Mannskaper opplever å bli behandlet som “kriminelle” av vektere etter pålegg og instruks fra Equinor

Mannskaper opplever å bli behandlet som “kriminelle” av vektere etter pålegg og instruks fra Equinor

Foto: Envato Elements|Illustrasjonsbilde Envato elements

Equinor har etablert nye rutiner i fjor høst for skifte av personell for LWI (Light well intervention) fartøy, som er større skip brukt til lette brønnoperasjoner. Dette resulterte i at mannskapet mistet friheten til å bevege seg fra heliporten og til fartøyet, og ble i stedet geleidet til og kastet i en minibuss, med lite hensyn til smittevernreglene. Med mangel på samarbeid, ble enkelte anholdt og de opplevde å bli behandlet som kriminelle. Dette reagerer SAFE sterkt på.

Equinor har etablert nye rutiner i fjor høst for skifte av personell for LWI (Light well intervention) fartøy, som er større skip brukt til lette brønnoperasjoner. Dette resulterte i at mannskapet mistet friheten til å bevege seg fra heliporten og til fartøyet, og ble i stedet geleidet til og kastet i en minibuss, med lite hensyn til smittevernreglene. Med mangel på samarbeid, ble enkelte anholdt og de opplevde å bli behandlet som kriminelle. Dette reagerer SAFE sterkt på.

Slik SAFE forstår det, har det hele startet med at en leder i Equinor har hatt et ønske om å etablere nye rutiner i de tilfeller hvor det er aktuelt å foreta skifte av personell ved land for såkalte LWI (større skip brukt til lette brønnoperasjoner). En har i en årrekke gjennomført påmønstring slik det har vært hensiktsmessig. Enten med bruk av helikopter, derav innsjekk via heliport hvor en følger IATA (den internasjonale organisasjonen for lufttransport) regelverk med innsjekk. Alternativt ved påmønstring ved ISPS (International Ship and Port Facility Security) godkjent havn og tilhørende regelverk for Kystverket og Sjøfartsdirektoratet. Ellers er Petroleumstilsynet (Ptil) sitt regelverk gjeldene i sin helhet ute på sokkelen.

Nå har forslag og innført praksis skapt juridisk hodebry og ikke minst sinne og fortvilelse for en yrkesgruppe som i beste fall føler seg overkjørt. Flere stiller seg spørsmålet om en må anmelde forholdet for at de aktuelle i Equinor skal skjønne den unødvendige galskapen.
SAFE har forsøkt å nå inn til ledelsen via vernetjenesten, som for SAFE fremsto som et godt bidrag i første omgang. Dessverre opplevde tillitsvalgte verken å bli involvert eller hørt. Hva SAFE forstår er også at kontraktørene ved Island Offshore, TIOS og AKOFS er fortvilet og føler seg overkjørt ved innføring av ny praksis.

– Vi ønsker jo først og fremst at ting skal fungere og fremstå hensiktsmessig, i et HMS-perspektiv, sier Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS i SAFE. Jeg snakket med noen i selskapet på julaften og i romjula og håpet at en snarlig skulle se at dette var et uforholdsmessig inngrep. Det ble inngått en slags midlertidig løsning, men etter et par uker så en at det ikke fungerte og frustrasjonen steg igjen hos både ansatte og selskapene.

Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga
Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga

– Da en ikke lenger så en «enkel» løsning på problemet, tok jeg kontakt med Ptil og Sjøfartsdirektoratet for å rådføre meg, sier Refvik. Vi ble enig om at jeg skulle sende inn dokumentasjon og presentere problemstillingen skriftlig for Ptil og Sjøfartsdirektoratet. Dette i håp om å få en juridisk avklaring og eventuelt møte for bedre forståelse av problemstillingen.

SAFE har fått svar fra Sjøfartsdirektoratet som naturlig nok mener at deres ISPS -regelverk og havner er i tråd med gjeldene regelverk og fungerende praksis. De uttaler seg forståelig nok ikke om forhold utenfor deres juridiske område/ISPS havn. Ptil har foreløpig ikke kommet formelt tilbake med svar på henvendelsen, men det vil også være relevant å ta opp forholdet i RVF (Regelverksforum). En håper da på felles forståelse av problemstillingen og at en eventuelt får svar fra rette instans/etat.

Det SAFE særlig ønsker er at det vektlegges på hvilket grunnlag Equinor kan kreve full sikkerhetssjekk på heliport og med dette viser manglende tillit til den sikkerhetssjekken Kystverket/Sjøfartsdirektoratet har ansvaret for på ISPS-havner? Dette er angivelig en helt ny praksis fra Equinor, og foretas overfor fartøy som er underlagt Sjøfartsregelverket og har nødvendig SUT (samsvarsuttalelse) fra Ptil.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

– Dette er ikke holdbart og må avvikles umiddelbart. En pålegger med dette våre medlemmer (og alle andre ansatte) to sikkerhetssjekker og overvåking mellom sjekk-stedene, sier forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst. I tillegg er det konkrete utfordringer med at en ved tilfeller ikke kan gjennomføre mannskapsbytte på ISPS-havner i nærheten, på grunn av manglende nærhet til heliport eller heliporter som er stengt, slik en hadde tilfelle av nå i julen 2020. Rysst stiller spørsmål om dette er en belastning som er rimelig å utsette mannskap og kontraktør/leverandør for?

SAFE har tilbudt å presentere saken for RVF, sier Refvik. Dette for å få en god gjennomgang og innsikt i hva Equinor mener ikke er tilfredsstillende, slik at regime ved sikkerhetssjekk fungerer etter hensikten og ikke som er overgrep. Equinor bør og kan uansett ikke ensidig innføre nye rutiner uten å involvere kontraktører og ikke minst de ansatte og tillitsvalgte. Vi både håper og tror at Equinor forstår dette når det kommer på riktig bord.

Les mer om følgende emner: