Furre: – Svært bekymringsfull rapport etter Gudrun-granskningen

Furre: – Svært bekymringsfull rapport etter Gudrun-granskningen

|

Ptils granskning av lekkasjen på Gudrun-feltet 18. februar i fjor har avdekket alvorlige brudd på regelverket. Ptil har gitt operatørselskapet Statoil varsel om pålegg. – Det er svært bekymringsfullt at det nok en gang avdekkes mangler ved sikkerhetsarbeidet i Statoil, sier Roy Erling Furre, 2. nestleder i SAFE. Han påpeker at det ikke er første […]

Ptils granskning av lekkasjen på Gudrun-feltet 18. februar i fjor har avdekket alvorlige brudd på regelverket. Ptil har gitt operatørselskapet Statoil varsel om pålegg. – Det er svært bekymringsfullt at det nok en gang avdekkes mangler ved sikkerhetsarbeidet i Statoil, sier Roy Erling Furre, 2. nestleder i SAFE.

Han påpeker at det ikke er første gang at granskninger har avdekket alvorlige mangler på Sytatoil-opererte plattformer.

– Statoil har flere ganger tidligere fått pålegg for lignende forhold, og en av bekymringene Ptil har gjort seg er den manglende evnen eller viljen til å lære av hendelsene. Det er meget bekymringsfylt at selskapet har en organisering som utgjør et sikkerhetsproblem, sier Furre.

Den direkte årsaken til hendelsen var lekkasje fra et brudd i et rør. Det totale utslippet er anslått til 4 kubikkmeter kondensat og det antas at mer enn 1 kubikkmeter gikk til sjø. Utslippet på Gudrun vurderes å være blant de større utslippene på norsk sokkel de siste ti årene.

Ptil fastslår at faren for en storulykke var overhengende:” Ved marginalt endrede omstendigheter kunne hendelsen resultert i en storulykke med tap av liv, store materielle skader og konsekvenser for marint miljø”, heter det i rapporten.

Gransking av hendelsen har identifisert alvorlige brudd på regelverket. Avvikene omfatter:

Svakheter ved Statoils ivaretakelse av ansvar
Mangelfull robusthet i utforming
Mangler ved informasjonshåndtering og kompetanse
Utilstrekkelig informasjon ved skift- og mannskapsbytte
Svakheter ved erfaringsoverføring og læring
Arbeidsutførelse på elektriske anlegg

Flere av disse avvikene omfatter også svakheter ved ledelsens arbeid med å følge opp at aktivitetene ble gjennomført på en forsvarlig måte.

– Listen over alvorlige brudd på regelverket avslører at fagmiljøet om bord er svekket, det er landorganisasjonen som tar avgjørelsene. Det er en farlig utvikling. Et sterkt, kompetent fagmiljø offshore er helt avgjørende for å ivareta sikkerheten. Jeg forutsetter at Statoil, når selskapet nå er pålagt å rydde opp, sørger for solid arbeidstakermedvirkning i en helt nødvendig gjennomgang av drift og organisering, understreker Furre.

På bakgrunn av funnene pålegger Ptil Statoil å sikre at styring av helse, miljø og sikkerhet i drift av Gudrun omfatter de aktivitetene som er nødvendig for å identifisere, risikovurdere og håndtere signaler fra prosessanlegg i drift og gjennomføre nødvendige tiltak. Videre å sikre at kunnskap og nødvendig informasjon fra sentrale fagmiljø blir formidlet på en systematisk og hensiktsmessig måte til drift og sikre at slik informasjon blir anvendt i alle faser.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.6.2016.