SAFElement 4. oktober 2018

SAFElement 4. oktober 2018

||Toril Torlei og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga|Andre Skurtveit og Stian Blom Foto: Rebecca Bjerga|Arnt-Håkon Brox og Arild Bringaker Foto: Rebecca Bjerga|Foto: Stig-Rune Refvik|Foto: Stig-Rune Refvik|Reidun Ravndal og Hilde-Marit Rysst|

HMS-drypp og litt stoff fra Vår Energis VO-samling er hovedsakene i dette SAFElementet.

HMS-drypp og litt stoff fra Vår Energis VO-samling er hovedsakene i dette SAFElementet.

Vi har to bidragsytere denne gangen. Roy Erling Furre er ansvarlig for HMS- delen, mens Hilde-Marit Rysst skriver fra VO-samlingen i Vår Energi.

Flerbruksfartøy:

Arbeidet med å gjøre Arbeidsmiljøloven gjeldende med Petroleumstilsynet, Ptil, som tilsynsmyndighet fortsetter. I høst er det en tett møteserie mellom partene for å utrede hvordan dette kan-  og skal gjøres.  Når den partssammensatte arbeidsgruppen er ferdig, blir saken sluttbehandlet av Arbeids- og sosialdepartementet, ASD før saken oversendes Stortinget på nytt. Ved behandling av HMS meldingen i juni ble flerbruksfartøy en av sakene som fikk mest oppmerksomhet. Denne saken har hatt stort fokus i SAFE i mange år. Første møte med Ptil var i 2009. SAFE tok saken opp i Sikkerhetsforum første gang i 2010 og også i det første Engen utvalget i 2013. Deretter har saken rullet med høyt fokus fra alle fagforbundene i petroleumsindustrien som er representert både i det partssammensatte utvalget og i to undergrupper. Flerbruksfartøyene har i dag kun flaggstatsregelverket å lene seg på. Dessverre er det regelverket kun laget for å ivareta skipene, ikke oljearbeiderne om bord og sikkerhetsforhold knyttet til petroleumssikkerhet.

Fra møte i HMS-utvalget i SAFE, tirsdag 2. oktober.
Fra møte i HMS-utvalget i SAFE, tirsdag 2. oktober.

Sikkerhetsforum:

Som en oppfølging av både Engen-utvalget og Stortingets HMS-melding er det nedsatt en rekke arbeidsgrupper som skal følge opp flere av områdene som der ble belyst. I det siste møtet ble partsarbeid viet en hel dag. Næringen erkjenner at mange steder er partsarbeidet svært mangelfullt og dels fraværende. Da det funksjonelle HMS-regelverket hos Ptil ble innført, var det klart at to store forutsetninger lå til grunn for det tillitsbaserte regelverket vi har i dag. Det ene hovedprinsippet er arbeidstakermedvirkning og partsarbeid.

Den andre er regelverkskompetanse.

Regelverkskompetanse – WWW.RVK.NO

Arbeidstakernes tillitsvalgte og ledelsen i selskapene SKAL! ha kompetanse i regelverket. Det er derfor overaskende at det er så lav oppslutning om regelverkskursene til RVK der Ptil og alle partene utarbeider kursene i regelverket og følger de opp på beste vis. Med tanke på at vi står overfor 28 000 nyansettelser i næringen i tiden fremover, så er det utrolig viktig at ikke kompetanse om arbeidsmiljø, sikkerhet og regelverk forvitrer.

Roy Erling Furre, SAFE og Ole Andreas Engen, leder for den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen.
Roy Erling Furre, SAFE og Ole Andreas Engen Foto: Mette Møllerop

Drypp fra Vår Energis VO-samling

Med bakgrunn som hovedverneombud, HVO, på Statfjordfeltet ble forbundsleder Hilde-Marit Rysst invitert til å holde innlegg om HMS i hverdagen. Fokus var på verneombud- og tillitsvalgtrollene og hvorfor fagforeningen er opptatt av HMS. Det var en engasjert gjeng, med både erfarne og ferske verneombud (VO) tilstede.

Deltakerne fortalte også her om press på tid til å utføre vervet. Ikke fordi leder nødvendigvis nekter VO’ene å gjøre vernearbeid, men fordi verneombudets arbeidsoppgaver må gjøres av kollegaene.  Det blir ikke frigjort tid, det må gjøres i tillegg til alt annet.

Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop

Kompetanse er et nøkkelord, og det ble diskutert. Verneombud blir ofte sendt på bedriftenes interne, grunnleggende «VO-kurs». Det er viktig å huske på at en som VO selv kan velge hvilket kurs en vil gå på. SAFE anbefaler alle å gå på Arbeidsmiljøsenterets kurs. (www.arbeidsmiljo.no) De er objektive og reelle med tanke på helheten og arbeidsmiljøloven. I tillegg er det veldig viktig at VO i vår bransje går på RVK (regelverks kompetanse) kurs, det er dette kurset som gir verneombudet kunnskap til å forstå regelverket med sine lover, forskrifter, veiledninger og pålegg. Dette er kurs som skal tilbys og betales av bedriften. (www.bi.no) Det er også en forutsetning for vår bransjes tilsynsregime at bedriftens ledelse har gått på kurs.

Tillit er grunnleggende

Arbeidsmiljøloven henviser ofte til fagforening og tillitsvalgte. Enkelt sagt, er det slik at tillitsvalgte og verneombud er posisjoner som er valgt med tillit fra kollegaer til å fremføre kollegaers syn i forhold til bedrift og myndigheter. Medbestemmelse, involvering og samarbeid er eksempler på den «norske modellen». Den er forankret i Grunnloven, med ansattes rett til medbestemmelse (§ 110). Den ene posisjonen verneombud er forankret i Arbeidsmiljøloven (AML), og tillitsvalgt hovedsakelig i Hovedavtalen (HA). Men, AML henviser ofte til tillitsvalgte – lov og avtaleverk henger nemlig sammen. Så lenge den valgte er tydelig ovenfor bedriften hvilket lov- og avtaleverk en henviser til, så er det bare positivt å inneha begge vervene. Bedriftens representant er jo og ansvarlig og bundet av begge, så det å påberope et skille er et kunstig krav kun bedriften tjener på. Det er viktig å huske at vernearbeidet er for alle ansatte, uavhengig av hvilken organisasjon man er knyttet opp mot.

Skadestatistikk

I tillegg til flere andre viktige temaer, må sykefravær og skadestatistikk-fokuset nevnes. SAFE er genuint opptatt av at HMS-arbeid er viktig og avgjørende. SAFE mener arbeid i dårlig arbeidsmiljø, langvarig sykefravær, tap av helsesertifikat, og så videre må få fokus. Bransjen har altfor stort fokus på skader – kutt i fingeren for eksempel, istedenfor de virkelige utfordringene som tap av hørsel, hudallergier, eksponering ovenfor kjemikalier, for å nevne noe. SAFE ønsker at verneombud og AMU krever kartlegginger av arbeidsmiljøet det jobbes i.

SAFE takker for invitasjonen og stiller opp med glede.

Skal klubben din ha et arrangement, ta kontakt og SAFE bidrar!

Illustrasjon: Bitrunner
Illustrasjon: Bitrunner

Kurs i SAFE-skolen

Kurset som holdes i Stavanger 16. og 17. oktober er smekkfullt. Det er fortsatt mulig å melde seg på kurset som går to uker senere, 30. og 31. oktober.

Begge kursene går i Stavanger. Meld deg på til anita@safe.no  om du har tid og lyst til å delta på kurset i sluten av oktober.

Selv om vi ikke kan varte opp med det samme flotte været som kursdeltakerne på dette bildet opplevde, lover vi like spennende og lærerike kurs nå i høst.

Vi øsnker dere en fortsatt fin uke og god helg!

 

 

Kurs i Bergen i mai 2017
Kurs i Bergen i mai 2017