelpe flere som er skadet, slik at de kan få godkjent sin yrkessykdom og videre få godkjent yrkesskadeforsikring, sier Erikstein. Les presentasjonen om yrkesskadeforsikring her. 

I april 2016 slo Erikstein alarm om benzeneksponering fra avlufting av tetningsoljer i gasskompressorer på plattformer. Han gjorde rede for hvordan den hvite dampen kan karakteriseres som utslipp av en kjemisk cocktail. Du kan lese hele presentasjonen hans her.

– Dessverre ser det ut som det fortsatt mangler kartlegging, risikovurdering og merking av svært mange utslippspunkter. Hva har skjedd med merkeprosjektet til Equinor som de informerte om på SAFE HMS konferansen «Fullt forsvarlig», sier Erikstein.

Over alt på en plattform eller et landanlegg er det avlufting (venter) fra maskineri og prosessutstyr. Det er gjort lite for at det skal bli tatt hensyn til slike forurensningskilder, selv om det som forurenser kan gi alvorlige helseskader. Ventene er gjerne plassert med utblåsing i «ubemannede områder» og det er alltid en vind som fjerner forurensningen. Det kan også være at utblåsingene skjer på områder som en må passere til og fra arbeid.

En utfordring fra Erikstein er at alle utslippspunkter blir kartlagt og merket ut ifra helserisiko, se plakat.

Foto: Halvor Erikstein
Foto: Halvor Erikstein

Det står i Arbeidsmiljøloven at: Arbeidsgiveren skal sikre at helseskadelig kjemisk eksponering ved lagring, bruk, håndtering og avhending av kjemikalier, og ved arbeidsoperasjoner og prosesser som avgir kjemiske komponenter, unngås, jf. innretningsforskriften § 15. Ved håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale skal arbeidsmiljøet være tilrettelagt slik at arbeidstaker er sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag. Kjemikalier og biologisk materiale skal fremstilles, pakkes, brukes og oppbevares slik at arbeidstaker ikke utsettes for helsefare (§ 4-5).

Siste gangen det ble gjort en kreftundersøkelse offshore var i 1998, men det er mange som ikke fylte ut spørreskjema, så tall kan være misledende. Heller ikke de som jobbet på landanleggene deltok i undersøkelsen. Kort sagt, har vi ingen kontroll og kunnskap om levealder, helseskader, arbeidsfør alder eller forekomsten av kreft hos de som jobber i olje- og gassindustrien.

SAFE arrangerte i juni 2019 konferansen «Fullt forsvarlig» som gav en god oversikt over kjemisk helsefare, tekniske tiltak og yrkessykdom, du kan lese den her. 

Skriv ut siden