SAFElement 8. november 2018

SAFElement 8. november 2018

||Toril Torlei og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga|Andre Skurtveit og Stian Blom Foto: Rebecca Bjerga|Arnt-Håkon Brox og Arild Bringaker Foto: Rebecca Bjerga|Foto: Stig-Rune Refvik|Foto: Stig-Rune Refvik|Reidun Ravndal og Hilde-Marit Rysst|

Dette SAFElementet handler blant annet om problematikken rundt flerbruksfartøyer, benzen og kreft, og boreslamsbehandling på Askepott.

Dette SAFElementet handler blant annet om problematikken rundt flerbruksfartøyer, benzen og kreft, og boreslamsbehandling på Askepott.

I tillegg har YS-medlemsfordeler arrangement 19. november, og YS-Ung inviterer til UNGkonferanse 22.-23. november.
Teksten om benzen og boreslambehandling er skrevet av Halvor Erikstein, yrkeshygieniker og organisasjonssekretær i SAFE.

Benzen mye mer kreftfremkallende enn tidligere antatt

Undertegnede var 25.og 26. oktober med da Petroleumstilsynet arrangerte ekspertmøte og et åpent seminar hvor ny forskning på benzen ble framlagt.

Benzen finnes naturlig i olje og gass og kan føre til forskjellige former blod- og lymfekreft. Kreften kan utvikles få år etter eksponering. EU sitt kjemikaliebyrå ECHAS har foreslått at grenseverdien reduseres til 0,05 ppm som er bare 5% av dagens norm på 1 parts pr million (ppm).

Det er mange avluftningspunkter offshore og på landanleggene som kan avgi store mengder benzen. Utrolig nok er fortsatt de fleste avluftningspunktene for benzen fortsatt ikke merket, slik at mange helt uvitende vil være eksponert for denne svært helsefarlige gassen helt ute å vite det. SAFE har i Sikkerhetsforum krevd merking av alle slike utslippspunkter, men arbeidet går svært langsomt.

Det oppleves som svært merkelig at det ikke blir igangsatt oppfølging av alle som har/har hatt sitt arbeid offshore eller på landanlegg.

SAFE ved mange anledninger tatt den store mangelen på kunnskap om helserisiko og helseskader hos oljearbeidere. Ved årets tariffoppgjør ble til og med kravet om nedsettelse av et utvalg som skulle vurdere muligheten til å få kartlagt helseutfall (ulike typer sykdom og helseskader) blankt avvist.

Foto: Halvor Erikstein
Foto: Halvor Erikstein

KREV MERKING AV ALLE AVLUFTINGSPUNKT SOM SLIPPER UT HELSEFARLIGE KJEMIKALIER!

På tross av at kreft fra benzen kan utvikles etter få år, er det bare gruppen som fylte ut Kreftregisterets skjema i 1998 som følges opp. Det må også legges til at landanleggene IKKE inkludert i Kreftregisterets oppfølging av krefttilfeller hos oljearbeidere.

Foto: Halvor Erikstein
Foto: Halvor Erikstein

På jakt etter de gode løsningene: Boreslamsbehandling på Askepott.

22.-24 oktober var jeg med klubbleder Bjarte Lygre ut på Askepott som er en jack-up rigg bygget og eid av Equinor, men driftet av KCA Deutag. Askepott borer brønner på Oseberg H brønnhodeplattform. Det var spesielt interessant å komme om bord i Askepott som istedenfor de tradisjonelle vibrasjonssiktene (shale shakere), har installert MudCube for boreslamsbehandling.

Dette er utstyr som renser boreslammet ved bruk av vakuum i et lukket system med en roterende filterduk. (Artikler om MudCube i Safe-magasinet og safe.no).

Arbeidsmiljøet var som natt og dag forhold til eksponering for oljedamp, oljetåke, støy, lavfrekvent støy og vibrasjon, men det var fortsatt behov for en del forbedringsarbeid. Det må heller ikke glemmes at ved boring i områder med hydrokarboner er det stor mulighet for at boreslammet blir forurenset med benzen og påfører de som håndterer boreslammet en alvorlig helserisiko.

 decoding=

Flerbruksfartøyer trenger arbeidsmiljøloven

Med bakgrunn i Stortingets HMS melding, er det er nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utrede mulighet for å innføre arbeidsmiljøloven på flerbruksfartøy. En undergruppe bestående av Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund, SAFE, Industri Energi og Norsk Sjømannsforbund har vurdert muligheten. Gruppens mandat er å beskrive situasjon og konsekvenser ved hjelp av «case», om arbeidsmiljøloven hadde vært gjeldende på flerbruksfartøy. Det er nå stor splittelse mellom partene. Arbeidsgiverne og sjømannsforbundet står på den ene siden, SAFE og Industri Energi er på den andre. Det er planlagt flere møter i gruppen. De to neste er 7. desember og 16. januar.

Vi gir oss ikke i denne saken, sier forbundssekretær HMS, Roy Erling Furre. Denne saken er altfor viktig til det.

Også stortinget ser saken som viktig. De ønsker saken tilbake så snart det partsammensatte utvalget er ferdig med sin behandling. SAFE kommer med mer informasjon etter hvert.

Roy Erling Furre
Roy Erling Furre Foto: Mette Møllerop

Invitasjon til  Ungkonferansen 22. – 23.november

Målgruppen er tillitsvalgte og medlemmer som er, eller ønsker å bli, aktive i Ung-arbeidet i sitt forbund.

Påmeldingsfristen går ut 8.11, men vi prøver å få dere med, om dere har lyst. Påmelding sendes hilde-marit@safe.no

Se link: https://www.eventbrite.com/e/ys-ung-konferanse-22-23-november-2018-tickets-52144904814