Enighet i sokkeloppgjøret

Kai Morten Anda og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Kai Morten Anda og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Etter to dager med forhandlinger er det oppnådd enighet i sokkeloppgjøret. Det siste året har gitt våre medlemmer store utfordringer i forhold til koronapandemien, innstramminger, omstilling og utvidede oppholdsperioder. Dette var en del av argumentene i årets lønnsforhandlinger, som vi mente skulle gjenspeile resultatet.

Resultatet ble som følger:

Alle gis et generelt tillegg på kr 20 100,- inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon. I tillegg vil det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i operatørbedriftene.

Garantibestemmelsen som sikrer tilnærmet lik lønnsutvikling på overenskomstens lønnstabell, i forhold til de lokale lønnstabellene i operatørbedriftene, utgjør i år kr 5 876,- inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon. Dette gis til alle i boring- og forpleiningsselskapene.

Skift/nattillegg økes med kr 3,- til kr 83,- pr. time og tillegget ved behov for konferansetid økes med kr 4,- til kr 104,- pr. time.

Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 60,- til kr 2 120,- pr. dag.

Tilleggene gjøres gjeldende fra 01.06.2021.

Sentralt tillegg avtalt fra og med 1. april 2021 blir oppgjort med et engangsbeløp til alle på kr 1075,- inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon. Utbetalingen foretas pro-rata for arbeidstakere som har arbeidet deler av perioden eller som har arbeidet deltid.

Årets resultat ble signert av alle fire parter i fellesskap.

Skriv ut siden