OD: Solid økning i påviste olje-og gassressurser i 2011

OD: Solid økning i påviste olje-og gassressurser i 2011

Oljedirektoratets ressursregnskap for 2011 viser en solid økning i påviste ressurser og en netto reserveøkning. De totale utvinnbare ressursene er estimert til 13,1 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.).

Oljedirektoratets ressursregnskap for 2011 viser en solid økning i påviste ressurser og en netto reserveøkning. De totale utvinnbare ressursene er estimert til 13,1 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.).

 width=

Hovedtrendene i ressursregnskapet for 2011 er:

Solid økning i påviste ressurser
Netto reserveøkning (erstatningsrate på 117 prosent)
Modning av ressurser i felt og funn
Justering av de uoppdagede ressursene med årets funn

De totale utvinnbare petroleumsressursene har økt med 292 mill. Sm3 o.e. siden 2010. Dette skyldes i all hovedsak økning av ressursanslaget for funnet Johan Sverdrup.

Reservetilveksten har vært 260 mill. Sm3 o.e. Dette skyldes at ressurser i funn er godkjent for utbygging enten av myndighetene eller av rettighetshaverne, og at det har vært en økning i reservene for felt i drift. Feltene Ekofisk, Snorre og Heidrun har hatt størst økning i oljereserver. Troll har hatt den største økningen i gassreserver. I 2011 ble det solgt og levert 222 mill. Sm3 o.e. (inklusiv historisk produksjon av gass fra Tambar, som ikke var med i fjor), slik at nettoreservene økte med 38 mill. Sm3 o.e.

På Trymfeltet startet produksjonen i 2011, og på ett nytt felt på britisk side, Islay, med norsk andel på 5,5 prosent, forventes produksjonen å starte i første kvartal 2012. Ved årsskiftet var 14 felt under utbygging.

OD satte i 2005 et mål om at de totale oljereservene skulle øke med 800 mill. Sm3 innen 2015. Det siste året var brutto tilvekst i oljereserver 93 mill. Sm3. Til sammenligning ble det solgt 97 mill. Sm3 olje i 2011. Av tilveksten i 2011 kommer 22 mill. Sm3 fra funn og 71 mill. Sm3 fra felt. Seks år etter at ODs mål ble formulert, er akkumulert reservetilvekst 452 mill. Sm3. Dette utgjør 57 prosent av myndighetenes mål og viser at vi fortsatt ligger etter den lineære trenden for å oppnå målet om 800 mill. Sm3 innen 2015. Men dersom de rette beslutningene tas raskt, er det mulig å nå målet.

Planlagte prosjekter for økt olje- og gassutvinning kalles betingede ressurser i felt og utgjør i årets regnskap 762 mill. Sm3 o.e. Mulige framtidige tiltak for økt utvinning er inkludert i dette tallet. Det er en reduksjon på 210 mill. Sm3 o. e. i forhold til sist rapportering og skyldes hovedsakelig at prosjekter på feltene er vedtatt og at petroleumsvolumene dermed er flyttet over til reserver.

Mengden av betingede ressurser i funn har økt med 357 mill. Sm3 o. e. i forhold til fjorårets regnskap. ODs oppdaterte ressursanslag for 16/2-6 Johan Sverdrup, som ble påvist i 2010, har ført til en betydelig økning i betingede ressurser. Ressursanslaget ble oppdatert etter boring av flere avgrensningsbrønner i 2011. Anslaget er på 280 mill. Sm3 olje med et lavt anslag (P90) på 140 og et høyt anslag (P90) på 400 mill. Sm3. I tillegg bidrar ressurstilveksten fra nye funn i 2011, totalt 115 mill. Sm3 o.e., til økningen.

Totalanslaget for de uoppdagede ressursene er 2 455 mill Sm3 o.e. I årets regnskap er anslaget nedjustert tilsvarende det volumet som er påvist i nye funn i 2011. OD skal i løpet av 2012 utarbeide en ny vurdering av de uoppdagede ressursene