Enighet mellom SAFE og Norges Rederiforbund

Enighet mellom SAFE og Norges Rederiforbund

Etter flere timer på overtid natt til fredag ble partene enige i årets lønnsforhandlinger på NR-avtalen.

SAFE og Norges Rederiforbund kom til enighet under årets lønnsforhandlinger på NR-avtalen for ansatte på flyttbare offshore innretninger og ansatte i boring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. Etter to dager med forhandlinger, og på overtid ble partene enige fredag morgen.

Nestleder Kai Morten Anda Foto: Rebecca Bjerga

– Dette er et hovedoppgjør som gjør at vi forhandler på hele avtalen, ikke bare på kroner. Vi har et ansvar overfor våre medlemmer som ikke bare omhandler lønn, men også pensjon, helse og velferd. Etter tøffe forhandlinger klarte vi å komme til enighet om en totalitet som var bra, sier forhandlingsleder Kai Morten Anda.

– For SAFE var det viktig å fremheve at økt pensjon var en viktig del av årets hovedoppgjør, dette sammen med god lønnsutvikling. I tillegg hadde vi flere krav knyttet til velferd, helse og arbeidsmiljø. Vi fikk også gjennomslag for flere andre endringer i tariffavtalen, påpeker Anda.

Ser en på totaliteten, er dette fullt på høyde med sokkeloppgjøret, hvor SAFE kom til enighet med Offshore Norge tidligere i mai.

Resultatet ble som følgende:


Lønn:

 • Med virkning fra 1. juni 2024 gis et generelt tillegg på 43 000 kroner som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger». I gjeldende lønnstabell A1-E.
 • For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 5,3 prosent, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum 43 000 kroner.

Pensjon:

 • Innskuddssatsen fra 0 til 7,1 G økes fra 3 til 4 prosent. Dette har en verdi på rundt 8 200 kroner i året. Satsen fra 7,1 til 12 G er uendret på 15 prosent.

Helligdagsgodtgjørelse:

 • Helligdagsgodtgjørelse økes med 25 kroner til kr 2 300 kroner per dag.

Nattillegg:

 • Nattillegget økes med 5 kroner til 107,50 kroner per time.

Andre endringer:

 • Kompensasjon ved avvik fra arbeidsplan økes med over 50 prosent, til 850 kroner per dag.
 • Kompensasjon for røykdykkere på beredskapsplan økes med 100 prosent, til 1 000 kroner per måned.
 • Kompensasjon for arbeid som innebærer åpning av kloakkanlegget kompenseres nå med en sats på 575 kroner per skift, slik arbeid utføres.
 • Det er flere andre endringer som kan leses i den vedlagte protokollen i slutten av artikkelen.

Utvalgsarbeid:

 • Partene viser til overenskomstens pkt. 6.3 om masketilegg. Det nedsettes et utvalg for å drøfte utfordringer knyttet til gasser/partikler, herunder bruk av maske og tilgang til friskluft i utsatte områder. Utvalget skal også se på utfordringer knyttet til boreslam/kjemikalie eksponering. Arbeidet skal avsluttes innen 31.12 2025.
 • Det nedsettes et partssammensatt utvalg for å drøfte ulike temaer vedrørende velferd og service i tilknytning til arbeidsmiljø. Arbeidet skal avsluttes innen 31.12 2025.
 • Lønnssystemvurderingsutvalget fortsetter sitt arbeid. Arbeidet skal avsluttes innen 31.5 2025.

SAFE har forventinger til at utvalgsarbeidene skal sikre helse, velferd og et godt arbeidsmiljø for våre medlemmer.


Les den fullstendige protokollen her.