SAFE sier nei til EU’s vikarbyrådirektiv

SAFE sier nei til EU’s vikarbyrådirektiv

SAFEs forbundsstyre vedtok tirsdag å gå aktivt ut mot at Norge skal implementere vikarbyrådriektivet i norsk lov. Vedtaket kom etter en grundig gjennomgang, blant annet med foredrag fra DeFActo SAFE har i høringsrunden om driektivet uttrykt sterk skepsis til virkningen av det, og forbundsstyret følger nå opp med et vedtak der forbundet vil arbeide aktivt for […]

SAFEs forbundsstyre vedtok tirsdag å gå aktivt ut mot at Norge skal implementere vikarbyrådriektivet i norsk lov. Vedtaket kom etter en grundig gjennomgang, blant annet med foredrag fra DeFActo

SAFE har i høringsrunden om driektivet uttrykt sterk skepsis til virkningen av det, og forbundsstyret følger nå opp med et vedtak der forbundet vil arbeide aktivt for å unngå at direktivet blir gjeldende i Norge – altså at regjering og Stortinget bruker reservasjonsretten i EØS-avtalen mot det.

Forbundsstyret fikk en grundig gjennomgang av innholdet i direktivet og virkningen det vil få for norske lønns-og arbeidsforhold av Roar Eilertsen (bildet) og Stein Stugu fra DeFacto. width=

Her er forslaget som ble enstemmig vedtatt i sin helhet:

Vårt lov- og avtaleverk har begrensinger i muligheten for midlertidige ansettelser og innleie. Hvis vikarbyrådirektivet blir implementert i norsk lov vil arbeidsvilkårene svekkes i framtida. SAFE mener at der det unntaksvis benyttes innleide arbeidstakere skal de ha like gode lønns- og arbeidsvilkår som innleiebedriften. Dette må innarbeides i norsk rett. Direktivet vil føre til mer innleie fra bemanningsselskaper da disse vil likestilles med produksjonsselskaper og hovedentreprenører.

Negative konsekvenser av direktivet vil bli:

– mer sosial dumping
– svekkelse av stillingsvern og faste ansettelser
– svekkelse av fagbevegelsen
– samt undergrave forhold som har betydning for helse, miljø og sikkerhet

Resultatet vil bli at ikke bare B-laget i norsk arbeidsliv utvides, men at også alle arbeidstakere vil bli rammet som en følge av direktivet.

SAFE krever at Stortinget bruker reservasjonsretten mot direktivet. SAFE oppfordrer den norske fagbevegelsen, og særlig YS om å intensivere arbeidet mot EUs vikarbyrådirektiv, og om å øve press på de folkevalgte.