SAFElement 26.02.2020

Norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel

13. februar hadde Stortingets næringskomite åpen høring om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Fagforeningene er klare på at vi trenger norsk lønn i norske farvann og på norsk sokkel uavhengig av hvilket land den ansatte kommer fra, eller hvilket flagg båten har, sier Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE.

– Vi må sikre sysselsetting av den norske sjømann, og vi må heller ikke glemme fraktefarten som også er viktig. Her har kun hver femte båt norske betingelser.På norsk sokkel er rundt 90 prosent av fartøyene regulert med norske betingelser. Norsk lønn i norske farvann er parolen, og en norsk maritim «karriere» må være forutsigbar, påpeker Aleksandersen.
– Vi må ivareta og videreutvikle kompetansen til de norske sjøfolkene.
Norsk lønn i norske farvann og på norsk sokkel er moderate tiltak, andre sjøfartsnasjoner har innført strengere restriksjoner.

Forslaget er:

Stortinget ber regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg som skal foreslå lovendringer og ordninger for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår for den skipsfarten som foregår i norske farvann og på norsk sokkel. Utvalgets forslag skal fremlegges i den varslede stortingsmeldingen om maritim næring.

Rapporter, utredninger og høringer er gjennomført, nå må det tas avgjørelser, sier Roy Aleksandersen.

– EØS til sjøs tilsier at vi kan stille krav om norske vilkår. Handlingsrommet er der, og det er ikke proteksjonisme å kreve norske vilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Konkurranse må være på like vilkår, og derfor er det nødvendig med en regulering. En slik regulering er imidlertid Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund uenige i.

Norske sjøfolk trenger forutsigbarhet

Vi må ta vare på norske sjøfolk. Å bytte flagg på en båt for å kutte lønnskostnader kan føre til at norske sjøfolk slutter å seile. Risikoen er at rekruttering til yrket dør ut, og den norske maritime klyngen med sin omfattende kompetanse, vil forsvinne.

Forslaget forventes tatt opp i Stortinget 14. april.

Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen Foto: Rebecca Bjerga
Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen Foto: Rebecca Bjerga

SAFE Skolen Modul III HMS: 18. – 19. februar

Tillitsvalgte på HMS kurs Foto: Rebecca Bjerga
Arnt-Håkon Brox og Arild Bringaker Foto: Rebecca Bjerga
Arnt-Håkon Brox og Arild Bringaker Foto: Rebecca Bjerga
Toril Torlei og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Toril Torlei og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

SAFE gjennomførte nok et vellykket kurs i HMS for 17 tillitsvalgte, på Thon Hotel Maritim i Stavanger.

Andre Skurtveit og Stian Blom Foto: Rebecca Bjerga
Andre Skurtveit og Stian Blom Foto: Rebecca Bjerga

Utvikling av ny undervisningsmodell for RVK (Regelverkskurs)

Mandag 24. februar hadde RVK Styringsgruppe møte på BI i Nydalen, Oslo.

SAFE er en del av denne viktige treparts-arenaen sammen med andre fagforbund, arbeidsgiver-organisasjoner og myndighetsorgan (Ptil), for å sikre best mulig felles læring, forståelse og anvendelse av regelverket vårt i petroleumssektoren.

RVK Styringsgruppa ønsker nå å få utarbeidet en plan for utvikling av ny undervisningsmodell. Det ble først fremvist en presentasjon med fokus på formål med et nytt design av prodekan og professor II Jon Lereim, som har lang erfaring fra industrien vår.

Foto: Stig-Rune Refvik
Foto: Stig-Rune Refvik
Foto: Stig-Rune Refvik
Foto: Stig-Rune Refvik

Diskusjonen gikk på tvers av alle deltakerne om hvordan man kunne oppnå best resultat, fra kursing til varig læring gjennom interaktiv trening og dialog, altså RKV i «ny drakt». Målgruppene er for så vidt de samme, men vi har nye generasjoner som behersker digitale verktøy, derav delvis behov for å presentere faglig profil og bakgrunnsmateriell på en ny måte. Det samme gjelder programdesign og læringsform. Leveranseform kan være en blanding av online og fysisk samling. Eksempler kan være: innledende e-læringsaktiviteter og interaksjon, fysisk samling på BI, etter-aktiviteter, treningsproblematikk, e-modul og  test/multippel choice. Videre ønske om å etablere aktivt alumni-nettverk innen Regelverkskompetanse.

Det er en utfordring at en har manglende forståelse og bruk av RVK. Derfor vil det snarlig komme en mail med spørsmål fra RVK styringsgruppe til tillitsvalgte, ledere og myndigheter hvordan en best ivaretar denne kompetansen, formidler og bruker den. Noen vet ikke hva RVK er og kan brukes til. Vi må derfor få synligjort bedre hva dette er, hvem det er for, hvordan det kan brukes, og brukes i bedrift i dag.

YS inntektspolitiske konferanse

Reidun Ravndal og Hilde-Marit Rysst deltok denne uken på YS sin inntektspolitiske konferanse i Oslo. SAFE kommer med mer informasjon fra konferansen i et senere element.

Reidun Ravndal og Hilde-Marit Rysst
Reidun Ravndal og Hilde-Marit Rysst
Skriv ut siden