Melding om plassoppsigelse

Melding om plassoppsigelse

NR-forhandlingene endte i uravstemning. Nå blir det mekling. Foto: Bjarte Lygre

Årets tariffrevisjon av tariffavtalen for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, samt boring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel mellom Norges Rederiforbund og SAFE, ble avsluttet 25. mai 2018.

Årets tariffrevisjon av tariffavtalen for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, samt boring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel mellom Norges Rederiforbund og SAFE, ble avsluttet 25. mai 2018.

Tariffavtalen er sagt opp innen den frist som følger av avtalens punkt 28 og har utløp 31. mai 2018.

Forhandlingsresultatet ble sendt til uravstemning og medlemmene stemte nei til forhandlingsresultatet slik det fremkommer av protokollen. SAFE vil på denne bakgrunnen meddele plassoppsigelse for 2250 medlemmer i 19 bedrifter. SAFE vil iverksette plassoppsigelse fra og med 5. juli 2018.

Følgende uttalelse er utarbeidet av forhandlingsutvalget i SAFE:

Derfor tar SAFE lønnsoppgjøret på NR avtalen 2018 til mekling

Over 62 prosent av medlemmene på NR sektor avga sin stemme og med det er avstemningen bindende i henhold til SAFE sine vedtekter.

80 prosent av de som deltok på uravstemningen på resultatet fra NR forhandlingene 2018 valgte å stemme NEI til siste tilbud fra Norges Rederiforbund.

Forhandlingsutvalget var ikke fornøyd med endringene på pensjon (AFP + 1G) for personell som blir ansatt i bedrifter på NR avtalen etter 01.06.18. Endringen medfører at medlemmer som avslutter/mister sitt arbeidsforhold i «NR bedrift», får arbeid i ny «NR bedrift», får ikke med seg avtalen om AFP + 1G. En rettighet en hadde på NR avtalen før 31.05.18.

Eksempelvis så hadde vi en sak i SAFE der en person ville tapt 1,7 millioner kroner i pensjon dersom han ikke hadde denne rettigheten.

Det er de som er 50 år (og blir ansatt etter 01.06 2018) eller eldre når pensjonen legges om til ny ordning som kommer til å tape stort på denne tekstendringen. Disse får ikke være med på «ny ordning» og taper i forhold til den gamle. Vi risikerer at vi får ett A- og B-lag på NR-avtalen.

Alle som blir ansatt i en NR-bedrift og har passert 50 år vil miste retten til eksisterende gavepensjonen. De vil heller ikke få være med på den nye innskuddsordningen når den trer i kraft. Da vil de som får oppsigelse eller ønsker å forandre arbeidsgiver stå igjen som tapere. Vi som fagforening har som hovedmål «et rettferdig arbeidsliv» og like vilkår for likt arbeid. Hvordan kan vi da godta at enkelte taper store beløp i pensjon?

Nå vet vi heller ikke når eller om sjømannspensjonen blir lagt om til ny ordning, og dermed kan mange flere enn de som er 50 år i dag tape i forhold til dette. Jeg vet det er mange som ikke forstår det med pensjon, men å endre en tekst slik «tilbudet» fra NR er, tilsier at vi mister en rettighet. Det finner SAFE urimelig og velger å ta tilbudet fra NR til mekling.

En ansatt som mister jobben på NR området/tariffavtalen, finner seg arbeid i annen NR bedrift på samme tariffavtale, går altså glipp av AFP + 1G-avtalen selv om en har lang fartstid på tariffavtalen.

Verdien av AFP + 1G-avtalen varierer fra individ til individ i forhold til tjenestetid på avtalen. For noen snakker vi her om veldig høye beløp fra 60 – 67 år.

Derfor ønsker SAFE å videreføre ordlyden i pensjonsbilaget slik den var før årets forhandlinger.

SAFE er i tillegg skuffet over det økonomiske tilbudet som foreligger, noe som gjør at NR-området sakker kraftig akterut i forhold til NOG-området. SAFE er oppmerksom på at mange av våre medlemmer av den grunn også stemte nei til tilbudet.

Tidligere erfaring fra mekling viser at det kan være vanskelig å bedre økonomiske tilbud, men det er selvsagt et prioritert punkt under meklingen. Vi oppfordrer våre medlemmer om at de allerede nå starter med å legge grunnlaget for kommende lønnsoppgjør. Ikke vær passivt medlem i en fagforening som signerer først, men vær aktivt medlem i en fagforening som jobber for å forbedre også lønnsforholdene dine i Nordsjøen.

For å komme i mekling så melder SAFE plassoppsigelse. Blir ikke partene enige under meklingen kan det ende med at SAFE medlemmer ender i konflikt.

SAFE kommer med mer info så snart dato for mekling foreligger.