HMS-seminar i Arbeids- og sosialdepartementet

HMS-seminar i Arbeids- og sosialdepartementet

||

Foto: Halvor Erikstein Vi er aldri sterkere enn svakeste ledd! Det svakeste leddet vil oftest være arbeideren, og arbeideren gjøres svakere og svakere for hver dag, sa forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, da hun hadde innlegg på Arbeids- og sosialdepartementets HMS-seminar tirsdag i denne uka. Tirsdag 14. november arrangerte Arbeids- og sosialdepartementet seminar om helse, […]

Foto: Halvor Erikstein

Vi er aldri sterkere enn svakeste ledd! Det svakeste leddet vil oftest være arbeideren, og arbeideren gjøres svakere og svakere for hver dag, sa forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, da hun hadde innlegg på Arbeids- og sosialdepartementets HMS-seminar tirsdag i denne uka.

Tirsdag 14. november arrangerte Arbeids- og sosialdepartementet seminar om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Jeg er jeg glad for å se hele næringen, forskere, stortingsrepresentanter og myndigheter komme sammen – for i fellesskap å ta tak i HMS-utfordringene i oljenæringen, sa Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da hun åpnet seminaret.

 width=

– Som arbeidsminister er det mitt ansvar at vi har et godt vern mot ulykker og helseskader i oljenæringen, fortsatte hun, og viste til at utviklingen de siste årene gir grunn til uro. Få dager etter at jeg ble arbeidsminister, ble jeg varslet av embetsverket om to alvorlige hendelser på sokkelen.

Hauglie viste til dødsulykken på Cosl Innovator, riggen som ble truffet av en bølge, og den ubemannete lekteren som drev mot Valhall dagen etter. I Turøy-ulykken mistet 13 mennesker livet, og tilfeldigheter gjorde at brønnkontroll-hendelsen på Songa Endurance i fjor høst ikke ble en storulykke.

Det er bekymringsfullt, sa Hauglie.

– Selv om sikkerhetsnivået er høyt i oljenæringen, er det fortsatt utfordringer å ta tak i. Det gjelder både arbeidsmiljø og storulykkesrisiko. Et godt og konstruktivt samarbeid er den beste garantisten for å sikre et fortsatt høyt HMS-nivå og kontinuerlig forbedring.

Viktig HMS-rapport

Hilde-Marit Rysst trakk fram HMS-rapporten hvor Ole Andreas Engen ledet arbeidet og gjennomføringen.

– Det er bra at partene står samlet om rapporten, og vi kjenner oss igjen i bildet som tegnes.

Partene er enige om de store linjene, sa Rysst, og påpekte at det vi er uenige om, må det jobbes videre med.

Tillitt og kutt

Arbeidsgiverne kutter over en lav sko. Kuttene rammer viktige områder som svekker arbeideren og sikkerhetssystemene.

– Vi er aldri sterkere enn svakeste ledd og det svakeste leddet vil oftest være arbeideren.

Kutt i kompetanseutvikling, i regelverkskurs, tillitsvalgt kurs, rammes både den enkelte og helheten. Kutt i ansettelsesvilkår, midlertidige arbeidsforhold, innleie, gir usikre arbeidere.

– Usikre arbeidere tørr ikke spørre, tørr ikke uttale seg, tørr ikke utfordre, de vil gjerne jobbe her neste uke også.

Modellen vår er avhengig av kunnskap på begge sider, også arbeidsgiverne, for å videreutvikles, påpekte Rysst.

 width=Tilsynsordningen er tillitsbasert

«Trenden skal snus»!

– Petroleumstilsynet roper ut i skogen, men får de svar?

Bransjen vedkjenner seg ikke utfordringen og innrømmer sjelden utfordringer ved topartssamarbeidet.

Dette er et stort varsko i seg selv, og det er ikke tillitsbyggende, sa Hilde-Marit Rysst.

Også departementet har skyld i Ptils svekkede myndighet. Rysst viste til flere tilfeller hvor arbeidstakernes syn støttes av Ptil, men blir avslått av departementet.

-Dette er med på å viske ut Ptil sin rolle både ovenfor arbeiderne og arbeidsgiverne.

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet, RNNP, med lav svarprosent

Når RNNP er et felles måleparameter som bransjen, Ptil og myndighetene støtter seg til, må svarprosenten opp, sa Hilde-Marit Rysst.

I 2015 var svarprosenten på 29,7 prosent.

– Her må arbeidsgiverne legge til rette for at undersøkelsen blir besvart, ellers mister den sin troverdighet og tillit.

Rysst trakk også fram varslerproblematikken hvor mangel på ivaretakelse av varsleren er påfallende.

– Når tilsynsmyndigheten får varslinger, må tilsynet stå løpet ut. Myndighetene kan ikke plutselig velge å se saken som en personalsak. Det vil føre til at stemmen fra gulvet stilner.

Papirhverdagen

– Diagrammer, statistikker og skjemaer styrer arbeidsdagen. Skjemaveldet tar helt overhånd. Vi rapporterer oss vekk fra arbeidet som skal gjøres. Vi må ha fokus på håndverket, sa Rysst.

Tilsynet må være «hands on», åpne, nysgjerrige og sjekke ut papirløftene mot virkeligheten.

Rammevilkårene for leverandørene må virkelig tas inn i tilsynet.

Bransjen trenger ett tydelig og sterkt Ptil som støttes av eget departement, ikke vingeklippes.

Bransjen må forsterke kompetansen om den norske modellen, om arbeidsmiljøloven og regelverket for å sikre at det svakeste leddet aldri blir så svakt at Deepwater Horizon kan skje hos oss!

Link til opptak av seminaret: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hele-naringen-pa-seminar-om-hms-pa-sokkelen/id2578881/