RNNP 2021: Lekkasjer på landanlegg er et vedvarende problem

RNNP-tallene for 2021 viser at mye går rett vei i petroleumsvirksomheten, men hydrokarbonlekkasjer på landanlegg er et vedvarende problem. Det var totalt 18 slike hendelser i 2021. Utviklingen på land står i kontrast til situasjonen på sokkelen, her sank totalindikatoren for storulykker fra 2020 til 2021. I løpet av 2021 var det ingen dødsulykker i petroleumsvirksomheten, antall personskader ble også redusert fra 28 i 2020 til 25 i 2021.

RNNP har blitt brukt for å måle utviklingen av risikonivået i petroleumsvirksomheten. RNNP-prosjektet overvåker både personrisiko og risiko for akutte utslipp for å oppnå et mer helhetlig bilde av ulykkesrisiko.

Den 31. mars la Petroleumstilsynet fram tallene for året som har gått. Det ble en digital sending på ptil.no. Stig-Rune Refvik, forbundssekretær på HMS, følget med på sendingen.

– Data fra RNNP er ett av de viktigste verktøyene vi har for å speile sikkerhetssituasjonen på norsk sokkel, men også et godt verktøy for å kartlegge arbeidsmiljø og helserisiko. Med tanke på større og mindre hendelsene på landanlegg, er det viktig å ha felles fokus på risikoreduserende tiltak, sier Refvik.

I forbindelse med lansering av RNNP-rapporten, ble Refvik intervjuet av Ptil i forkant av kunngjørelsen, han hadde fryktet at tallene skulle være verre enn det rapporten viser, med tanke på to år med koronapandemien.

Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga
Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga

Aktiviteten på sokkelen har gått opp

Refvik ser at aktiviteten på sokkelen har gått opp, samtidig som det er etterslep på kursing, kompetanse og vedlikehold. I tillegg er det mange nye ansatte og høy andel av innleie, som krever ekstra fokus og veiledning for å unngå nye hendelser.

RNNP viser at sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten jevnt over er høyt, sa Ptil-direktør Anne Myhrvold i sendingen.

– Samtidig registrerer vi at utviklingen på viktige områder er i ferd med å flate ut, for eksempel når det gjelder hydrokarbonlekkasjer offshore. Vi ser også en økning i antall brønnkontrollhendelser, noe næringen må gi ekstra oppmerksomhet, sa Myhrvold.

– Økende antall i brønnhendelser er bekymringsfullt. SAFE ser det som viktig at våre tillitsvalgte og vernetjeneste sammen med bedriftene, går inn og ser på innretningsspesifikke tall. På den måten kartlegger vi hvor de reelle farene ligger. Ved behov kan vi, sammen med selskapene, ta kontakt med Ptil for å se nærmere på tallene fra RNNP, sier Refvik.

 

Skriv ut siden