“På lag med leverandørene”

“På lag med leverandørene”

Anne Myhrvold

Petroleumstilsynet hadde sin årlige konferanse om sikkerhet, status og signaler i form av en livesending på nett. De presenterte sikkerhetsmessig status for 2020, og deres forventninger og signaler til næringen for 2021. Hovedtema i år er «På lag med leverandørene». 

Petroleumstilsynet hadde sin årlige konferanse om sikkerhet, status og signaler i form av en livesending. De presenterte sikkerhetsmessig status for 2020, og deres forventninger og signaler til næringen for 2021. Hovedtema i år er «På lag med leverandørene». 

Leverandørindustrien består av mer enn tusen selskap, og med en omsetning på 397 milliarder kroner i 2019, er dette Norges nest største næring etter produksjon og salg av olje og gass. 80 % av de som jobber i oljebransjen i Norge er ansatt i et leverandørselskap, de trenger riktig kompetanse og rettigheter. Arbeidstakere hos leverandørene er oftere utsatt for høyere risiko enn de operatøransatte.

Anne Myhrvold, Ptil direktøren, forklarer hvorfor de valgte dette hovedtema i år:

– Leverandørene har et eget ansvar for sikkerheten, men det er operatørselskapene som setter rammene for leverandørene, og da må operatørselskapene sørge for at dette er rammer som ivaretar gode sikkerhetsforhold. Samarbeidet er helt sentralt, sier Myhrvold.

Ptil-direktør Anne Myhrvold Foto: Rebecca Bjerga
Ptil-direktør Anne Myhrvold Foto: Rebecca Bjerga

Petroleumstilsynet er godt styrket i forbindelse med skattepakken, de har også fått tilsynsansvaret i forhold til de nye innleiereglene. Det er risikoutsatte grupper som omfattes av de nye reglene. Disse er arbeidstakere som har mer krevende arbeidsbetingelser enn andre, en del midlertidige ansatte, høyere eksponering og stor grad av omstilling. Det er i dette bildet at leverandørene er helt sentrale. Det er mye ny teknologi som utvikles hos leverandørene, disse tingene er relevante både får å redusere arbeidsmiljørisiko og storulykkerisiko, sier Myhrvold.

Ptil gir tydelige signaler til operatørene

SAFEs forbundsleder Hilde-Marit Rysst, som deltok både på konferansen og i en video som ble filmet i 2020 om de utfordringene i oljebransjen, mener at “På lag med leverandørene” er et godt hovedtema.

Forbundsleder SAFE Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Forbundsleder SAFE Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

– En må tenke litt over det først, det slår ikke imot deg, som hovedtema Ptil hadde i fjor “Aldri en ny storulykke”, men det er et vel så viktig tema. Uten å ta inn over seg samspillet og rammebetingelsene leverandørene jobber under, kan en aldri si at sikkerhet er første prioritet, for det henger tett sammen. Det er viktige signaler operatørene får fra Ptil om deres ansvar, Ptil vil ha fokus på leverandørindustriens vilkår og arbeidstakernes hverdag. Det viser at bransjen er avhengig av gode vilkår, for alle ledd, ikke bare operatørenes overskudd – og at dette er Ptil bevisst på!

Finn Carlsen, fagdirektør i Ptil, mener at de store omstillingene og endringene i bransjen treffer hardt leverandørindustrien. Han referer til oljebransjen som en pyramide, med kontraktør/entreprenøren nederst, leverandørene i midten og operatørene på spissen.

Finn Carlsen - fagdirektør Ptil
Finn Carlsen – fagdirektør Ptil

 decoding=

– Denne næringen er helt avhengig av at alle ledd og nivåer i pyramiden har den nødvendige kompetansen og kapasitet. Operatørene har et stort ansvar for å drive innretningene og landanleggene på en forsvarlig måte. For å få gjort det, er de helt avhengige av leverandører som har kompetanse, kapasitet og teknologi. På den andre siden sitter leverandørene med et ansvar for å kunne jobbe langsiktig og smart i forhold til utvikling i metoder, og for å beholde flinke fagfolk.

Operatørselskapene, som er på toppen av pyramiden, har ansvaret for å drive sikkerhet ute på sokkelen. Det omfatter alle som er på jobb, enten på oppdrag eller i faste stillinger. Derfor kan ikke risiko eller utfordringer forskyves utover i verdikjeden.

I slutten av konferansen var Ptil tydelig på at de forventer at partene inngår avtaler som sikrer forsvarlige rammebetingelser, at det tas ansvar for kommunikasjon og trygt samarbeid. Norge er avhengig av en livskraftig sterk leverandørindustri, det må jobbes tett sammen for å finne gode løsninger som både operatørene og leverandørene kan tjene på.

– Det er sammen at man kan få fram de gode løsningene for å få et enda bedre sikkerhetsnivå. Alle burde være på lag med leverandørene, for sikkerhetens skyld, avsluttet Myhrvold.

SAFE er veldig fornøyd med at Ptil nå synlig løfter frem arbeidsmiljø. Når de presiserer sitt budskap, påpeker de sikkerhet og arbeidsmiljø. Dette er viktig, og et tydelig tillegg til sikkerhetsfokuset bransjen fortsatt og alltid skal ha.

SAFE løfter frem fokus på arbeidsmiljø i alle de settinger som er naturlig, dette oppfattes som et budskap tilsynet nå har mottatt.