Slett ingen meningsløs streik!

Slett ingen meningsløs streik!

||Informasjon om streiken på heliporten er viktig. Alf-Inge Steinsøy fra ESS og Egil Bjørgås fra Songa.

Snarere tvert imot. Å ta fra rederiansatte tariffestede, opparbeidede pensjonsrettigheter om de må skifte arbeidsgiver innenfor samme område, det er meningsløst.

Snarere tvert imot. Å ta fra rederiansatte tariffestede, opparbeidede pensjonsrettigheter om de må skifte arbeidsgiver innenfor samme område, det er meningsløst.  

Begrepet meningsløs streik har vært en gjenganger hos Norges Rederiforbund, NR, og deres forhandlingsleder Jakob Korsgaard gjennom hele streiken.

Her snakker vi om manglende respekt for våre holdninger og vårt syn, sier SAFEs nestleder og streikeleder, Roy Aleksandersen.  Man kan være uenig i sak, men må kunne respektere hverandres syn uten å karakterisere saken som meningsløs.

 decoding=
Roy Aleksandersen i aksjon under streiken.

NR velger nok en gang å ikke forholde seg til sannheten. I protokollen fra forhandlingene finner Jakob Korsgaard korrekt svar. Da blir det lite profesjonelt å bortforklare fakta.

Kan det og dreie seg om mangel på kunnskap?

Ja, det er ikke usannsynlig at det også dreier seg om uvitenhet når forhandlingsleder Korsgaard uttaler seg om pensjon. Når pensjonskravet blir karakterisert som meningsløst, er det nok også kunnskap det skorter på.

Hvis pensjonskravet var uten betydning, hvorfor fikk vi ikke gjennomslag for dette med en gang? Da hadde streiken vært unngått.

Pensjon er rett og slett et fagområde han ikke kan, slår Roy Aleksandersen fast.

Forskjell på SAFE og IEs protokoll

Norges Rederiforbund sier i en pressemelding at resultatet er identisk med det Industri Energi og DSO fikk i forhandlingene i mai?

Det stemmer ikke. Vi fikk fullt gjennomslag for at den tariffestede pensjonsordningen videreføres for alle, slik den var før 1. juni.

Det kommer klinkende klart fram i protokollen:

«10. Protokolltilførsel vedrørende pensjon

Det vises til Pensjonsutvalgets enighetsprotokoller av 29. februar og 23. august 2016 der partene har avtalt regler for de tariffestede pensjonsordninger innenfor tariffområdet.

I lønnsoppgjøret for 2013 ble det besluttet – dersom lovendringene for ny PTS ikke var på plass før lønnsoppgjøret 2016 – å forlenge overgangsordningen AFP + 1G med 2 år slik at de som pr. 1. juni 2008 var 50 år eller eldre skulle omfattes.

Som følge av lovgivers fortsatte utsettelse med innføring av ny pensjonstrygd for sjømenn, er partene enige om at den eksisterende overgangsordningen videreføres i ytterligere to år eller til ny ordning er på plass, avhengig av hva som inntrer først.

Det partssammensatte utvalget gis mandat til å fortsette sitt arbeid frem til endelig pensjonsløsning er på plass.»

I Industri Energis protokoll står dette:

«Denne utvidelsen av overgangsregelen gjelder ikke for personell som ansettes i bedriften etter 1. juni 2018 med unntak av personell som gjenansettes på fortrinnsrett eller er gjenstand for virksomhetsoverdragelse.»

Punktet i Industri Energis protokoll er altså strøket i SAFEs protokoll.

SAFE var med andre ord det eneste forbundet som tok opp kampen mot svekkelse av tariffavtalen, og resultatet er et gjennomslag for SAFE.

Innblanding fra Industri Energi

Det er utidig at Industri Energi blander seg inn og kommer med uttalelser som de ikke kan verifisere. Pensjonsordningen var ikke et problem før 1. juni. Hvorfor er det et problem nå?

Og dessuten, hvorfor ble ikke dette spørsmålet tatt opp i Pensjonsutvalget der alle parter sitter? Det viser mangelfull forståelse for pensjon også fra Industri Energis leder Frode Alfheims side.

Informasjon om streiken på heliporten er viktig. Alf-Inge Steinsøy fra ESS og Egil Bjørgås fra Songa.
Informasjon om streiken på heliporten er viktig. Alf-Inge Steinsøy fra ESS og Egil Bjørgås fra Songa.

Både arbeidskrevende og belastende, men verd innsatsen da den tariffestede pensjonsordningen ble videreført.
Både arbeidskrevende og belastende, men verd innsatsen da den tariffestede pensjonsordningen ble videreført.

Har streiken vært en belastning for SAFE?

Streiker er alltid en belastning. Først og fremst er det tøft for medlemmene som tas ut i streik, men det er og krevende for organisasjonen. Når det er sagt, vi har hatt en streikekomite med mye kunnskap og erfaring, og det gjorde at arbeidet med å organisere streiken gikk utrolig greit. Folk har utfylt hverandre på en svært god måte, og utfordringer ble løst på løpende bånd.

Vi fikk tilbakemelding fra medlemmene våre om at informasjonen ut var god og forståelig. Det er avgjørende for gjennomføringen av en streik at det blir nok og riktig informasjon.  Også de ansatte på huset gjorde en flott jobb med hjelp og støtte underveis. Disse streikedagene viste at vi sammen er en velsmurt og godt organisert gjeng.

Tusen takk til alle for stor innsats og viktig støtte. Takken omfatter også organisasjoner og enkeltpersoner utenfor SAFE som har bidratt med støtte og «tommel opp»!