Ptil gir Kaefer Energy pålegg etter tilsyn på Mongstad

Ptil gir Kaefer Energy pålegg etter tilsyn på Mongstad

Ptil har gitt Kaefer Energy pålegg etter tilsyn ved selskapets arbeid for Statoil Mongstad. Pålegget dreier seg både om arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning. Ptil førte i perioden 13.9.-15.9.2011 tilsyn med Statoil og entreprenøren Kaefer Energy, rettet mot identifisering og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper på Mongstad. Tilsynet identifiserte flere brudd på regelverket, blant annet: kartlegging og […]

Ptil har gitt Kaefer Energy pålegg etter tilsyn ved selskapets arbeid for Statoil Mongstad. Pålegget dreier seg både om arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning.

Ptil førte i perioden 13.9.-15.9.2011 tilsyn med Statoil og entreprenøren Kaefer Energy, rettet mot identifisering og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper på Mongstad.

Tilsynet identifiserte flere brudd på regelverket, blant annet:

  • kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøfaktorer som på sikt kan medføre helseskade
  • opplæring og informasjon om helserisiko
  • tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

På grunnlag av dette ga Ptil 24.11.2011 varsel om pålegg til Kaefer Energy.

I overensstemmelse med varselet gis Kaefer Energy følgende pålegg:
Med hjemmel i styringsforskriften § 18 om analyser av arbeidsmiljøet, arbeidsmiljøloven § 4-1 punkt 1 om krav til enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd, teknisk og operasjonell forskriften § 51 om opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø og § 53 om informasjon om risiko ved utføring av arbeid, styringsforskriften § 14 om bemanning og kompetanse og rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak pålegges Kaefer Energy AS å etablere og vurdere systemene som skal sikre oppfølging av arbeidsmiljøforhold for sine ansatte og innleide arbeidstakere som arbeider på Mongstad (jf rapportens pkt 5.1.1 og 5.1.2) og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøforhold følges opp i henhold til regelverket.

Følgende elementer skal inngå:

  • Kartlegginger og risikovurdering av arbeidsmiljøforhold – jf rapportens punkt 5.1.1.
  • Opplæring innen relevant arbeidsmiljørisiko – jf rapportens punkt 5.1.2.
  • Forpliktende og tidfestet plan for gjennomføring av risikoreduserende tiltak.

Med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 6 om verneombud, rammeforskriften § 8 om arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere, verneombudsforskriften § 2 om valg av verneombud, § 12 om opplæring av verneombud og rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak pålegges Kaefer Energy AS i tillegg å sikre en fungerende vernetjeneste innenfor sitt ansvarsområde på Mongstad – jf rapportens pkt 5.1.6.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 29.2.2012. Ptil skal ha melding når pålegget er etterkommet.