Resolusjoner vedtatt på SAFE-Kongress 2020 del II 2. – 3. november 2021

Resolusjoner vedtatt på SAFE-Kongress 2020 del II 2. – 3. november 2021

|

Det ble vedtatt fire resolusjoner på SAFE-kongress 2020 del II, 2. – 3. november 2021 på Quality Hotel Residence, Sandnes. 

Det ble vedtatt fire resolusjoner på SAFE-kongress 2020 del II, 2. – 3. november 2021 på Quality Hotel Residence, Sandnes. 

1. SAFE krever norske lønns- og arbeidsvilkår for offshoreflåten i norske farvann

Ved arbeid på flerbruksfartøy er en ikke dekket av Arbeidsmiljøloven, men derimot underlagt skipsarbeidsloven og skipssikkerhetsloven.

Dette har mange uheldige konsekvenser for våre medlemmer. Blant annet store utfordringer med innleiebruk fra inn- og utland, og ulik lønn for likt utført arbeid.

Derfor har det i mange år, blant mange klubber og forbund blitt jobbet for å få innført arbeidsmiljølov og krav om norske lønns og arbeidsvilkår på denne type fartøy når de opererer i norsk farvann og sokkel. Foreløpig har ikke dette arbeidet ført frem til noe konkret, selv om det er gjennomført en rekke utredninger og satt utvalg for å se på dette.

Vi registrerer med glede og optimisme at den nye regjeringen gjennom Hurdalsplattformen har kommunisert et skifte her. I denne plattformen kan en lese at en ønsker å «innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, herunder offshoreflåten». Det har blitt kommunisert fra regjeringshold at et slik lovforslag kan være klart til høsten 2022.

SAFE krever fortgang i dette arbeidet og at en lovproposisjon blir lagt frem for stortinget så fort som mulig.

2. Fagekspertisen flyttes, sikkerheten trues

SAFE ser faren med at mer og mer av fagekspertisen blir flyttet fra offshore til land i operasjonssenter. Det er også en dyp bekymring for at operasjonssentere som har kontroll og styrer viktige sikkerhetsfunksjoner mot offshore operasjoner kan bli flyttet til utlandet.

SAFE krever at alle operasjonssenter som opererer mot norsk sokkel skal være lokalisert i Norge.

3. Norsk språk på norsk sokkel

SAFE krever at all informasjon angående HMS på norsk sokkel skal være på norsk språk. SAFE vil at ordlyden i RF § 14 «Bruk av norsk språk» skal endres.

4. Forbundet SAFE forlanger at Arbeidsmiljøloven skal følges fullt og helt! – Også i petroleumsvirksomheten.

Vi ser med bekymring på det vi opplever som alvorlige svekkelser av verneombudstjenesten, stikk i strid med Arbeidsmiljølovens intensjon og bestemmelser. Det gjør at det systematiske HMS arbeidet i næringen lider. Stadig flere arbeidstakere mangler et verneombud, og vernetjenestens rammer gjør det vanskelig å utøve vervet på en forsvarlig god måte.

Mange verneombud mangler den lovpålagte HMS opplæringen Arbeidsmiljøloven krever iht § 6- 5. I tillegg er det store mangler i den lovpålagt opplæring på arbeidsgiversiden, slik Arbeidsmiljøloven § 3 – 5 forutsetter. Dette ser vi tydelig i topartssamarbeidet.

Forbundet SAFE vil bruke alle lovlige midler for å sikre reell etterlevelse av Arbeidsmiljøloven – herunder en velfungerende og kompetent verneombudstjeneste som har tilstrekkelig tid til å utøve vervet på alle nivåer. Se også Rammeforskriften § 13.