SAFE HMS-konferanse “Fullt forsvarlig” 12.-13. juni 2019

SAFE HMS-konferanse “Fullt forsvarlig” 12.-13. juni 2019

HMS-utvalget i SAFE|Bjarne Kapstad i lagmannsretten. Foto: Halvor Erikstein|Foto: Kjell Inge Brunsvik

SAFE HMS utvalg inviterer igjen til en todagers «åpen for alle» konferanse om helse, miljø og sikkerhet. I år har vi kalt konferansen «Fullt forsvarlig». Tittelen peker mot målsetningen i arbeidsmiljøloven om at ingen skal miste helsa på grunn av skadelig eksponering, at arbeidet i seg selv skal være helsefremmende.

SAFE HMS utvalg inviterer igjen til en todagers «åpen for alle» konferanse om helse, miljø og sikkerhet. I år har vi kalt konferansen «Fullt forsvarlig». Tittelen peker mot målsetningen i arbeidsmiljøloven om at ingen skal miste helsa på grunn av skadelig eksponering, at arbeidet i seg selv skal være helsefremmende.

Dessverre er det mange påvirkninger i arbeidsmiljøet som kan gi alvorlige helseskader hvis de ikke blir tatt hensyn til. Vi har sett at ny teknologi og nye produkter blir innført uten at de skadelige effektene på arbeidsmiljøet er kjent.

Detaljert informasjon om program og påmelding vil komme snart. Sett av datoen nå! Konferansen blir avholdt på Quality Hotel Residence i Sandnes.  Om kvelden 12. juni blir det fin anledning til å drive nettverksbygging om bord på veteranskipet MS Sandnes. Vi kommer tilbake med mer info senere. Under ligger litt mer utfyllende bakgrunn.

Utfyllende info om SAFE HMS konferanse «Fullt forsvarlig» 12.- 13. juni.

Eksos:

Det er i dag stor oppmerksomhet omkring helseskader forårsaket av biltrafikk. Særlig om vinteren når kulde legger lokk over bykjernene registreres det økning i helseplager og sykehusinnleggelser. På enkelte dager blir det også innført trafikkrestriksjoner for å redusere forurensningsnivået.

I oljeindustrien jobber mange i områder som blir utsatt for svært ubehagelig eksosforurensing. Dette gjelder ute i prosessen, men ikke sjeldent blir også eksos sugd inn i ventilasjonen og gir stort ubehag i boligmodulen. Det er sjeldent tatt i bruk måleutstyr for overvåkning av den reelle eksoseksponeringen, men måling av NOx (nitrøse gasser) blir dimensjonerende om eksponeringen er forsvarlig. Ved måling av nitrøse gasser blir det kun tatt hensyn til lungeeffekter.

Dieseleksos har i tillegg til å være kreftfremkallende vist seg å gi økt risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og blodpropp. Tilsvarende viser forskning en viss overhyppighet av nevrologiske sykdommer, som den fryktede nervesykdommen ALS.

Eksos er en cocktail kjemiske forbindelser og partikler. Spesielt gir eksponering for de aller minste partiklene (ultrafine partikler) svært stor bekymring når det gjelder helseeffekter.

Foto: Kjell Inge Brunsvik
Foto: Kjell Inge Brunsvik

Disse forholdene vil bli belyst av innlegg om ultrafine partiklers effekter på hjerte- og karsystem av en norsk forsker som nettopp har tatt en doktorgrad på disse effektene. Vi har også vært så heldige å få en forsker fra det danske kreftregisteret som i et stort internasjonalt samarbeid har gjennomgått det danske sykdomsregisteret og sett sammenheng mellom miljøforurensning og forekomst av sykdom.

Hvorfor nevnes ikke arbeidsmiljø når det «grønne skiftet» blir omtalt? I konferansen ønsker vi å synliggjøre at det grønne skiftet kan gi positive effekter på arbeidsmiljøet, men at det også innføres teknologi som kan gjøre arbeidsmiljøet mer helseskadelig.

Installering av batteri (hybridisering) av rigger vil være et svært positivt bidrag siden dette reduserer antall dieselmotorer i drift og samtidig kan kjøre motorene med en høyere belastning som gir bedre forbrent drivstoff.

Derimot kan miljøtiltaket «NOx rensing» ved innsprøyting av «AdBlue» bety at innholdet av nitrøse gasser reduseres, mens eksosen som arbeidsmiljøeksponering blir mer helseskadelig. Dette skyldes at tilsatsmidlet kan omdannes til svært den reaktive forbindelsen isocyanatsyre. På papiret kan en slik prosess se bra ut, men arbeidstakerne blir påført en større helserisiko.

Yrkesskadeforsikring:

PÅ Arbeidstilsynets hjemmeside blir yrkesskadeforsikring forklart som; Alle arbeidsgivere skal tegne privat yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikringen skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade som er påført i arbeidssammenheng.

Mange har nok en forestilling om at yrkesskadeforsikringen er som å tegne kasko på bil og går det galt vil nettopp forsikringen gi hjelp og økonomisk sikkerhet om helsa er blitt ødelagt. Dette er dessverre ikke realiteten. Når sykdom inntreffer blir den skadde overlatt til seg selv og en kamp om å få erstatning. Dette ble særdeles tydelig siste år i dommene fra Tingrett og Lagmannsrett hvor det slås fast at det er den skadde som har bevisbyrden for at sykdommen er forårsaket av arbeidsmiljøet.

Bjarne Kapstad i lagmannsretten. Foto: Halvor Erikstein
Bjarne Kapstad i lagmannsretten. Foto: Halvor Erikstein

Arbeidsmiljøet vil aldri bli risikofritt og sikre at ingen blir påført invalidiserende helseskader. I tillegg vil det alltid være prosesser og eksponering som en i utgangspunktet trodde var trygge, men som viste seg på sikt gi alvorlig helseskader.  Vi er overbevist om at ingen arbeidsgiver ønsker å la sine arbeidstakere ende opp i uhelse og økonomisk ruin.

I konferansen vil vi belyse den siste yrkesskadesaken hvor den skadde på tross av at yrkessykdommen var godkjent av NAV tapte og ble dømt til å betale forsikringsselskapets saksomkostninger.

Vi mener denne konferansen vil være den beste anledning til at tillitsvalgte og arbeidsgivere etterpå   setter seg sammen og tar en gjennomgang av hvordan skadde er blitt behandlet og vilkårene i det enkeltes selskaps yrkesskadeforsikring.

Konferansen vil som tidligere ha foredrag med gode tips fra «Vi som gjør jobben».

Det bli noen utstiller med det siste av måleutstyr på eksempelvis benzen.

Vi har store forventninger til å lære om filtrering av luft som fjerne de ultrafine partiklene.

Når det gjelder kartlegging av støy vi den nye teknologien hvor støynivå måles samtidig som støynivået synliggjøres på en video.