Furre: – Flere gode signaler i regjeringens HMS-melding

Furre: – Flere gode signaler i regjeringens HMS-melding

SAFE er tilfreds med at regjeringen vil ha en bred gjennomgang av regelverk og tilsynsstrategien for HMS i petroleumsektoren, slik det framgår i stortingsmeldingen som ble lagt fram i dag. – Signalene er gode, sier Roy Erling Furre.

SAFE er tilfreds med at regjeringen vil ha en bred gjennomgang av regelverk og tilsynsstrategien for HMS i petroleumsektoren, slik det framgår i stortingsmeldingen som ble lagt fram i dag. – Signalene er gode, sier Roy Erling Furre.

 width=

Les hele stortingsmeldingen HER

– Regjeringen har i denne meldingen valgt å ta for seg hele det norske arbeidslivet. Det har ført til at oljenæringen nok har fått et noe smalere fokus enn i de tidligere HMS-meldingene som var konsentrert om bransjen. Likevel finner jeg flere viktige signaler i den nye meldingen, sier Furre som er HMS-ansvarlig i SAFE.

Bred gjennomgang

– Regjeringen signaliserer en bred gjennomgang av næringen vår i forhold til arbeidsmiljø og sikkerhet. Blant annet er gamle SAFE-saker som støy og kjemikalieeksponering tatt med. Ved siden av det naturlige fokuset på storulykkesrisiko som har vært etter Deepwater Horizon-katastrofen og flere alvorlige gasslekkasjer og brønnhendelser på norsk sokkel, er dette viktige saker for oss, understreker Furre.

Han er også glad for at regjeringen ber Ptil ta opp igjen et annet gammel SAFE-krav i 3-partsamarbeidet, nemlig arbeidstakermedvirkning i lisensene.

Økt medvirkning

– Det er et sterkt politisk signal til arbeidsgiversiden. At arbeidstakerne ikke får være med i beslutninger i lisensene som får direkte innvirkninger på HMS-situasjonen på installasjonene er en stor svakhet. Derfor er det politiske presset som kommer i meldingen på dette området både viktig og gledelig. Dagens tilsynsregime bygger på tillit til at næringen strekker seg etter HMS-målene fra myndighetene. Meldingen gir signaler om at næringen ikke har vært denne tilliten verdig. Mellom linjene ser det ut til at man ønsker å styrke arbeidstakersiden og tilsynsmyndighetene for å oppnå økt HMS-fokus, sier Furre.

Arbeidsdepartementet skriver at regjeringen vil sette i gang en bred gjennomgang av tilsynsstrategi og helse-, miljø- og sikkerhetsregelverk i petroleumssektoren. Det er også regjeringens ambisjon at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende innen HMS.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mener HMS-stuasjonen er god, men peker likevel på enkelte alvorlige hendelser som gir grunn til økt oppmerksomhet.

 – Næringen har selv ansvar for at virksomheten til enhver tid er forsvarlig, og Petroleumstilsynet har derfor bedt næringen om å utarbeide en strategi for å snu den negative utviklingen, sier Bjurstrøm.

Sikkerhetsforum sentralt

Furre ser at regjeringen i meldingen legger stor vekt på 3-partsamarbeidet, og han ser for seg at mye av den praktiske oppfølgingen av signalene i meldingen vil falle på Sikkerhetsforum.

– Dette er den viktigste arenaen for samarbeid mellom myndigheter, oljeselskapene og ansattes organisasjoner som vi har. Meldingen, og de vedtak Stortinget vil gjøre under sin behandling av den, vil legge føringer på mye av det arbeidet næringen skal gjøre på HMS-området i årene framover, sier Furre.