Resolusjoner OFS Kongress 2000

Resolusjoner OFS Kongress 2000

PIONERDYKKERNE I NORDSJØEN Mange pionerdykkere i Nordsjøen fikk ødelagt sitt liv ved sin risikofylte innsats for å hente opp olje fra Nordsjøens bunn. Dette skjedde fordi alle rammevilkårene for sikkerhet var blitt fjernet. Hele det norske folk bør takke disse arbeiderne for den rikdom og velferd de har medvirket til å skape for vårt samfunn. […]

PIONERDYKKERNE I NORDSJØEN

Mange pionerdykkere i Nordsjøen fikk ødelagt sitt liv ved sin risikofylte innsats for å hente opp olje fra Nordsjøens bunn. Dette skjedde fordi alle rammevilkårene for sikkerhet var blitt fjernet.

Hele det norske folk bør takke disse arbeiderne for den rikdom og velferd de har medvirket til å skape for vårt samfunn. Derfor må vi stå fram og vise vår solidaritet. Vi bør dra lærdom av hva som kan skje når rammevilkårene for sikkerhet blir svekket.

Manglende støtte- og hjelpeapparat har ført til at mange av pioneerdykkerne har tatt sitt eget liv, og enda flere sliter med store helsemessige skadevirkninger som følge av sin innsats på sokkelen.

OFS vil på ny ta kontakt med samtlige partier på Stortinget og oljeselskapene på sokkelen hvor vi vil kreve at gjenlevende dykkere og etterlatte familiemedlemmer til dem som har mistet eller tatt sitt liv gis en moralsk og økonomisk oppreisning som står i stil med deres innsats.

OFS krever at dykkerne får anstendig pensjon og økonomiske vilkår som trygger fremtiden for dem og deres familier.

OFS krever at granskingskommisjonen som skal avdekke urettferdigheten og overgrepene mot nordsjødykkerne umiddelbart begynner sitt arbeid, uten opphold.

OFS krever at alle fakta rundt saken til pionerdykkerne blir lagt fram og gransket.

Dersom staten og oljeselskapene ikke viser ansvar vil OFS ta initiativ til politiske markeringer for å presse dette igjennom.

PRIVATISERING AV STATOIL – GAS DE FRANCE

Den franske fagforeningen CGT-FNME, Federation Nationale – Mine Energie og OFS, Oljearbeidernes Fellessammenslutning, protesterer imot planene om å privatisere Statoil og «Gas de France». Både i Frankrike og Norge argumenteres det for at en privatisering er nødvendig fordi «alle andre gjør det». Sannheten er at langsiktige avtaler mellom statlige selskapet underlagt demokratiets kontroll er den beste måten å sikre at produksjon, omsetning og forbruk av gass kommer befolkningen tilgode.

En privatisering av Statoil vil legge et strekt press på Gas de France til å gjøre det samme. Vi vet at den «begrensede» privatiseringen ledelsen i Statoil og den norske regjeringen ønsker  kan være en start på en ytterligere privatisering.

Elf Aguitaine som var 100% statlig har i løpet av ti år gått fra 61 %, 51 % og 10 % til 0 %. Selskap med kortsiktige industrielle strategier som streber etter størst mulige profitt egner seg ikke i en sektor som er av så stor samfunnsmessig betydning.

Vi vet dessuten at en privatisering vil bli fulgt opp av angrep på de ansattes arbeidsmiljø og sikkerhet.

Samarbeidet mellom Statoil og Gas de France har frem til i dag ført til store og langsiktige industielle prosjekter. Dette har vært mulig ikke minst fordi selskapene har vært statlige.

OFS og CGT (FNME) vil stå sammen mot de privatiseringsplanene vi står ovenfor. Vi mener vi på den måten forsvarer både det norske og det franske folks generelle interesser.


STATOIL – SDØE

OFS sier nei til privatisering av Statoil

– Fordi vi ønsker et sterkt statlig oljeselskap under full politisk styring og kontroll.

– Fordi vi ønsker å sikre arbeidsplasser, inklusiv ute i distriktene.

– Fordi vi ønsker et statlig oljeselskap som prioriterer folk foran profitt

– Fordi vi ønsker et Statoil som med sin utenlandssatsing opptrer ryddig i forhold til norsk utenrikspolitikk.

De delene av olje- og gassforekomstene på norsk sokkel som hører inn under Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) utgjøre enorme verdier.

Dersom deler av SDØE overføres til private selskap vil det føre til at kontrollen over bruken av verdiene ikke lenger blir liggende i det norske samfunnet.

OFS går derfor sterkt imot at deler av SDØE blir overført til private eller delprivatiserte selskap.

ARBEIDSMILJØKRIMINALITET

OFS krever økt fokus på arbeidsmiljøkriminalitet.

Dersom riksadvokatens brev fra 1996, som varsler en hardere linje mot arbeidsmiljøkriminalitet, skal ha noen verdi er det på høy tid at myndighetene kommer på banen.

Vi har ikke registert noen resultater av den varslede «harde linjen». Det kan ikke fortsette å være «ufarlig» å bryte arbeidsmiljøloven, slik det dessverre er i dag.

Brudd på arbeidsmiljøloven må få konsekvenser for bedriftsledere som lar grådighet gå foran hensynet til arbeidstakeres liv og helse. Det skal være kriminelt å ødelegge helsen til arbeidstakere over tid og ikke bare ved enkeltulykker.

Vi finner det betenkelig at justisdepartementet oppgir som grunn til at justisministeren ikke kan delta i debatten på OFS-kongressen om disse problemene at justisdepartementet ikke har myndighet over denne type kriminalitet og dermed heller ikke har noen formeninger om dette.

OFS sier NEI til det konsekvensløse samfunn.

BRØNNSERVICEUTVALGET

Vi i brønnserviceutvalget ønsker at OFS skal ta tak i brønnserviceområdet og prioritere dette framover da dette er det området som har kommet skjevt ut de siste 10 årene.

Vi ligger i gjennomsnitt kr. 30- 40.000,- under det som rederi-/ operatør- områdene har hatt i disse årene.

Vi har også lagt et stort arbeide i et utkast til felles avtaleverk opp mot OLF.

Vi ønsker at dette arbeidet skal forsette med full tyngde fra OFS sentralt.

PRESTASJONSLØNN

OFS tar sterk avstand fra den utstrakte bruken av prestasjonslønn som vi ser i dag.

Prestasjonslønn er slik vi ser det med på å undergrave en positiv utvikling av sikkerhet og teknisk integritet i industrien.

Det kan virke som at den enkelte leders prestasjonskontrakt er viktigere enn å etterkomme lover og regelverk og viktigere enn underordnedes liv og helse.

OFS tar også sterk avstand fra bruk av McKinsey og lignende  måleverktøy.

Disse har ingen annen effekt enn det å bidra til uheldig konkurranse de enkelte selskapene imellom, og bidrar til å rettferdiggjøre nedskjæringer og bemanningskutt.

Vi velger å se på de nevnte verktøy som «gutteklubben grei»s leketøy for å vise hvem som er best i klassen.

6-TIMERS ARBEIDSDAG

OFS vil på sikt gå inn for 6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon.

Det er avgjørende å forsvare normalarbeidsdagen også for alle i oljeindustrien som ikke har anledning til å arbeide vanlig 7,5 timers dag.

Våre kompensasjoner for ubekvem arbeidstid og overtidbestemmelsene er nettopp knytta til at det finnes en normal arbeidstid.

Sosialt og helsemessig er det viktig at flest mulig har normalarbeidsdag.

Produktiviteten øker kontinuerlig i næringslivet. Siste arbeidsforkortning var i 1986. Det er på tide med en ny.

UNG-ARBEID

Fokus på unge arbeidstakere og medlemmer er viktig for OFS! Derfor vil OFS sette fokus innad i forbundet på å bygge opp et ung-arbeid.

OFS vil også fokusere positivt på ung-arbeidet inn mot YS-systemet.