Krav om uttesting av nytt regelverk

Krav om uttesting av nytt regelverk

Innledning Det nye regelverket vil forandre på det meste som er bygd opp av systemer og erfaring for  regulering av petroleumsvirksomheten. Begrepet ”funksjonelt regelverk” er foreløpig en papirøvelse som ingen i dag har prøvd ut på oljeindustrien. Det er overhodet ikke undersøkt om systemet vil virke! Vår mening er at det nye regelverket ikke trekker […]

Innledning

Det nye regelverket vil forandre på det meste som er bygd opp av systemer og erfaring for  regulering av petroleumsvirksomheten. Begrepet ”funksjonelt regelverk” er foreløpig en papirøvelse som ingen i dag har prøvd ut på oljeindustrien. Det er overhodet ikke undersøkt om systemet vil virke!

Vår mening er at det nye regelverket ikke trekker helse, miljø, og sikkerhet i riktigere retning. Det er derfor ingen grunn til at en ikke kan ta den tiden en trenger for å prøve dette ut. Vi er klar over at vi i ekstern regelverksgruppe aksepterte utsending til høring, men mener etter nye vurderinger at det er helt nødvendig at det gjennomføres uttesting av regelverket. 

Praktisk testing

Regelverket vil påvirke alle som arbeider i oljeindustrien. Vi ber derfor at det blir gjennomført praktisk uttesting av regelverket før det sendes ut på endelig høring. Nye momenter som ytterligere underbygger behovet for utprøving og som  kompliserer saken er den omorganisering som skal gjennomføres i OD. Vi vet ingenting om hvordan den vil slå ut på oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Vi kan risikere at forutsetningene for myndighetenes utøvelse av tilsyn og myndighet blir enda mer svekket.

Når nytt utstyr, designkonsepter, og prosedyrer utvikles er det en selvfølge at det gjennomgår testing. På denne bakgrunn vil også høringsarbeidet i den endelige høringsrunden bli forenklet. Grundig høringsrunde på nåværende stadium og hvor en ikke en gang har sjekket ut funksjonaliteten, vil legge beslag på meget store ressurser i mange organisasjoner i tiden framover. Vi må undersøke om det i det hele tatt er mulig å ta i bruk et forenklet funksjonelt regelverk.  OFS tror det vil bli store problemer, og er av den oppfatning at HMS ikke er tjent med det nye regelverket.

HMS i oljeindustrien

Det ser ut til og ha vært liten tverrfaglig aktivitet fra HMS avdelingene i oljeindustrien. En nærliggende forklaring er at det på grunn av redusert bemanning blir brukt lite ressurser på ekstern felles aktivitet. I tillegg er antall oljeselskaper kraftig redusert. I siste konsesjonsrunde var heller ikke oljeselskapenes holdning og utøvelse av HMS vektlagt, som ved tidligere tildelinger av lisenser. Vi mener på denne bakgrunn at oljeindustrien ikke er forberedt på det store arbeidet som må gjøres ved overgang til nytt regelverk.

Arbeidspress på fagforeningene

OFS får mengder av dokumenter som det skal avgis høringssvar og kommentarer på. Mye av det som har vært sendt til oss har preg av å være svært uferdig, og hvor det forventes stor involvering og ressursbruk. Vi ønsker å bli tatt med tidligst mulig, men ønsker også å bli hørt.  Regelverksarbeidet har på grunn av sin kompleksitet krevd ekstra mye ressurser. Det er snart på tide at myndighetene gir oss ressurser (midler) slik at vi har råd til å kommentere regelverk på en skikkelig og tilfredsstillende måte. Industrien bruker mye ressurser på å rive regelverket i stykker slik at resultatet kan bli helseskadde arbeidere. Regelverksarbeidet har ført til et helt uakseptabelt press på vår organisasjon.

Forslag til elementer som må prøves ut

Vi har hatt en del diskusjon om hvordan en slik utprøving kan foregå. En hadde et godt uttrykk når en snakket om ”funksjonstest av regelverket”, og at den måtte utføres av uavhengige institusjoner. En annen brukte uttrykket ”å simulere regelverket i en fullskalatest innen HMS”.

Hvis det nye regelverket er en forenkling – kan vi heller ikke se at de som har laget det har noen som helst grunn til å motsette seg en utprøving. På et så viktig område må ikke tidspress overstyre normal og akseptert framgangsmåte. Her må det rett og slett etableres en kvalitetssløyfe.

Her er enkelte eksempler på hva en slik test kan inneholde; 

– myndighetsrevisjoner av fast og flyttbar installasjon
– prøveopplæring
– opplæring av tilsynsmyndighetene
– filosofiavklaring
– forståelsen og konkretisering av kost-nytte vurderinger
– uttesting av forståelsen hos arbeidstaker- og arbeidsgiversiden
– interne revisjoner
– kontraktskrav
– konkretisering av straffereaksjoner ved brudd på regelverket
– vurdering av krav til arbeidsmiljø 
– etablering av nye HMS systemer i oljeselskap, entreprenørselskap, og serviceselskap
– avklaring i bruk av gamle og nye standarder
– evaluering med en