Roy Erling Furre: – Noe bra, noe bekymrer i RNNP

Roy Erling Furre: – Noe bra, noe bekymrer i RNNP

Rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 viser nedgang i antall hendelser med storulykkepotensial. – Dette er selvsagt bra, men fortsatt er det forhold som bekymrer, sier Roy Erling Furre i SAFE.  

Rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 viser nedgang i antall hendelser med storulykkepotensial. – Dette er selvsagt bra, men fortsatt er det forhold som bekymrer, sier Roy Erling Furre i SAFE.

 

 width=

Roy Erling Furre i samtale med Ptil-direktør Anne Myhrvold under presentasjonen av RNNP torsdag

Furre er tilfreds med at hovedbildet forteller at risikonivået for storulykker viser en synkende tendens, samtidig som også tallet på personskader er fallende.

 – Gjennom trepart-samarbeidet har næringen gjennomført en lang rekke prosjekter som har hatt som mål å øke sikkerheten, for eksempel når det gjelder hydrokarbonlekkasjer og skip på kollisjonskur med innretninger offshore. Da er det selvsagt gledelig at dette arbeidet later til å vise igjen i det meget omfattende og grundige materialet som RNNP nå presenterer, sier Furre.

 Rom for forbedring
Likevel ser han at det fortsatt er plenty rom for forbedringer på mange områder:

 – At rapporten viser at det i fjor var 15 brønnspark for hver 100. borede brønn på flytende innretninger er ett eksempel. At det på landanleggene ble registrert en økning både i antall hendelser og i alvorlighetsgrad er et annet. Så selv om situasjonen er blitt langt bedre på områder som for noen år siden var svært urovekkende, er det ingen grunn for næringen til å redusere innsatsen, understreker han.

 Vedlikehold
Ikke minst er det store etterslepet på vedlikehold, også HMS-kritisk, foruroligende. – Særlig sett i lys av at vi har aldrende innretninger, der mange allerede har fått forlenget driftstillatelse utover levetiden.

 – Jeg regisrerte under presentasjonen at NOGs HMS-direktør Knut Thorvaldsen varslet forsterket kostnadsfokus framover, men lovet samtidig at dette ikke på noen måte skulle svekke HMS-arbeidet. Det er et løfte vi skal sørge for å minne NOG om i alle sammenhenger det vil bli naturlig etter hvert som spareknivene slipes i bedriftene, sier Furre.

 Støy og kjemi
Furre er særlig skuffet over at tallene for skader som følge av eksponering for kjemikalier og støy fortsatt er høye. – På disse områdene har vi de siste årene kjørt henholdsvis Kjemikalieprosjektet og Støyprosjektet. Ut fra tallene i RNNP kan jeg ikke se at det betydelige arbeidet, og funnene, som er gjort i disse prosjektene i tilstrekkelig grad har funnet veien inn i hver enkelt bedrift og ut på hver enkelt arbeidsplass, sier han.

 Furre ser også meget alvorlig på resultatet av spørreundersøkelsen som inngår i RNNP, der for eksempel hver fjerde arbeidstaker som har svart sier seg helt eller delvis enig i utsagnet » Rapporter om ulykker eller farlige situasjoner blir ofte pyntet på».

 – Dette resultatet, som bare er ett av flere i denne delen av undersøkelsen, forteller om en alvorlig svakhet ved tilliten til sikkerhetssystemet i næringen, og er slik jeg ser det et av de mest urovekkende opplysningene i årets RNNP, sier Furre.

 Bruk RNNP
Han kommer med en sterk oppfordring til tillitsvalgte og verneombud om å gå grundig gjennom RNNP.

 – Det er veldig mange funn og problemstillinger her som kan brukes aktivt i bedriftenes AMU og i generelt vernearbeid ute i bedriftene, understreker Roy Erling Furre.

 Rapporten finner du på Ptils hjemmesider HER. Det er en rapport for henholdsvis sokkel og landanlegg, i tillegg til en sammendrag av sokkel.