Ny sjømannspensjon

Stortinget har vedtatt ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs, herunder ansatte på flyteriggene. Ny pensjonsordning gjør at flere sjøfolk kan få rett til pensjon.

Med den nye ordningen kan pensjon tas ut og kombineres med arbeid fra 62 års alder. Lovproposisjonen inneholder dessuten overgangsregler fra dagens ordning til ny ordning for arbeidstakere over 50 år.

Den nye pensjonsordningen innebærer i korte trekk:

  • Kravet om 12,5 år for rett til pensjon reduseres til 3 år. Ved at alle med samlet 3 års opptjening kan få rett til pensjon, vil langt flere enn i dag få rett til sjømannspensjon.
  • I ny pensjonsordningen tjener man opp pensjon ut fra egen inntekt. Det vil si at den enkelte arbeidstaker opptjener sin egen pensjonsbeholdning basert på en opptjeningssats på 6,3 prosent av inntekt opptil 12 ganger grunnbeløpet.
  • Nåværende skillet mellom overordnet og underordnet arbeidstaker fjernes.
  • Den ansatte kan velge når man vil starte å ta ut sin sjømannspensjon mellom 62-70 år.

Årlig utbetalt pensjon blir høyere jo senere den tas ut, slik at det vil lønne seg å arbeide lenger. Sjømannspensjonen kan fritt kombineres med arbeid.

Pensjonsutgiftene finansieres løpende og staten garanterer for pensjonsutbetalingene.

Ny pensjonsordningen vil gjelde dagens medlemmer av pensjonstrygden som ikke har fylt 50 år når ny lov trer i kraft og alle nye medlemmer som ansettes etter lovens ikrafttredelse.

Medlemmer som har fylt 50 år når ny lov trer i kraft, følger «gammel» ordning.

SAFE vil invitere tillitsvalgte til informasjonsmøte og gjennomgang av endringer fra gammel til ny sjømannspensjon. Ny sjømannspensjon forventes å tre i kraft fra 01.01.20.

Skriv ut siden