Ikke gratis og fritt tilgjengelige NORSOK-standarder

Ikke gratis og fritt tilgjengelige NORSOK-standarder

Foto: Harald Pettersen/Statoil|Halvor Erikstein

Tvert imot, standardene må kjøpes av arbeidstakerne. For tillitsvalgte og verneombud er standarden gratis, men det kreves søknader i hvert enkelt tilfelle. Det er fagforbundene som pålegges å administrere dette. Mottaker av en standard må signere på en seks punkts avtale om tilgjengeliggjøring, og mottaker er underlagt opphavsrett. På årets SAFE-kongress ble det vedtatt en […]

Tvert imot, standardene må kjøpes av arbeidstakerne. For tillitsvalgte og verneombud er standarden gratis, men det kreves søknader i hvert enkelt tilfelle. Det er fagforbundene som pålegges å administrere dette. Mottaker av en standard må signere på en seks punkts avtale om tilgjengeliggjøring, og mottaker er underlagt opphavsrett.

På årets SAFE-kongress ble det vedtatt en resolusjon hvor man tar sterk avstand fra at det er innført betaling for NORSOK-standardene og at brudd på opphavsretten kan medføre streng straff. Videre kreves det at alle NORSOK-standarder som blir referert til i Petroleumsregelverket og har betydning for helse, miljø og sikkerhet, skal være gratis for fagforeninger og verneombudstjeneste, samt tilgjengelig på norsk språk.

Fortsatt ikke gratis og ikke lett tilgjengelig

På hjemmesiden til standard.no reklameres det med at NORSOK-standardene er gratis og fritt tilgjengelig for fagforeninger og verneombudstjeneste.

Roy Erling Furre
Roy Erling Furre

Selv om Standard Petroleum skriver at standardene er gratis og fritt tilgjengelig, er virkeligheten for dem som trenger en standard ikke slik.  Vårt krav er slett ikke er innfridd, sier Roy Erling Furre, forbundssekretær HMS, og Halvor Erikstein, yrkeshygieniker og organisasjonssekretær, begge i SAFE.

Det må søkes om å få tilgang til standardene, og lov om opphavsrett gjelder. Det innebærer at man ikke kan kopiere eller dele en standard med en kollega eller andre som har behov for den i jobbsammenheng. Det må søkes på nytt for å få et nytt eksemplar til «dedikerte» (tillitsvalgte/verneombud), eller kjøpes for den nette sum av 1057,50 kroner inkludert moms.

For oss vil dette merarbeidet kreve minst en hel stilling å administrere. Det er helt uaktuelt, sier Furre og Erikstein.

Deling av kunnskap blir straffbart

Tidligere var standardene fritt tilgjengelig og kunne lastes ned og distribueres fritt. Det opplever arbeidstakerne som en selvfølge, ettersom det dreier seg om korrekt utførelse av arbeidsoppgaver i et arbeidsforhold.

Nå er altså standardene underlagt opphavsrett, og retten innebærer at Standard Norge fastsetter Norsk Standard og Standard Online forvalter rettighetene på opphavsmann- og utgiversiden. Overtredelse er straffbart: «§ 54. Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt bryter denne lov…»

Arbeidsmiljøloven er den loven som skal følges når det gjelder krav og regler til arbeidsmiljø. Loven kan selvsagt ikke vike eller underkjennes i forhold til NORSOK-stander.

I Standards avtale punkt 3 og 4 står følgende:

Kjøper vil gjennom signatur på Appendix A til denne avtale være ansvarlig for at opphavsretten til NORSOK standardene er ivaretatt av abonnementets brukere.

  1. Kjøper skal innhente og lagre skriftlig bekreftelse fra de arbeidsgivere som har verneombud el. som trenger tilgang til NORSOK abonnementet. I slik bekreftelse skal det fremgå av opphavsrettsnotis at arbeidsgiver og bruker er innforstått med at Standard Norge (gjennom Standard Online AS) forvalter opphavsretten til NORSOK standardene, og at enhver kopiering og/eller tilgjengeliggjøring av standardene samt innhold i disse kun kan skje med skriftlig tillatelse fra Standard Online AS.

Mot SAFEs stemme

Halvor Erikstein
Halvor Erikstein

Beslutningen om å innføre abonnements- og betalingsløsning ble vedtatt i Sektorstyret Petroleum mot SAFEs stemme. LO står bak forslaget som skal «bidra til økonomi til finansiering av oppdatering av standardene.»

I protokollen fra møtet står det videre at fagforeningene også skal forvalte opplæringen av bruken av standardene.

SAFE tar saken opp i Regelverksforum 7. desember

I tillegg til de nevnte problemstillingene, vil vi også stille spørsmål ved hvordan håndtere saker hvor opphavsretten ikke er fulgt, hva vil skje med tillitsvalgte og verneombud som kopierer og deler en nødvendig standard, og hvordan kan kravene innen HMS håndteres når naturlig utveksling av krav og kunnskap regnes som brudd på lov og er underlagt straffebestemmelser?

Dette blir et hemmelig regelverk, i strid med norsk regelverk, og vi kommer ikke til å gi oss i denne saken. Den vil rulle videre til vi har fått innfridd kravet, sier Roy Erling Furre og Halvor Erikstein.

 

I Sikkerhetsforum 28. september 2017 holdt Halvor Erikstein dette innlegget om praksis og virkelighet rundt abonnements- og betalingsløsning av standardene.

Når deling av kunnskap blir straffbart. Av Halvor Erikstein