Furre: – Bekymringsfulle RNNP-tall

Furre: – Bekymringsfulle RNNP-tall

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) som ble lagt fram av Ptil torsdag avdekker at den positive trenden som har vart siden 2010 kan være brutt. – Det gir grunn til bekymring at flere viktige indikatorer nå peker i feil retning, sier 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre. Se intervju med Furre i […]

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) som ble lagt fram av Ptil torsdag avdekker at den positive trenden som har vart siden 2010 kan være brutt. – Det gir grunn til bekymring at flere viktige indikatorer nå peker i feil retning, sier 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre.

Se intervju med Furre i NRK Dagsrevyen

Last ned Hovedrapport sokkel
Last ned sammendrag sokkel
Last ned Landrapport

Han er ikke overrasket over tallene i 2015-rapporten. Det har vært mange indikasjoner på at sikkerheten blir utfordret av nedgangstider, med bemanningskutt og økt fokus på kostnadsreduksjoner. 2015 er også det første året siden 2009 at liv gikk tapt på norsk sokkel  – under ulykken på COSL Innovator 30. desember i fjor der en person omkom og fire ble skadet.

– Tallene forteller at mye er bra, men det store bildet er likevel at 2015-rapporten er et varsko til alle i næringen. 45 hendelser med storulykkespotensial er svært bekymringsfullt, og tar vi ikke tak i de trendene denne rapporten varsler om, blir HMS-møter mindre hyggelige enn de har vært de siste årene, sier Furre.

Forverret HMS-klima
Han er særlig bekymret for tilbakemeldingene fra oljearbeidere om et vanskeligere HMS-klima, altså at flere opplever at HMS ikke har samme tyngde og fokus som før.

– Vi ser jo dette også på at nedbemanning medfører at selskaper kvitter seg med verdifull HMS-kunnskap, og at opplæring for å tette disse hullene ikke blir prioritert. Vi ser også at det blir vanskeligere for verneombud å skjøtte sine oppgaver, og vi ser at selskaper ikke i samme grad prioriterer bransjens HMS-arenaer. Skal bransjen ut av dette sporet, som jeg mener avspeiles i noen av funnene i RNNP-rapporten, må  det tas grep. Bransjen kan ikke tolerere at trenden fortsetter, alle aktører, selskaper, ansattes organisasjoner og myndigheter må i fellesskap ta tak i dette for å snu utviklingen, understreker Furre.

Hovedfunn
Petroleumstilsynets årlige kartlegging av risikobildet i petroleumsvirksomheten viser at flere indikatorer går i feil retning. Det står i sterk kontrast til industriens uttalte satsing på HMS.

Mens storulykkeindikatoren i 2014 var på sitt laveste nivå siden RNNP-målingene startet, vipper pilen i motsatt retning for 2015. Blant annet var det flere hendelser med storulykkepotensiale i løpet av fjoråret, og én dødsulykke.

Årets spørreskjemaundersøkelse viser at offshoreansatte i større grad synes at selskapene nedprioriterer HMS sammenlignet med forrige måling. De opplever også i økt grad å være presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten, og at de i mindre grad selv kan påvirke HMS-situasjonen.

Ptil-direktøren: – Et varsko
– RNNP-resultatene er et varsko. De indikerer at noe kan være i ferd med å skje med sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

– Tallene viser at det er riktig å stille spørsmål ved om sikkerheten står ved et veiskille. Ambisjonen om kontinuerlig forbedring og fortsatt risikoreduksjon kan være utfordret.

– I tider som nå, hvor effektivisering, innstramming og sparing preger næringen, er det ekstra viktig å verne om og forsterke etablerte møteplasser og prosjekter som skal forbedre sikkerheten. Det er også viktig å opprettholde et godt partssamarbeid, som ofte settes under press i nedgangstider.

– Ptil vil etterspørre hvordan selskapene og bransjeorganisasjonene bruker resultatene fra RNNP og hva de spesifikt gjør for å snu de negative resultatene. Dette vil være en viktig del av vårt tilsyn, i vår kontakt med bransjeorganisasjonene og i Sikkerhetsforum.

Myhrvold understreker at RNNP måler trender over tid.

– Selv om vi ikke kan påvise noen direkte sammenheng mellom RNNP-resultatene og endringene som bransjen nå opplever, er det viktig å se på om resultatene er midlertidige eller en trend, framholder Ptil-direktøren.