ISO-bedriften Kaefer Energy dømt for ulovlig trekk i lønn av ansatt

ISO-bedriften Kaefer Energy dømt for ulovlig trekk i lønn av ansatt

Advokat Elisabeth Bjelland. Foto: Mette Møllerop

SAFE vant ankesak i Gulating lagmannsrett hvor et av SAFEs medlemmer og Kaefers ansatte var utsatt for ulovlig lønnstrekk. – Dette er en viktig seier både for medlemmet vårt, og for alle andre i bransjen som utsettes for det samme, sier SAFEs advokat Elisabeth Bjelland som førte saken både i tingretten og lagmannsretten. SAFE-medlemmet ble […]

SAFE vant ankesak i Gulating lagmannsrett hvor et av SAFEs medlemmer og Kaefers ansatte var utsatt for ulovlig lønnstrekk. – Dette er en viktig seier både for medlemmet vårt, og for alle andre i bransjen som utsettes for det samme, sier SAFEs advokat Elisabeth Bjelland som førte saken både i tingretten og lagmannsretten.

SAFE-medlemmet ble ansatt i Kaefer Energy AS i september 2008. I januar 2012 ble han og flere andre oppsagt på grunn av driftsinnskrenkning i bedriften. Tvist om formaliteter og lovligheten rundt oppsigelsen gjorde at den ble iverksatt noe senere, og SAFE-medlemmet hadde sin siste arbeidsdag 26. juni 2012.

Da han mottok sin siste lønnsutbetaling fra Kaefer 13. juli 2012, hadde Kaefer trukket 34.665 kroner for minustimer fra årsverket i 2011.

Bakgrunnen for trekket var en rotasjonsordning som førte til at den ansatte ikke oppfylte timeantallet ut i fra stillingen.

Fra SAFE og saksøkers side slås det fast at det er avtalt en månedlig lønn. Arbeidsgiver angir i lønnslippen utbetalingen som lønn, og det er foretatt ordinær lønnsskattetrekk. Det er ikke inngått noen avtale om lønnstrekk i tråd med arbeidsmiljølovens krav, og arbeidsmiljøloven er «ufravikelig til gunst for arbeidstaker.»

Kaefer ved advokat Kate Torunn Hidle, mente på sin side at bedriften har hjemmel for trekket i lovverket og den individuelle ansettelsesavtalen. De kaller utbetalingene hver måned for kontoutbetalinger som avregnes ved årets slutt i forhold til antall utførte arbeidstimer.

Lagmannsrettens vurdering

Lagmannsretten fastslår i dommen at Kaefer har en rotasjonsordning på 2-3-2-4 eller 2-4. Det tilsvarer et årstimeverk på henholdsvis 1582 og 1460 timer. På grunn av variasjon i vedlikeholdsoppdrag går ikke de ansatte i faste rotasjoner på linje med ansatte med faste arbeidsoppgaver. Det gir svært stor variasjon i lønningene fra måned til måned og liten forutsigbarhet for de ansatte. Etter påtrykk fra fagforeningene endret derfor Kaefer lønnssystemet slik at et årsverk ble fordelt likt over 12 måneder. Denne praksisen ble gjennomført i 2011 og 2012.

Samtidig ble det foretatt et oppgjør ved årets slutt basert på årstimetallet. Var timetallet for lavt, ble inntil 75 minustimer overført til påfølgende år, men det overskytende timetall ble strøket. Trekket på 34.655 kroner var basert på en minustid på 220,8 timer.

Etter lagmannsrettens vurdering er de månedlige utbetalinger lønn i arbeidsmiljølovens forstand. I lønnsslippen kalles utbetalingene for månedslønn, og lønnsskattetrekket bekrefter også dette.

At Kaefer kaller dette ákontoutbetaling og korrigering, endrer ikke saken, sier lagmannsretten. Det foreligger ingen skriftlig avtale som gir Kaefer mulighet til å bruke unntaksbestemmelser som grunn for lønnstrekk. Kaefer har heller ikke sannsynliggjort at det foreligger en muntlig avtale om det samme.

Lagmannsrettens konklusjon

Lønnstrekket er i strid med arbeidsmiljølovens paragraf 14-15 og må kjennes ulovlig. Kaefer må tilbakebetale lønnstrekket til saksøker med tillegg av forsinkelsesrente fra 13.juli 2013. Kaefer må også bære saksomkostningene fra tingretten og lagmannsretten.

En viktig seier

Dette er en viktig, prinsipiell seier for ansatte i ISO-bransjen og for fagforbundene som organiserer de ansatte.

– Dette innebærer at lønnstrekket Kaefer foretok overfor vårt medlem var ulovlig, og skal tilbakebetales, sier Elisabeth Bjelland.

SAFE har ikke partsrettigheter i den aktuelle tariffavtalen, hadde det noen betydning for denne saken?

– Nei, ikke slik vi ser på saken. Selv om vi ikke har partsrettighetene, er saken så prinsipiell, at vi likevel valgte å kjøre den for de ordinære domstolene.

Hva med ankefrist?

– Det er en måneds ankefrist, og om Kaefer/NHO velger å anke til Høyesterett, vil tiden vise. SAFE håper selvsagt ikke det. Vi opplever dommen som riktig og rettferdig og vi håper den blir stående slik den er avsagt i lagmannsretten.