Fra arkivet: «Fullt forsvarlig»

Fra arkivet: «Fullt forsvarlig»

SAFE HMS-utvalg inviterer igjen til en todagers konferanse som er åpen for alle, om helse, miljø og sikkerhet. Tidspunktet er 12.-13. juni 2019. I år har vi kalt konferansen «Fullt forsvarlig».

Tekst og foto: Halvor Erikstein

SAFE HMS-utvalg inviterer igjen til en todagers konferanse som er åpen for alle, om helse, miljø og sikkerhet. Tidspunktet er 12.-13. juni 2019. I år har vi kalt konferansen «Fullt forsvarlig».

Tittelen peker mot målsetningen i arbeidsmiljøloven om at ingen skal miste helsa på grunn av skadelig eksponering, at arbeidet i seg selv skal være helsefremmende.

Dessverre er det mange påvirkninger i arbeidsmiljøet som kan gi alvorlige helseskader hvis de ikke blir tatt hensyn til. Vi har sett at ny teknologi og nye produkter blir innført uten at de skadelige effektene på arbeidsmiljøet er kjent.

Konferansen holdes på Quality Hotel Residence i Sandnes.  Om kvelden 12. juni blir det en fin anledning til å drive nettverksbygging om bord på veteranskipet MS Sandnes som tar deltakerne med på en flott båttur inn i vakre Lysefjorden. Her får deltakerne oppleve Prekestolen fra sjøsiden. Kveldens konferansemiddag serveres om bord.

Litt om SAFE HMS konferanse «Fullt forsvarlig» 12.- 13. juni

Eksos:

Det er i dag stor oppmerksomhet omkring helseskader forårsaket av biltrafikk. Særlig om vinteren når kulde legger lokk over bykjernene registreres det økning i helseplager og sykehusinnleggelser. På enkelte dager blir det også innført trafikkrestriksjoner for å redusere forurensningsnivået.

I oljeindustrien jobber mange i områder som blir utsatt for svært ubehagelig eksosforurensing. Dette gjelder ute i prosessen, men ikke sjeldent blir også eksos sugd inn i ventilasjonen og gir stort ubehag i boligmodulen. Det er sjeldent tatt i bruk måleutstyr for overvåkning av den reelle eksoseksponeringen, men måling av NOx (nitrøse gasser) blir dimensjonerende om eksponeringen er forsvarlig. Ved måling av nitrøse gasser blir det kun tatt hensyn til lungeeffekter.

Eksos er en cocktail kjemiske forbindelser og partikler. Spesielt gir eksponering for de aller minste partiklene (ultrafine partikler) svært stor bekymring når det gjelder helseeffekter.

Dieseleksos har i tillegg til å være kreftfremkallende vist seg å gi økt risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og blodpropp. Forskning knytter også eksos til en viss overhyppighet av den fryktede nervesykdommen ALS.

Den norske forskeren Bendik Brinchmann som nettopp har tatt en doktorgrad på eksos og effekter på hjerte- og kar vil holde åpningsforedraget. Vi har også satt av god tid til å stille spørsmål.

Hvorfor nevnes ikke arbeidsmiljø når det «grønne skiftet» blir omtalt?

I konferansen ønsker vi å synliggjøre at det grønne skiftet kan gi positive effekter på arbeidsmiljøet, men at det også innføres teknologi som kan gjøre arbeidsmiljøet mer helseskadelig.

Installering av batteri (hybridisering) av rigger vil være et svært positivt bidrag siden dette reduserer antall dieselmotorer i drift og samtidig kan kjøre motorene med en høyere belastning som gir bedre forbrent drivstoff.

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, har opprettet NOx-fondet for å hjelpe bedrifter med finansiering og rådgiving for å redusere utslipp og energiforbruk. Med programmet håper vi å vise at det er mange områder hvor ytremiljø og arbeidsmiljø kan gjøre gode ting sammen.

Vi mener at arbeidsmiljøeksponering trenger større oppmerksomhet hos de som er opptatt av det grønne skiftet. Ytremiljøtiltaket «NOx rensing» ved innsprøyting av «AdBlue» kan bety at innholdet av nitrøse gasser reduseres, mens eksosen som arbeidsmiljøeksponering blir mer helseskadelig. Dette skyldes at tilsatsmidlet kan omdannes til den svært reaktive forbindelsen isocyanatsyre. På papiret kan en slik prosess se bra ut, men arbeidstakerne blir påført en større helserisiko.

Ny teknologi:

Samtidig som en får ny kunnskap om risikoområdet, skjer det også svært mye på forbedringsområdet. I programmet er en rekke foredrag merket med «ny teknologi» eller med «teknologiutvikling».

Vi har store forventninger til det finske selskapet Genano som har utviklet utstyr for å fjerne ultrafine partikler fra forurenset luft. Kanskje dette er utstyr som kan installeres der ventilasjonsluften kan være forurenset av eksos? En annen gledelig ny teknologi er det trondheimsbaserte Momentums støyvideokamera hvor de kan filme fram støykildene og prøve ut ulike støyisoleringsmetoder.

Det franske selskapet Rubix har utviklet en instrumentering og sensorteknologi som gjennom mønstergjenkjenning kan identifisere forurensing og lukt mer presist.

Vi gleder oss til å høre hvordan det går med MudCube og det store teknologispranget det var å gå over til vakuumbasert filtrering av boreslam.

Det foregår også en kontinuerlig teknologiutvikling når det gjelder fjerning av gammel maling og vedlikehold på flater som er målt med malinger som avgir svært giftige forbindelser ved oppvarming (termisk dekomponering), eller inneholder tungmetalforbindelser som eksempelvis bly og blykromat. På dette feltet gjør SafetyTools og Pinovo en imponerende innsats.

Benzen er en naturlig bestanddel i hydrokarbonforbindelsene som kommer fra en olje- og gassbrønn. Ny kunnskap viser at benzen er en enda mer aggressiv kreftfremkallende forbindelse enn tidligere antatt. Det betyr at benzen må kartlegges ved bruk av måleutstyr med større følsomhet og krav til raskere prøvesvar. Vi ser fram til å få en innføring i det nye måleutstyret som er utviklet av det tyske selskapet Dräger (Draeger).

Yrkesskadeforsikring:

PÅ Arbeidstilsynets hjemmeside blir yrkesskadeforsikring forklart som; Alle arbeidsgivere skal tegne privat yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikringen skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade som er påført i arbeidssammenheng.

Mange har nok en forestilling om at yrkesskadeforsikringen er som å tegne kasko på bil, og går det galt, vil nettopp forsikringen gi hjelp og økonomisk sikkerhet om helsa er blitt ødelagt. Dette er dessverre ikke realiteten. Når sykdom inntreffer blir den skadde overlatt til seg selv, og en kamp om å få erstatning. Dette ble særdeles tydelig siste år i dommene fra tingrett og lagmannsrett hvor det slås fast at det er den skadde som har bevisbyrden for at sykdommen er forårsaket av arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøet vil aldri bli risikofritt og sikre at ingen blir påført invalidiserende helseskader. I tillegg vil det alltid være prosesser og eksponering som en i utgangspunktet trodde var trygge, men som i ettertid viste seg å gi alvorlig helseskader.  Vi er overbevist om at ingen arbeidsgiver ønsker å la sine arbeidstakere ende opp i uhelse og økonomisk ruin.

I konferansen vil vi belyse den siste yrkesskadesaken hvor den skadde på tross av at yrkessykdommen var godkjent av NAV, tapte og ble dømt til å betale forsikringsselskapets saksomkostninger.

Vi mener denne konferansen vil være den beste anledning til at tillitsvalgte og arbeidsgivere etterpå setter seg sammen og tar en gjennomgang av hvordan skadde er blitt behandlet, samt at vilkårene i det enkeltes selskaps yrkesskadeforsikring må gjennomgås og evalueres.

Foto: Kjell Inge Brunsvik
Foto: Kjell Inge Brunsvik
Halvor Erikstein fremmet forslaget om helsekartlegging i oljeindustrien.
Halvor Erikstein fremmet forslaget om helsekartlegging i oljeindustrien.
 width=
 width=
 width=
 width=
Bjarne Kapstad og advokat Svein Drangeid i retten
Bjarne Kapstad og advokat Svein Drangeid i retten