SAFE tar verneombudsaken i Statoil til retten

SAFE tar verneombudsaken i Statoil til retten

SAFE og Lederne har sammen stevnet Statoil for brudd på arbeidsmiljøloven gjennom å nekte verneombud å sitte lenger enn ett år på heltid. – I praksis legger Statoil begrensninger på hvem som kan bli verneombud, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst. Rotasjonsordningen Statoil har innført medfører at verneombud ikke kan være verneombud på heltid lenger enn ett […]

SAFE og Lederne har sammen stevnet Statoil for brudd på arbeidsmiljøloven gjennom å nekte verneombud å sitte lenger enn ett år på heltid. – I praksis legger Statoil begrensninger på hvem som kan bli verneombud, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Rotasjonsordningen Statoil har innført medfører at verneombud ikke kan være verneombud på heltid lenger enn ett år om gangen. Det andre året må verneombudene utføre dette arbeidet i tillegg til sitt vanlige arbeid. width=

 – I praksis betyr dette at noen stillingskategorier ikke kan være verneombud, fordi jobbene deres er så spesialisert at de ikke kan forlate arbeidet for å gjøre verneombudsoppgaver. Dermed fratas arbeidstakerne sin demokratiske rett til å fritt velge sine verneombud. Det er i strid med formuleringene i arbeidsmiljøloven, og det synet går vi til rettsystemet for å få fastslått, sier Rysst.

I tillegg til at ordningen er udemokratisk, er det også ødeleggende for et godt HMS-arbeid på sokkelen, mener Rysst.

  – Slik vi ser det vil et verneombud på deltid bare være i stand til å drive «etterslukning» etter at  uhell og uønskede hendelser har skjedd. Mulighetene til å drive aktivt, forebyggende HMS-arbeid er sterkt begrenset. Riktignok har verneombudene rett til den tiden de trenger for å utføre vernearbeidet. Men dette må alltid avklares med ledelsen, og det vet vi begrenser vernearbeidet.

 Dessuten tar det tid å sette seg inn i arbeidet for et nytt ombud. Det er en svært krevende oppgave og krever kompetanse på mange områder, sier Rysst som selv har lang erfaring som verneombud på Statfjord-feltet.

Statoils begrunnelse for å innføre den nye ordningen er i følge informasjonssjef Ola Andreas Skauby at det vil styrke ordningen: – Vi mener det er essensielt å ha kontakt med den operative hverdagen, sier Skauby til Teknisk Ukeblad.

Stevningen er levert Stavanger tingrett. SAFE og Lederne har engasjert advokat Vidar Lindbekk i Advokatfirmaet Normann & Co. som sin prosessfullmektig. Det er ennå ikke klart når saken kommer til behandling i retten.