Gode debatter på landsmøtet

Gode debatter på landsmøtet

Selv om alvorlige problemstillinger i industrien preget landsmøtet

Landsmøtet i SAFE som ble avholdt 20. og 21. juni poengterte viktigheten av å styrke tariffavtalene våre.

Landsmøtet i SAFE som ble avholdt 20. og 21. juni poengterte viktigheten av å styrke tariffavtalene våre.

En rekke deltakere som hadde ordet under landsmøtet beskrev den virkeligheten mange nå opplever i arbeidslivet, et kontinuerlig press på tariffavtaler, mangel på respekt og forståelse for viktigheten av faglig kompetanse, innleieproblematikk og stagnasjon av lønnsutviklingen for folk flest.  Endring av målekulturen ble trukket fram. Sammen med en konsekvenskultur som brer om seg, gir det utslag som måling av ansattes oppførsel når de produserer, ikke hvor mye som produseres eller kvaliteten på det som produseres.

Landsmøtet er bekymret for svekkelse av den norske modellen og trepartssamarbeidet. Fagbevegelsen jobber i motvind, og det rammer både fagorganisering generelt og klubber og foreningers aktivitet på arbeidsplassene. Det blir stadig mer vanskelig å få nødvendig tid til å drive verne- og tillitsvalgtarbeid.

Nestleder Porfirio Esquivel fra SAFE sokkel i Equinor sa blant annet i sitt innlegg at vi må vise at det er god økonomi og HMS i å tenke langsiktig. Det å være vaktbikkje for å påse at nødvendig kunnskap og krav til oppgaveutføring i næringen er på plass, er avgjørende både for sikkerheten og for å beholde den nødvendige kvaliteten i fagmiljøene.

Han trakk også fram alliansebygging som en viktig faktor for å møte utfordringene fra arbeidsgiverne.

Porfirio Esquivel
Porfirio Esquivel

Hege-Merethe Bengtsson, Det norske maskinistforbund
Hege-Merethe Bengtsson, Det norske maskinistforbund

Viktig innlegg om flaggstatsprinsippet

Hege-Merethe Bengtsson, advokat og administrerende direktør i Det norske maskinistforbund, DNMF, hadde en grundig gjennomgang av begrepet flaggstat og hvilke prinsipper som gjelder for dette.
Spørsmål som hvilket lands regler bestemmer hva i forbindelse med skip, har stor betydning for lønns- og arbeidsforhold for dem som jobber om bord.

Hvilket flagg som henger i hekken er avgjørende for oss og for mannskapet på skipene. Hvis rederiene velger filippinsk arbeidskraft om bord, hjelper det ikke med flere arbeidsplasser, sa Bengtson.

Vi ønsker andre nasjoner velkommen på norsk sokkel, men da forlanger vi norske lønns- og arbeidsforhold.

HMS

Både Roy Erling Furre og Halvor Erikstein fra HMS-avdelingen i SAFE, hadde innlegg om HMS-situasjonen i industrien.

Erikstein ønsket støtte for krav om helsekartlegging av skiftarbeid. Dette er en stor belastning for oljearbeiderne og gir nedsatt helse. I tillegg til den spesielle skiftordningen er arbeidstakerne i olje- og gassindustrien utsatt for svært sammensatt kjemisk eksponering, ekstreme støynivå og hard langvarig fysisk belastning. Hva dette betyr for helse, sykdomsutvikling, uførhet og levealder er ikke kartlagt.

Roy Erling Furre gjennomgikk «HMS-perioden» fram til landsmøtet og viste at antall saker og problemstillinger som krever innsats fra organisasjonen er omfattende. Landsmøtet ønsket en styrking av utvalget som jobber med dette, og i løpet av de to landsmøtedagene fikk utvalget en solid økning av både folk og kompetanse.

Roy Erling Furre
Roy Erling Furre

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop

Organisasjonsbygging og framtid fikk god plass i innlegg og gruppearbeid. I dette ligger styrking av kurs og kompetanse i SAFE, med det som ble kalt «den spisse enden», HMS og tariff i front. Det er her det «brenner» både for oljearbeidere og i arbeidslivet generelt.

Dette ble også godt dokumentert av juridisk avdeling i SAFE, hvor lista med saker som er under arbeid, som man forhandler om, og som er eller skal i retten, er lengre enn på mange år.