SAFElement 21.09.2018

Drypp fra dialogmøte med Olje- og energiministeren 2018

SAFE er positiv til av vår nye Olje- og energiminister Kjell-Børge Fredheim fortsetter dialogen med bransjen.

Dialogen rundt bordet var i hovedsak mellom representanter fra mange operatør-, rederi- og brønnservicebedrifter, myndigheter og fagforeninger.

Temaene var blant annet fremtiden på norsk sokkel, nye arbeidsmetoder, samarbeid på tvers av bedrifter og innad i bransjen for å sikre og styrke vår konkurranseevne.

Equinor var tydelig på at deres satsning på norsk sokkel er betydelig i årene framover og at det skal gi ringvirkninger til lokale bedrifter i Norge. Fra andre ble det fremhevet at Regjering og Storting må legge til rette slik at Norge fortsatt fremstår som et godt vertsland for forskning og utvikling. Flere nevnte at kuttene som ble tatt i nedgangen nå, ikke er bærekraftig over tid. Skal bransjen utvikle seg videre må det mer marginer til for leverandørene.

Skal ikke norsk sokkel sin konkurransekraft svekkes må det grensesprengende samarbeid til, ble det også sagt, og det er behov for fleksibilitet. Når det gjelder vårt rykte og troen på vår bransje, må vi slutte å snakke oss selv ned, og å ha dårlig samvittighet. Det ble av flere nevnt at vi må tørre å være stolte av oss selv, vi gir verden energi, og energibehovet bare øker. Det er ingen grunn til å skamme seg over at vi er en ryddig og troverdig leverandør av energi til verden. Befolkningsveksten pr. år er 80 millioner mennesker – alle disse trenger energi. Gjennomsnittlig utslipp på vår sokkel er 50% mindre en gjennomsnitt utslipp på andre sokler.

Vår næring er avhengig av godt skolerte ansatte i alle ledd, og for å få det til må det investeres i de ansatte. Det må være ryddige og forutsigbare arbeidsforhold og arbeidsvilkår vi kan leve av.

Disse dialogmøtene er en årlig seanse, uformelt (hvis en kan kalle det det i Regjeringens representasjonsbolig) og uten presse tilstede. Dialogmøtene har vært gjort over noen år nå, og møteformen begynner å sette seg. Årets møte bar preg av mer direkte dialog og ikke bare «festtaler» til ære for Olje- og energiministeren.

SAFE sitt innlegg var dessverre mer av den kritiske arten, men det er nødvendig at det blir sagt. Fokus på verdiansvar, og å spille på Ptil sitt tema: «Sikkerhet er et verdivalg» lå til grunn.

Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop
Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop

Stillasdagene 2018

11. – 12. september ble stillasdagene 2018 avholdt. Tilstede var ca. 120 delegater fra en rekke firma innen stillas, innlei og andre berørte av stillasbransjen sitt arbeid. Detaljert program ligger på:https://www.norskindustri.no/kampanjesider/stillasnorge/stillasdagene/stillasdagene-2018/

Program stillasdagene 2018

Roy Erling Furre
Roy Erling Furre

SAFE ved Roy Erling Furre, forbundssekretær HMS, var utfordret til å holde innlegg om rammevilkårenes betydning for rekruttering, forutsigbarhet og HMS.

Vi ser nå at petroleumsindustrien står overfor 28000 nyansettelser i tiden fremover. NAV har sagt at de ser til utlandet for å finne nok folk. SAFE har i media sagt at dette ikke er en god ide. Vi er nødt til å gjøre noe med arbeidsforholdene for at næringen skal fremstå som mer attraktiv. Det nytter ikke å lokke med lavere lønn, midlertidige kontrakter, innleie og arbeidstidsordninger som er helseskadelige. Mange innleide jobber to uker på, en uke av, i lang tid til timetallet er brukt opp. Deretter blir de erstattet med en nye midlertidig innleid som fortsetter på samme vis.

 

Fra tilsvarende tv-kurs i Bergen i mai 2017
Fra tilsvarende tv-kurs i Bergen i mai 2017

Kurs for tillitsvalgte – 2 dager

Stor pågang til kurs for tillitsvalgte – 2 dager

Det frøste kurset 16. – 17. oktober er fullbooket med 25 deltakere.

På neste kurs 30. – 31. oktober er det ennå ledige plasser, meld dere på til anita@safe.no

Tillitsvalgkurset er Modul 1 kurs – SAFE skolen trinn I

Noen av de aktuelle temaene er:

-Grunnleggende SAFE historie og organisasjonslære
-Grunnleggende kunnskap om Tariffavtaler og Hovedavtalen
-Tillitsvalgtrollen
-Klubbarbeid, tillitsvalgtarbeid, elektronisk verktøy
-Tillitsvalgt kontra verneombud, samarbeid

Skriv ut siden