Petoro styrkes i forslaget til statsbudsjett – får 17 millioner mer

Petoro styrkes i forslaget til statsbudsjett – får 17 millioner mer

I statsbudsjettet for 2012 foreslår Olje- og energidepartementet å øke Petoros driftsbudsjett med 17,2 millioner kroner. Ola Borten Moe vil også bruke 260 millioner på seismikkinnsamling og konsekvensutredninger i nord. Petoro AS ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) på vegne av staten. Staten eier, gjennom SDØE, om lag en tredjedel av gjenværende petroleumsreserver […]

I statsbudsjettet for 2012 foreslår Olje- og energidepartementet å øke Petoros driftsbudsjett med 17,2 millioner kroner. Ola Borten Moe vil også bruke 260 millioner på seismikkinnsamling og konsekvensutredninger i nord.

Petoro AS ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) på vegne av staten. Staten eier, gjennom SDØE, om lag en tredjedel av gjenværende petroleumsreserver på norsk sokkel. Petoros driftsbudsjett skal dekke alle kostnader forbundet med administrasjon av selskapet. Regjeringen foreslår et driftsbudsjett for 2012 på 281,2 mill. kroner.

-Det er viktig å styrke Petoros kompetanse slik at selskapet kan ivareta sin oppfølgerrolle på best mulig måte, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

SDØE-porteføljen domineres av høye eierandeler i store, modne felt hvor det fortsatt er store gjenværende reserver. Regjeringen vektlegger derfor at Petoro aktivt arbeider for lønnsomme tiltak på eksisterende felt som for det første kan sikre utvinning av reservene og i neste omgang øke utvinningsgraden.

 width=

I forslaget til statsbudsjett for 2012 foreslår regjeringen til sammen 84 millioner kroner til seismikkinnsamling i Nordland IV og V, kunnskapsinnhenting i det nordøstlige Norskehav samt konsekvensutredninger for Jan Mayen og Barentshavet sørøst. I tillegg er det i 2012 lagt opp til å bruke 180 millioner kroner til innsamling av seismikk ved Jan Mayen og i delelinjeområdet mot Russland. Til sammen utgjør satsingen mer enn 260 millioner kroner. Satsingene er i stor grad en oppfølging av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, som ble lagt fram i vår.

– Dette er godt nytt for Norge generelt og Nord-Norge spesielt. Petroleumsvirksomheten flytter seg nordover. Det vil bli mer helårig aktivitet i Barentshavet når Goliat settes i produksjon. Det er gjort nye, oppløftende funn som Skrugard og Norvarg. Statsbudsjettet for 2012 peker enda lenger framover. Med nytt areal i nord åpner det seg muligheter for en ny slagkraftig næring i et langsiktig perspektiv. Nå er det Nord-Norges tur, sier olje- og energiminister Borten Moe.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i Nasjonalbudsjettet 2012 anslått til 341 milliarder kroner i 2011. Av kontantstrømmen utgjør skatter og avgifter 210 milliarder kroner. Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) bidrar med 118 milliarder kroner og utbytte fra Statoil er på 13 milliarder kroner.

Regjeringen varsler i statsbudsjettet at den vil utrede mulighetene for to nye forskningssentre – ett knyttet til petroleumsvirksomhet i arktiske områder og ett for forskning på økt utvinning.

– Regjeringens aktive satsing på kartlegging og åpning av nye havområder for petroleumsvirksomhet i nord, krever oppbygging og utvikling av ny kunnskap. Regjeringen vil derfor i 2012 utrede mulighetene for å etablere et forskningssenter rettet mot petroleumsvirksomhet i arktiske områder, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

En utredning av mulighetene for å etablere et forskningssenter for petroleumsvirksomhet i arktiske områder må ses i sammenheng med den økte aktiviteten som forventes i nordområdene. Kontinentalsoklene i arktiske områder antas å være ett av verdens største uutforskede områder. Det er nødvendig å oppnå bedre geologisk kunnskap om disse områdene. Dessuten stilles andre og nye krav til teknologiske og operative løsninger når virksomheten foregår i et særegent naturmiljø med mørke og kalde omgivelser.

– Å få mer ut av eksisterende felt er krevende, men innebærer store muligheter for aktørene på norsk sokkel og for Norge som nasjon. Målrettet forskning er et sentralt tiltak for å lykkes med dette, og vi vil vurdere mulighetene for å opprette et forskningssenter på økt utvinning, sier Borten Moe.