Sikkerhet er et verdivalg

Sikkerhet er et verdivalg

Dialogmøte Ptil. Foto: Halvor Erikstein

All honnør til Petroleumstilsynet for valg av tema for 2018, og deres plan for hvordan dette skal følges opp, sa forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

All honnør til Petroleumstilsynet for valg av tema for 2018, og deres plan for hvordan dette skal følges opp, sa forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.  

Under Dialogmøtet i Petroleumstilsynet tirsdag 27. februar diskuterte arbeidstakerne, arbeidsgiverne og myndighetene, de tre partene i den norske modellen, hva temaet «sikkerhet er et verdivalg» egentlig innebærer.

Hilde-Marit Rysst satt i panelet som først var innom arbeid og erfaringer i Regelverksforum. Opplevelsen av hva som var bra, og hva som ikke var bra, var preget av hvilken part man representerte. Øystein Håland, direktør for sikkerhet og beredskap i Statoil, hadde et noe annet syn på dette enn SAFE og Industri Energi.

Det var til tider høy temperatur i forumet, kommenterte fagforbundene.

Har trenden snudd?

I sin innledning hadde Ptil-direktør Anne Myhrvold en kort oppsummering av temaet fra 2017, «Trenden skal snus».

I lys av det vi har opplevd de siste to-tre årene, var det et bra tema.

– Det har vært en periode med omstillinger, press på partssamarbeid, flere alvorlige hendelser, blant annet dødsulykken i Maersk, og selv om ikke trenden har snudd på alle områder, har vi reist diskusjonen.

De tre punktene vi fokuserte på, robusthet, partssamarbeid og standardisering, skal vi fortsatt jobbe med. De er viktige for oss som tilsyn, og de er viktige for selskapene, sa Myhrvold.

– Sikkerhet er et verdivalg. Når selskapene tar sine valg, er sikkerhet viktig. Det er ikke ofte dette begrepet tas med i selskapenes vurderinger.

Sikkerhetsbegrepet er avgjørende for å forebygge ulykker, men og i arbeidsmiljøet, valg av vedlikeholdssystemer og sykluser, verneutstyr, måten man organiserer folk og arbeid på, innkjøp av utstyr, er det å velge sikkerhet et verdivalg.

– Det er viktig at partene tar det innover seg, og forstår hva Ptil legger i årets tema.

Ikke bare for festtaler

Sikkerhet er et stort og omfattende begrep. I tillegg til kroner og øre, har det betydning for samfunnet og ikke minst har det betydning for enkeltmennesker. Begrepet har en egenverdi.

Myhrvold trakk og fram meldinger og synspunkt som kom fra verneombudstjenesten.

– Verneombudene opplever at involvering erstattes med informasjon.

Brudd på medbestemmelse

Dette tok også Hilde-Marit Rysst opp.

– Vi får tilbakemeldinger fra våre verneombud og tillitsvalgte om at de i liten grad er involvert i arbeidet i forkant, de informeres når beslutningene er tatt, altså i etterkant. Dette er i strid med grunnlovens paragraf 110 som omhandler medbestemmelse på arbeidsplassen.

Der hvor samarbeidet er godt, gir det best resultater, påpekte hun.

Hva er arbeidsmiljø?

Dette ble blant annet tatt opp av tilsynsdirektørene Ingvill H. Foss og Bjørn Thomas Backe.  Forebygging er et stikkord, og både hydrokarbonlekkasjer, brønnhendelser, kjemisk eksponering, benzenutslipp og støy ble nevnt. Under endringsprosessene er det avgjørende at man ser på konsekvensene. Det samme gjelder for kapasitet og kompetanse.

– Tilsynet vil se mer på detaljer, vi vil vurdere de valgene som gjøres, og vi vil ha oppfølging av tidligere tilsyn, sa Foss og Bakke blant annet.

Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår i Ptil, hadde en gjennomgang av rammevilkårene lagt opp av Arbeids- og sosialdepartementet for 2018.

– Systemet er fleksibelt, sa han, men slett ikke grenseløst. Forsvarlig virksomhet er ledestjerna. I jakta på ledestjerna skal vi se hva som skal til for å være verdensledende på sikkerhet.

Ansvar krever kompetente aktører.

– Vi skal lære av hendelser.

Det svakeste leddet

I det daglige arbeidet vårt ser vi at det svakeste leddet er mest utsatt, sa Rysst.

Ryker arbeidstakerdelen, ryker modellen for trepartssamarbeidet.

– Hersketeknikker er utbredt, og medlemmene våre kvier seg for å ta tillitsverv. Kritiske verneombud opplever at det ødelegger karrieremuligheter.

SAFE venter i spenning på den nye HMS-meldingen.

– Hvis ikke partssamarbeidet blir synliggjort, hvis det ikke går klart fram hvilke roller man har, og hvilket ansvar man har, smuldrer grunnlaget for sikkerhet bort.

Dessuten må meldingen skrives på et tydelig norsk, sa Hilde-Marit Rysst.

Sammen skal vi dra lasset – så sikkerheten løftes

SAFE er positiv til at Ptil vil ha fokus på de «myke sidene» som organisasjon, arbeidsmiljø og ikke minst kompetanse. SAFE er også veldig positiv til at Ptil ønsker fakta kartlagt når det gjelder eksponering for helseskadelige miljøer.

Vi er godt fornøyde med at Ptil signaliserer at de vil følge opp tidligere tilsyn.

På kongressen i SAFE i 2017 ble det vedtatt tre resolusjoner om nettopp arbeidsmiljøeksponering og krav om dertil kartlegging.

SAFE vil bidra på alle måter for at Ptil og næringen skal nå sine mål. Et godt felles arbeid vil være med på å bedre de ansattes arbeidsmiljø, og forebygge kommende helseskader.

Video av dialogmøte med næringen.