Huskeregler ved yrkesskader/yrkessykdommer

Huskeregler ved yrkesskader/yrkessykdommer

SAFE har i flere år hatt et godt og tett samarbeid med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig (SVW) i saker som gjelder yrkesskade eller yrkessykdom.

SAFE har i flere år hatt et godt og tett samarbeid med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig (SVW) i saker som gjelder yrkesskade eller yrkessykdom.
Dette er et svært komplisert juridisk fagfelt. SVW har advokater som arbeider kun med dette, og således innehar både solid kompetanse og erfaring.
Juridisk avdeling i SAFE har tett dialog med advokatene i SVW, og det ble nylig avholdt et møte i Oslo.

I møtet ble det avklart at enkelte saker som gjelder yrkesskade eller yrkessykdom, blir rapportert inn sent og at det tidvis er mangelfull dokumentasjon.
Vi ble derfor enige om at SVW skulle utarbeide «Huskeregler» som skulle distribueres ut til våre medlemmer. Dette for å sikre at våre medlemmer har best mulig kjennskap til hvordan slike saker bør håndteres.
To hovedelementer som vi ber dere legge særlig merke til er å sikre god dokumentasjon, og dette så tidlig som mulig.

Ta gjerne kontakt med oss i SAFE sentralt eller vår kontaktperson i SVW ved eventuelle spørsmål. Kontaktinformasjon til SVW finner dere helt til slutt i huskereglene.

SAFE
Elisabeth Bjelland
Advokat MNA

HUSKEREGLER VED YRKESSKADER/YRKESSYKDOMMER

Av advokatene Øyvind Vidhammer og Marte Randen von Hirsch,

                                               Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

 1. Fyll ut skademelding så raskt som mulig

Etter yrkesskader er det viktig å fylle ut skademelding snarest mulig. Det samme gjelder etter at man har fått en yrkessykdom.

I skademeldingen bør det gis en presis beskrivelse av skadehendelsen. Videre er det viktig å få frem at dette dreier seg om en arbeidsulykke, en plutselig ytre påvirkning. Ved siden av å beskrive skadehendelsen bør man i skademeldingen angi skadens art (nakkeskade, hodeskade, ryggskade etc.). Dokumentasjon nedtegnet kort tid etter ulykken har stor bevisverdi ved senere erstatningsoppgjør.

Ved yrkessykdommer bør type eksponering og eksponeringstid beskrives.

2. Send skademelding til både NAV og forsikringsselskap

Etter yrkesskader er det viktig å påse at arbeidsgiver melder yrkesskaden til NAV lokalt. Vi anbefaler imidlertid skadelidte å følge opp selv. NAV har en meldefrist på ett år etter at arbeidsulykken skjedde.

Alle arbeidstakere er også beskyttet gjennom en lovpålagt yrkesskadeforsikring. Selv om det ikke gjelder regler om meldefrist i forhold til yrkesskadeforsikringen, bør man så tidlig som mulig melde inn arbeidsulykker med personskader til arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap.

3. Oppsøk lege så raskt som mulig

Det er et vilkår for å få erstatning at det er årsakssammenheng mellom yrkesskaden/yrkessykdommen og den aktuelle arbeidsulykken.

For å sannsynliggjøre årsakssammenheng mellom en arbeidsulykke og en skade, er det viktig at skadelidte oppsøker lege innen 72 timer etter at ulykken har inntruffet og får journalført sine akutte plager.

Vi anbefaler at skadelidte forsikrer seg om at skadehendelsen og alle symptomer blir journalført i akuttjournalen på en presis og utfyllende måte.

4. Oppsøk lege jevnlig etter skaden

Det er viktig å kunne dokumentere såkalte brosymptomer. I dette ligger at skadelidte må dokumentere sammenhengende plager fra akuttfasen til en kronisk fase, dvs. 1-2 år etter skaden. Brosymptomer dokumenteres enklest gjennom journalnotater fra fastlege eller andre behandlere. Skadelidte bør derfor passe på å oppsøke lege jevnlig for å få journalført sine plager.

5. Ta vare på kvitteringer for merutgifter

Skadelidte skal ha erstattet sine påførte utgifter til behandlinger, medisiner etc. Det er viktig å ta vare på samtlige kvitteringer for utlegg som følge av skaden. Dette gjelder også alle andre utgifter som skyldes skaden, herunder kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil.

Ved yrkesskade dekker NAV de fleste medisinske utgifter. Det er viktig å oversende kvitteringer for slike utgifter til NAV innen 6 måneder.

Hvis man på grunn av skaden har behov for hjelp i huset, for eksempel til rengjøring, oppussing, snømåking eller hagearbeid, kan man kreve erstatning. Ta derfor vare på kvitteringer for slike merutgifter.

6. Foreldelsesfrister

Vi anbefaler å melde yrkesskader til ansvarlig forsikringsselskap så tidlig som mulig.

Foreldelsesfristen for krav på erstatning etter personskade er 3 år fra den dagen skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden/tapet og den ansvarlige. Forsikringsselskapet plikter imidlertid å gi et skriftlig varsel om at foreldelse vil bli påberopt. Kravet kan da tidligst foreldes 6 måneder etter varselet. Dette forutsetter at skadelidte har meldt skaden til ansvarlig selskap innen foreldelsesfristen.

7. Skadelidte kan ofte ha flere forsikringer som gir dekning

Skadelidte har ofte flere forsikringer som kan gi utbetalinger ved varig skade. Det er viktig å gå gjennom samtlige forsikringer for å avklare hvilke rettigheter de gir, enten de er tegnet privat, eller gjennom arbeidsgiver, fagforening o.l. Det kan dreie seg om uføreforsikringer, ulykkesforsikringer og loss of licence-forsikringer. Det er viktig at man også får meldt skaden til disse forsikringsselskapene.

Som oftest er det en meldefrist på 1 år.

Hvis skaden ikke meldes innen fristen kan kravet gå tapt. Det er også av betydning for skadelidtes krav på renter av forsikringen at skaden meldes så snart som mulig til selskapet.

seg om uføreforsikringer, ulykkesforsikringer og loss of licence-forsikringer. Det er viktig at man også får meldt skaden til disse forsikringsselskapene.

Som oftest er det en meldefrist på 1 år.

Hvis skaden ikke meldes innen fristen kan kravet gå tapt. Det er også av betydning for skadelidtes krav på renter av forsikringen at skaden meldes så snart som mulig til selskapet.

8. Konferer med advokat før valg av medisinsk spesialist

Ca. 2 år etter skaden blir det vanligvis innhentet en spesialisterklæring fra medisinsk sakkyndig. Den sakkyndige skal vurdere spørsmålet om medisinsk årsakssammenheng og graden av varig medisinsk invaliditet. Tilsvarende vil erklæringen ofte inneholde vurderinger av om skaden/sykdommen har betydning for ervervsevnen. Erklæringen er derfor viktig for erstatningssaken.

Det er av stor betydning hvilken spesialist som utarbeider denne erklæringen. Skadelidte bør ikke akseptere forsikringsselskapets forslag til spesialist uten å ha konferert med en advokat som har erfaring fra personskadeoppgjør. På den måten sikrer man at skaden utredes av uavhengig medisinsk spesialist med nødvendig kompetanse.

9. Konferer med advokat før aksept av tilbud om minnelig oppgjør

Når skadelidte aksepterer selskapets erstatningstilbud, er det inngått en bindende avtale mellom partene. Dette betyr at skadelidte i utgangspunktet ikke kan komme tilbake senere og kreve en tilleggserstatning hos forsikringsselskapet. Det skal mye til for å få en sak gjenopptatt. Det er derfor fornuftig å konferere med en advokat med erfaring fra erstatningsoppgjør før endelig avtale inngås.

10. Hvis yrkesskaden også er en trafikkskade – husk melding til trafikkforsikringsselskapet

Når yrkesskaden også er en trafikkskade, bør man melde skadetilfellet også til trafikkforsikringsselskapet. I slike tilfeller kan man få erstatning enten fra trafikkforsikrings-selskapet eller yrkesskadeforsikringsselskapet, avhengig av hvilken ordning som gir størst erstatningsutbetaling.

 Søk advokathjelp så tidlig som mulig

Safe har for sine medlemmer i yrkesskadesaker inngått en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Advokatfirmaet har spesialisert seg på rådgivning til skadelidte og har mer enn 40 års erfaring med oppgjør etter personskader, og regnes som et av landets ledende firmaer innen dette rettsområdet.

Når en ulykke inntreffer, er det som nevnt mange faktorer som det må tas hensyn til. Den skadde må få det han eller hun har krav på, samtidig som man må passe på å overholde alle frister. Advokatbistand gjør at den skadelidte avlastes fra å bruke tid og krefter på nettopp dette. En advokat skal også sørge for at ingen krav blir foreldet.

Vi i Simonsen Vogt Wiig bistår skadelidte i å avklare forsikringsdekninger og å melde krav innen fristen. Vi foretar dokumentbehandling og oppretter kontakt med forsikringsselskap og NAV. I tillegg tar vi oss av dokumentasjon for personskaden og det økonomiske tapet.

Vi sørger også for at skaden utredes av en uavhengig medisinsk spesialist med nødvendig tillit og faglig kompetanse.

Videre er erstatningsberegningene ofte kompliserte og omfattende. I Simonsen Vogt Wiig har vi lang erfaring med beregninger. Vi har også dataprogrammer for at utmålingen av erstatningskrav skal bli så riktig som mulig.

Vi bistår også skadelidte i forhandlinger med forsikringsselskap om minnelige erstatningsoppgjør. Vår erfaring er utvilsomt at erstatningen blir høyere i de tilfeller skadelidte bistås av advokat med erfaring innen erstatningsrett.

Det er viktig å merke seg at utgifter til advokat dekkes som hovedregel av yrkesskadeforsikringsselskapet.

Ved spørsmål er dere også velkommen til å kontakte oss på tlf. 21 95 55 00, eller direkte til

advokat Øyvind Vidhammer på tlf.95 93 61 54.

Dere kan lese mer om vårt firma på:

svw.no/personskade/

Link til Huskeregler ved yrkesskade:

Huskeregler ved yrkesskade