HMS-meldingen for petroleumsnæringen presenteres fredag 6.april

HMS-meldingen for petroleumsnæringen presenteres fredag 6.april

Statsråd Anikken Hauglie og arbeidsgruppens leder

Klokka 09.15 fredag 6. april vil arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie legge fram den nye HMS-meldingen for sokkelen. Presentasjonen skjer på Oljemuseet i Stavanger.

Klokka 09.15 fredag 6. april vil arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie legge fram den nye HMS-meldingen for sokkelen. Presentasjonen skjer på Oljemuseet i Stavanger.  

Pressekonferansen blir direkteoverført på Arbeids- og sosialdepartementets nettside:

Presentasjon av ny HMS-melding

Sikkerhetsutfordringer på sokkelen

Rapporten som den regjeringsnedsatte arbeidsgruppen laget om utviklingen av HMS-tilstanden i norsk petroleumsnæring, er grunnlaget for den kommende HMS-meldingen som presenteres fredag. I forbindelse med overleveringen av rapporten pekte arbeidsgruppen på flere utfordrende punkter. Blant annet ble det vist til utfordringer for det etablerte partsamarbeidet når næringen opplever en utvikling som preges av omstillinger og nedbemanninger.

Rapporten ble for øvrig overlevert statsråd Anniken Hauglie på en pressekonferanse i Arbeids- og sosialdepartementet fredag 29. september, og departement og storting har brukt disse månedene til å ferdigstille HMS-meldingen.

Roy Erling Furre, SAFE og Ole Andreas Engen, leder for den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen.

Rapporten har vært et viktig grunnlag for arbeidet med HMS-meldingen, sier Roy Erling Furre, forbundssekretær HMS i SAFE, og medlem av arbeidsgruppen som laget rapporten.

På bildet er Furre sammen med Ole Andreas Engen, leder av den regjeringsnedsatte arbeidsgruppen under en tidligere presentasjon av arbeidet.

– Vi har hatt gode prosesser i arbeidsgruppen underveis. Selv om det, naturlig nok, er uenigheter om enkelte punkter og framstillinger, har partene hatt et godt samarbeid om innholdet.

De punktene man er uenige om, vil man finne igjen i rapporten. De er godt merket.

Furre trekker også fram gode relasjoner mellom arbeidstakerorganisasjonene.

– Vi vil jobbe videre sammen med flere av problemstillingene vi er enige om. Det er snakk om både å påvirke eller snu en utvikling, og løfte problemstillinger opp på et høyere nivå.

Noen vil nok mene at rapporten er forsiktig i formuleringene. Likevel er det nok av knagger å henge det videre arbeidet på.

– Med så forskjellige ståsted for partene i arbeidsgruppen, er dette likevel et godt grunnlag for det videre arbeidet, både i forhold til trepartssamarbeidet og for den framtidige HMS-meldingen.

En god rapport, med andre ord?

– Ja det syns jeg. Rapporten har en bedre forankring i arbeidstakerorganisasjonene enn tidligere og tilsvarende rapporter, og som jeg sa tidligere, den gir oss at godt grunnlag for videre jobbing med både kontrete saker og langsiktig arbeid for å høyne det generelle HMS-nivået i petroleumsnæringen.

SAFE har alltid hatt høyt fokus på HMS

I løpet av de siste 20 årene har SAFE og forbundets HMS-utvalg vært aktive pådrivere i HMS-meldingene. Man kan trygt si at arbeidet med disse stortingsmeldingene har vært en rød tråd i SAFEs historie.

Selv om noen problemstillinger blir forskjellige gjennom så mange år, er utfordringene de samme: å sikre et trygt arbeidsmiljø for dem som jobber i petroleumsindustrien, og sikre at det ytre miljøet ikke ødelegges av utslipp og forurensing.

Et viktig mål med gruppens arbeid var å komme frem til et representativt og omforent bilde av status for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Gruppen har vurdert hva som skal til for å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået, samtidig med effektiv og økonomisk drift. Med helse, miljø og sikkerhet menes i denne rapporten problemstillinger knyttet til storulykke og arbeidsmiljø offshore og på landanleggene. Det er for øvrig snart åtte år siden siste stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsnæringen ble lagt fram. Med bakgrunn i regjeringens ambisjon om at Norge skal være verdensledende på HMS, er du da spent på morgendagens presentasjonen av selve HMS-meldingen?

Roy: Jeg er meget spent. HMS-meldingen vil legge rammer for petroleumsindustrien i mange år fremover. Det er derfor viktig at både meldingen, innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen samt Stortingets behandling, blir best mulig sett med våre øyne.