SAFElement 18.01.2019

Ukas store sak: Riksrevisjonen med knallhard kritikk av Ptil.

Petroleumstilsynet avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer, bruker ikke reaksjonsmidler når det er behov for det, og ga selskapet Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før den var sikkerhetsmessig forsvarlig, sa Riksrevisjonen.

Rapporten tar utgangspunkt i fire saker, Eni Norges bruk av Goliat-plattformen før den var i sikkerhetsmessig forsvarlig stand, Ptils oppfølging av boreriggen Songa Endurance, og landanleggene på Mongstad og Nyhavna.

– Det er alvorlig at Petroleumstilsynet har liten påvirkning på selskapenes sikkerhetsarbeid i en sektor med høy risiko for ulykker med store konsekvenser for mennesker, miljø og verdier, sa riksrevisor Per-Kristian Foss under presentasjonen.

Riksrevisjonen har undersøkt Petroleumstilsynets oppfølging av sikkerhet og arbeidsmiljø gjennom fire dybdestudier, og har funnet flere kritikkverdige forhold. De viser blant annet at tilsynsmetodikken ikke bidrar til å avdekke alvorlige sikkerhetsutfordringer, at selskapene ikke utbedrer regelverksavvik, og at tilsynet ikke bruker virkemidler som stans av virksomhet eller tvangsmulkt når det er behov for det.

Systemkontroll basert på tillit, fungerte ikke, sa Foss.

Goliat. Foto: Eni
Goliat. Foto: Eni

På Goliat-plattformen gjorde Ptil de samme funnene år etter år, uten at disse ble utbedret.

Likevel ga Petroleumstilsynet Eni Norge AS samtykke til å ta i bruk plattformen.

Gitt de utfordringene som Eni hadde med denne plattformen før den kom til Norge, burde tilsynet undersøkt nøye om alt var i orden før de ga sitt samtykke til å starte driften. Dette er sterkt kritikkverdig, sa Foss.

Reaksjonsmuligheter

Her trakk Foss fram mangel på bruk av de reaksjonsmulighetene som finnes. Disse er også grundig beskrevet i rapporten:

Petroleumstilsynet tar for sent i bruk strenge reaksjonsmidler når det er behov for det, og undersøker ikke godt nok om selskapene etterkommer pålegg.

Petroleumstilsynet har flere lovfestede reaksjonsmidler til disposisjon der det avdekkes brudd på regelverket. De lovfestede reaksjonsmidlene inkluderer pålegg, tvangsmulkt, stans av virksomhet og overtredelsesgebyr. Bruken av reaksjonsmidler må stå i forhold til alvorlighetsgrad og vesentlighet. Petroleumstilsynet har i tillegg adgang til å anmelde saker til politiet.

Undersøkelsen viser at tilsynet tar i bruk pålegg ved det de vurderer som alvorlige funn. Petroleumstilsynet bruker sjeldent andre tilgjengelige reaksjonsmidler, og har bare brukt stans av virksomhet én gang i undersøkelsesperioden. Reaksjonsmidlene tvangsmulkt og overtredelsesgebyr har aldri blitt brukt. Petroleumstilsynet har heller ikke anmeldt saker til politiet.

For tette bånd til selskapene

Om årsaken til at denne praksisen har utviklet seg, mente Per-Kristian Foss at for tette bånd mellom tilsyn og selskap kan være en årsak. I tillegg spiller den økonomiske situasjonen inn. Lavere oljepris, nedjusterte budsjetter, nedbemanning samt den omtalte modellen basert på tillit, er alle eksempler på faktorer som har ført til denne situasjonen.

SAFE er enig i innholdet i rapporten

SAFE støtter fullt ut Riksrevisjonens syn på at et tillitsbasert system er utfordrende, sier forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

– Nettopp fordi systemet hviler på tillit mellom tilsynet og selskapene, er det blitt en utfordring å ha full kontroll på at pålegg blir gjennomført. Ptil må forsikre seg om at selskapene gjør det de lover. De kan ikke stole blindt på løfter.

Er det nødvendig å endre modellen for tilsyn og kontroll?

– Det kan godt tenkes. Dersom de ser at det er nødvendig å verifisere et tillitsbasert system, må denne diskusjonen opp på dagsorden, og partene må få anledning til å bidra. Ikke minst gjelder det arbeidstakerne og deres fagforbund.

Hele artikkelen kan leses på safe.no: https://safe.no/sterk-kritikk-av-ptil-tilsynet-har-liten-pavirkning-pa-oljeselskapenes-sikkerhetsarbeid/

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop

Møte med TIOS

SAFE og IE avholdt torsdag 17. januar møte med TIOS. TIOS har reservert seg mot at NR-avtalen videreføres som kollektiv avtale. Her er partene enige om å være uenige. SAFE og IE er klare på at NR-avtalen skal videreføres i sin helhet.

TIOS var imidlertid klar på at bedriften skal tilrettelegge for tillitsvalgtarbeid for foreningene. I tillegg ønsker TIOS å starte forhandlinger om utenlandsavtale så snart som mulig.

Lokale parter, sammen med de sentrale parter og advokatene til SAFE og IE, jobber videre med tariffspørsmålet.

Pulsmøte. Foto: Mette Møllerop
Pulsmøte. Foto: Mette Møllerop

Puls-møte

Onsdag 16. januar samlet rundt 26 tillitsvalgte og interesserte medlemmer seg på SAFE-huset for å diskutere aktuelle saker på årets første Puls-møte.

Advokat Elisabeth Bjelland gjennomgikk sentrale lovendringer i arbeidsmiljøloven og permitteringslønnsloven, og en rekke spørsmål ble stilt av deltakerne.

Advokat Bent Endresen og jurist og organisasjonssekretær Levard Olsen-Hagen hadde en grundig gjennomgang av saken  Island Offshore/TIOS. Stikkordene «har en lov å kvitte seg med en tariffavtale», og når kan man bruke begrepet «virksomhetsoverdragelse» var vesentlige momenter i den påfølgende debatten.

Deltakerne fikk også muligheten til å diskutere Riksrevisjonens rapport om Petroleumstilsynet, en rapport som naturlig nok har stor interesse for oljearbeidere.

Advokat Bent Endresen fra advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall. Foto: Mette Møllerop
Advokat Bent Endresen fra advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall. Foto: Mette Møllerop
Skriv ut siden