Signalet fra Pulsmøtet: reis debatten i fagbevegelsen og lokalsamfunnene

Signalet fra Pulsmøtet: reis debatten i fagbevegelsen og lokalsamfunnene

Motkraft er avgjørende for å snu en katastrofal utvikling i petroleumsnæringen, sa Roar Eilertsen, De Facto, under innledningen på Pulsmøtet. Han trakk fram viktigheten av å bruke tillitsvalgte til å ta debatten nå.

Motkraft er avgjørende for å snu en katastrofal utvikling i petroleumsnæringen, sa Roar Eilertsen, De Facto, under innledningen på Pulsmøtet. Han trakk fram viktigheten av å bruke tillitsvalgte til å ta debatten nå.

 width=Dette er viktige diskusjoner både i lokalsamfunn og for norsk industri, og handler om hvordan vi forvalter ressursene våre i framtida.

          Vi må ut i kommunene og reise diskusjonen om hvilke konsekvenser dette vil få for kommuneøkonomien, sa forbundsleder Hilde-Marit Rysst under møtet. De Facto-rapportene må spres og brukes som grunnlag for å mobilisere politikere, rådmenn og kommunestyrer til å bli med for å snu utviklingen og stille krav til Statoil og Statoils eiere.  

Statoil er motoren i nedbyggingen av norsk petroleumsindustri. Ved selskapets prioritering av utenlandsinvesteringer og bråstopp i investeringer på norsk sokkel, er de i ferd med å sette en rekke lokalsamfunn som har oljerelatert industri og tjenester som sitt viktigste inntekstgrunnlag, sjakk matt. Tillitsvalgte mener at de samlede planene for kostnadskutt kan ende med at Statoil reduserer bemanningen i Norge med om lag 5 000 arbeidstakere. For industrien som helhet kan det være snakk om at så mye som 10 000 arbeidsplasser kan bli fjernet i løpet av forholdsvis kort tid. Tar en med alle ringvirkninger kan kuttpolitikken redusere sysselsettingen i landet med opptil 20 000 arbeidsplasser.

Hva betyr petroleumsindustrien for Norge?

Petroleumsvirksomheten er den viktigste enkeltnæringen i norsk økonomi. I 2013 stod den for 21,5 prosent av landets totale verdiskaping (BNP), 29,1 prosent av statens samlede inntekter og 48.9 prosent av all eksportverdi fra Norge. I 2014 anslår myndighetene at det vil bli investert drøyt 230 milliarder kroner på norsk sokkel, som er godt over 30 prosent av alle investeringer i landet. For 2015 er investeringene sunket til 180 milliarder.

For en rekke kommuner og lokalsamfunn langs kysten, særlig i Rogaland og Hordaland, er utviklingen alarmerende.

Selv om beregninger fra Statistisk Sentralbyrå, Oljedirektoratet og IRIS, International Research Institute of Stavanger, varierer noe avhengig av hvilke grupper de tar med i sine beregninger, omfatter antall sysselsatte i oljenæringen rundt 153.000.

Legger man til grunn annen virksomhet som også knyttes opp mot oljenæringen i en eller annen form (transport, hotell, diverse kontorrekvisita for eksempel), ligger tallet på sysselsatte rundt en kvart million. Altså er petroleumsnæringen utgangspunkt for om lag hver tiende arbeidsplass i Norge.

Historien er viktig

Da den norske oljevirksomheten startet, var en av bærebjelkene at dette skulle komme hele det norske samfunnet til gode. Oljearbeidere skulle kunne bo hvor som helst i landet, reise til sin arbeidsplass i Nordsjøen, og på det viset bidra til at deres skattepenger kom deres egen kommune til gode. Norske underleverandører, norsk tjenesteytende industri skulle få oppdrag som sysselsatte folk i distriktene.

          Vi må ta opp igjen historien og minne kommunene på hvorfor det norske samfunnet har lyktes. Historisk sett handlet det om en bærekraftig utvikling, langsiktige planer og om at oljen er det norske folks ressurs som skulle gi en rettferdig velstandsfordeling over hele landet.  Nå opplever vi i større grad at det er de kvartalsmessige resultatene som er viktige for oljeselskapene. Dette gjør staten, altså Statoils eiere, ingen ting for å stoppe, sier Hilde-Marit Rysst.

Kampanjen er i gang

Kampanjen for å redde tusenvis av oljejobber langs kysten er nå i gang.

          Vi vil bruke tiden på nyåret til å besøke flere kommuner med rapportene og få i gang diskusjoner om metoder og mål for å snu utviklingen. Akkurat nå bruker vi førjulstida til å skrive brev til kommunene og lage en besøksplan som vi setter i gang med i januar. I tillegg må vi trekke inn tillitsvalgte og medlemmer som har hjemstedene sine i utsatte kommuner, og sette disse i sving med å be om møter i de forskjellige lokalpolitiske gruppene, i kommunestyrer og aktuelle politiske organ, forteller SAFEs forbundsleder.   

Det er kanskje den viktigste juleforberedelsen et olje- og energibasert fagforbund kan gjøre i dag!

Her finner du rapportene: http://www.safe.no/index.cfm?id=421118